Suunnittele palvelukokonaisuus

Tietojen anto, neuvonta ja ohjaus (TANO) -palvelut kuuluvat usein työterveyshuollon laajempiin palvelukokonaisuuksiin, esimerkiksi työpaikkaselvitysprosessiin tai terveystarkastuksiin. Tämän vuoksi on tärkeää suunnitella koko palvelukokonaisuutta, johon digitaalinen TANO liitetään.

Esimerkkejä digitaalisen palvelun roolista palvelukokonaisuudessa

  • aineisto, joka tukee asiakasta henkilökohtaisiin tavoitteisiin pääsemisessä ja käyttäytymisen muutoksessa vuorovaikutteisesti terveystarkastuksen jälkeen
  • asiakasyrityksen intranetiin laadittu materiaali, joka antaa perustietoja rajatusta aihekokonaisuudesta ja näin vapauttaa työterveyshuollon ammattilaisten aikaa vaativampien kysymysten ja tilanteiden ratkaisemiseen

Yhteistyötä moniammatillisesti

Suunnitteluun on tärkeää varata riittävästi työaikaa ja henkilöstöresursseja. Sekä suunnittelussa että toteutuksessa on hyötyä moniammatillisesta työskentelystä. Moniammatillisella yhteistyöllä tarkoitetaan sekä työterveyshuollon sisäistä että muiden yhteistyökumppaneiden, kuten henkilöstöhallinnon tai viestintäasiantuntijoiden, kanssa tehtävää yhteistyötä.

Digitaalisessa muodossa annetut ohjeet edellyttävät sisällöntuotannon osaamista ja vaativat uuden oppimista sekä aikaa ammattilaisilta, jotka eivät ole sitä ennen tehneet. Digitaaliset palvelut voi myös yhdistää asiakasorganisaation muihin toimintoihin ja palveluihin tai laajemmiksi palvelukokonaisuuksiksi erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyökumppaneiden kanssa tulee sopia myös palveluiden kautta kertyvästä datasta ja tehdä yhteinen datan hallintasuunnitelma.

Esimerkkejä työterveyshuollon digitaalisten tietojen annon, neuvonnan ja ohjauksen palveluista ja käytettävästä teknologiasta

  Tietojen anto Neuvonta Ohjaus
Palvelun luonne Rutiininomainen, selkeitä ja rajattuja asiakokonaisuuksia.

Tietojen anto yksilölle tai ryhmälle tietystä aiheesta tai työterveyspalvelusta.

Ajallisesti nopea.

Rajattu, spesifi.

Henkilökohtainen tai tiettyyn asiakokonaisuuteen liittyvä.

Ajallisesti nopea.

Räätälöity.

Yksilö- tai ryhmäohjaus.

Pitkäkestoinen (3-5 krt.), prosessimainen.

Digitaalinen kanava Intranet
Blogit
Yrityksen sisäinen sosiaalinen media, esim. Yammer
Chat
Email
Videoneuvottelu
Yrityksen sisäinen sosiaalinen media
Intranet
Web- ja mobiilisovellukset
Videoneuvottelu
Digitaalisen palvelun sisältö FAQ
Blogikirjoitukset
Opasvideot
Sosiaalisen median sisällöt
eLearning-materiaalit
Muistutukset
Vastaukset asiakkaan spesifeihin kysymyksiin
Keskustelut yrityksen sosiaalisessa mediassa
eLearning-materiaalit
Blogikommenttien vastaukset
Räätälöidyt etäohjaussovellukset
Liikunta- ja ruokapäiväkirjasovellukset

 

Aseta tavoitteet realistisesti

Työterveyshuolto tekee yhdessä asiakastyöpaikan edustajien tai yksilöasiakkaan kanssa konkreettiset ja realistiset tavoitteet. Ne täytyy olla mahdollista saavuttaa suunnitellulla palvelukokonaisuudella. Tavoitteet liittyvät asiakkaiden tietoihin, taitoihin, asenteisiin ja käyttäytymisen muutokseen. Kun tavoitteet on laadittu, työterveyshuollolla on mahdollisuus arvioida, saavutettiinko ne eli onko toiminnalla vaikutusta ja hyötyvätkö asiakkaat.

Hankkeen matkatyötä tekeville työntekijöille suunnatussa eLearning-interventiossa asetettiin tavoitteeksi, että palvelun avulla työntekijä tietää matkustustyön yleisimmät kuormitus- ja voimavaratekijät sekä tuntee keinoja hallita kuormitustekijöitä. Käyttäytymisen muutoksen liittyvä tavoite oli tässä tapauksessa se, että työntekijä ottaa käyttöönsä joitakin omaan työhönsä sopivia kuormitustekijöiden hallintakeinoja sekä voimavaroja vahvistavia toimintatapoja. Ne voivat liittyä esimerkiksi riittävään palautumiseen ja uneen matkan aikana ja sen jälkeen.

Valitse palveluun sopiva teknologia

Tavoitteiden asettamisen yhteydessä suunnitellaan, mitä digitaalisia välineitä käytetään palveluissa. Erilaiset teknologiset ratkaisut sopivat eri tarpeisiin. TANO-palveluiden luonne vaihtelee rutiininomaisesta hyvinkin räätälöityihin ratkaisuihin riippuen palvelun sisällöstä ja tavoitteista.

Hyvä digitaalinen ratkaisu on

  • helppokäyttöinen
  • helposti saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta
  • käytettävissä eri laitteilla, kuten mobiililaitteella, kannettavalla tietokoneella tai tablettitietokoneella

Työterveyshuollon ammattilaisten ajansäästö ei ole ainoana perusteena hyvä TANO-palvelujen digitalisoinnin lähtökohta, vaan suunnitteluvaiheessa tarkastellaan aina palvelun laatua ja asiakkaiden saamaa hyötyä osana kokonaisuutta. Hyvin onnistuessaan digitaalinen palvelu parantaa asiakkaan sitoutumista ja vaikuttaa lopputulokseen.

Työterveyshuollot voivat hyödyntää palveluissa myös viime vuosina nopeasti kehittynyttä mittausteknologiaa. Teknologian avulla kerättyä tietoa voidaan hyödyntää usealla tavalla, esimerkiksi terveyden edistymisen seurannassa tai unen määrän ja laadun seurannassa. Työterveyshuollon ammattilaiset voivat käyttää mittaustuloksia tietojen annon, neuvonnan ja ohjauksen sekä vaikutusten seurannan tukena. Myös asiakkaalle voi olla motivoivaa seurata omaa edistymistään kerätyn datan avulla.

Valitse luotettava digitaalinen palveluntarjoaja

Luotettavien, luotettavaa teknologiaa kehittävien ja hyvin alaa tuntevien  yhteistyökumppaneiden löytäminen on yksi niistä uusista haasteista, joita työterveyshuollot kohtaavat digitaalisia terveyspalveluja käyttöönotettaessa. Yhteistyön tulee olla tiivistä, sujuvaa ja joustavaa. Mahdollisuus vakiinnuttaa yhteistyö yhden tai muutaman toimijan kanssa helpottaa kehittämistyötä.

Tietosuojan merkitys korostuu terveydenhuollon digitaalisissa palveluissa, joten sen tulee luonnollisesti olla erittäin korkeatasoinen.

Palvelut ovat osa laajempaa kokonaisuutta, johon on tärkeää voida helposti lisätä uusia palveluja.

 

 

Siirry seuraavaksi Panosta uuden oppimiseen -osioon, jossa opit, mitä käyttöönoton onnistuminen vaatii.