Työympäristön analyysipalveluiden toimitusehdot

30.5.2018

Toimitusehtojen soveltaminen

Työterveyslaitos on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva itsenäinen, julkisoikeudellinen yhteisö. Toiminta perustuu lakiin Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta 24.2.1978/159, asetukseen Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta 29.6.1978/501 sekä muihin Työterveyslaitokseen sovellettaviin lakeihin ja määräyksiin.  

Työterveyslaitos toimittaa analyysipalveluja asiakkaalle (tilaajalle) näiden palvelukohtaisten toimitusehtojen ja Työterveyslaitoksen asiantuntijapalveluiden yleisten ehtojen mukaisesti, elleivät osapuolet ole toisin kirjallisesti sopineet. Yleiset ehdot ovat saatavilla Työterveyslaitoksen nettisivuilla. 

Nämä palvelukohtaiset ehdot pätevät soveltamisjärjestyksessä ennen em. yleisiä ehtoja. Asiakkaan tilaukseen mahdollisesti liittämät ehdot eivät sido Työterveyslaitosta, ellei Työterveyslaitos ole niihin kirjallisesti sitoutunut. 

Asiakkaan vastuut ja oikeudet

Asiakas (tilaaja) vastaa Työterveyslaitoksen palvelutoimintaan antamiensa tai sen kautta toimittamiensa tietojen ja aineistojen oikeellisuudesta sekä siitä, että hänellä on oikeus luovuttaa antamansa tiedot Työterveyslaitokselle. Asiakas vastaa toimittamiensa näytteiden näytteenotosta ja antamiensa näytetietojen oikeellisuudesta. Mikäli Työterveyslaitos on antanut kirjalliset ohjeet näytteenotosta, asiakas vastaa siitä, että näytteet on otettu Työterveyslaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti. Asiakas on myös vastuussa ilmoittamiensa toimitus- ja laskutusosoitteiden oikeellisuudesta. Työterveyslaitoksella on oikeus laskuttaa näiden tietojen selvittämiseen kuluva työaika, mikäli tiedot ovat virheelliset. Mikäli näytteet tuodaan Työterveyslaitokseen (vahtimestarille tai muuhun osoitettuun vastaanottopaikkaan) tulee pakkaukseen merkitä selkeästi sen sisältö ja näytteen vastaanottaja.  

Asiakas on velvollinen maksamaan laskun mukaan tilaamansa analyysipalvelut, yhteenvedot, mahdolliset näytteenottovälineiden vuokrauksesta aiheutuvat kulut sekä näytteenottovälineiden ja näytteiden lähettämisestä syntyvät postimaksut, mikäli postimaksuja ei ole maksettu lähettämisen yhteydessä. Mikäli laskun maksajaksi on tilauksessa ilmoitettu muu kuin analyysipalveluiden tilaaja, on asiakas kuitenkin vastuussa tekemästään tilauksesta ja ensisijaisesti velvollinen maksamaan tilaamansa analyysipalvelut ja muut tilaukseen liittyvät maksut, mikäli kolmas osapuoli kieltäytyy  maksusta. 

Työterveyslaitoksen tehtävät

Työterveyslaitos tekee analyysit ja tuloksen tulkinnan asiakkaan ilmoittamien näytetietojen ja analyysipyynnön mukaisesti. Työterveyslaitos vastaa  analyysivaiheen ammattimaisesta tekemisestä ja tuloksen oikeellisuudesta. Työterveyslaitos informoi asiakasta, mikäli analyysikohtaiset ilmoitetut  toimitusajat tilaukseen liittyvästä syystä uhkaavat pidentyä.

Toimittaminen

Työterveyslaitos tarkistaa näytteitä vastaanotettaessa, että näyte ja tilaajan ilmoittamat tiedot vastaavat tilatun analyysin edellyttämiä vaatimuksia. Epäselvissä tapauksissa otetaan yhteyttä tilaajan  yhteyshenkilöön (puhelimitse tai sähköpostilla) lisätietojen tai tarkennusten saamiseksi. Asiakas on  velvollinen vastaamaan mahdollisuuksien mukaan tilausta koskeviin selvityspyyntöihin. Mikäli asiakasta  ei ole tavoitettu kohtuullisen ajan kuluessa näytteen saapumisesta (riippuen näytteen säilyvyysajasta), Työterveyslaitos tekee pyydetyn analyysin hallussaan olevasta näytteestä ja laskuttaa sen normaalisti.  

Työterveyslaitos toimittaa analyysivastaukset organisaation laatuohjeiden mukaisesti asiakkaille sähköisenä (suorasiirtona tai pdf), faksilla asiakkaan ilmoittamaan numeroon ja/tai  paperikopioina annettuun osoitteeseen. Mikäli asiakas haluaa vastauksen useampaan osoitteeseen tai eri osoitteeseen kuin tilauksessa mainittuun, Työterveyslaitos voi laskuttaa hinnaston mukaisen toimitusmaksun kustakin kopiosta. Asiakas vastaa siitä, että vastaanottajalla on oikeus saada analyysivastaukset ja potilasnäytteiden osalta, että tutkitut henkilöt ovat antaneet lain edellyttämän suostumuksensa potilastietojen luovuttamiseen vastaanottajalle.

Hinnat

Analyysipalvelujen hinnat vahvistetaan vuosittain ja ne muodostavat Työterveyslaitoksen suoritehinnaston. Hinnastossa mainitut hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Työterveyslaitoksella on oikeus hinnanmuutoksiin, mutta tämä ei koske näytteitä, jotka ovat saapuneet ennen hinnanmuutosilmoitusta.

Tietosuoja ja tietoturva

Asiakkaiden tiedot tallennetaan Työterveyslaitoksen asiakasrekisteriin. Näytetiedot ja tulokset tallennetaan sähköisenä Työterveyslaitoksen  tietojärjestelmään ja/tai paperikopiot kunkin  toimipisteen arkistoon. Potilasnäytteiden osalta näytteenottaja vastaa siitä, että näytteenantajaa on informoitu hänen tietojensa rekisteröinnistä Työterveyslaitoksen laboratoriotietokantaan.  Potilasnäytteiden näytetiedot ja tulokset tallennetaan Työterveyslaitoksen Biologisten altistusmittausten rekisteriin. 

Työterveyslaitos ylläpitää tietosuojalainsäädännön mukaista kuvausta käsittelytoimistaan. Aineistojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt on määritelty. Paperimuodossa olevien rekistereiden aineistot on suojattu tilalukituksin. Sähköisiin tiedostoon pääsy on vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja niiden käyttö  kirjautuu.