Näytteenotto-ohjeet

2-Naftoli, virtsa, U-Naftol

Altistuksen mittari

U-Naftol kuvaa ensisijaisesti altistumista naftaleenille ja muille samankaltaisille helposti haihtuville PAH-yhdisteille. Yksinään U-Naftol kuvaa yleensä heikosti altistumista vaikeasti haihtuvalle PAH-jakeelle (jonka altistusindikaattori on virtsan 1-pyrenoli).

Näyte

20 ml virtsaa

Näytteenottoaika

Iltanäyte: Näyte otetaan heti altistavan työvaiheen tai työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista.

Virtsanäytteenoton hygienia

Ennen näytteen antamista työntekijän tulee vaihtaa työvaatteet ja mahdollisuuksien mukaan käydä suihkussa kontaminaatioriskin takia. Ennen näytteenottoa tulee pestä kädet ja suorittaa alapesu.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Huom.

PAH-yhdisteille altistuneiden analyysipaketti on U-PAH.

Altistumattomien viiteraja

7 µg/l tupakoimattomat

30 µg/l tupakoivat

Toimenpideraja

Ei ole asetettu.

Euroopan Unioni on luokitellut naftaleenin syöpävaaran suhteen ryhmään 2, H351. Valtioneuvoston asetuksen mukaan näin luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua naftaleenille, ts. virtsan naftolipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 7 µg/l (tupakoimattomat) ja 30 µg/l (tupakoivat).

Näytteenotossa erityisesti huomioitavaa

Laimeat virtsanäytteet: Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010 tai kreatiniini alle 0,34 g/l (3 mmol/l)), on tuloksen tulkinta epävarma. Sen tähden ei ennen näytteen keräystä tule nauttia suuria nestemääriä. Analyysi tehdään vaikka suhteellinen tiheys on alle 1,010,  vastaukseen kirjoitetaan huomautus tulkinnan epävarmuudesta. Lähettävä laboratorio voi varmistaa ominaispainon, mutta kontaminaatioherkille näytteille tätä ei pidä tehdä.  Virtsan suhteellinen tiheys on yleensä yli 1,010, jos virtsa on ollut rakossa vähintään 3 tuntia ja runsasta juomista on vältetty tänä aikana.

Tutkimuspyyntölomakkeen (lähetteen) huolellinen täyttäminen on tärkeää sekaannusten välttämiseksi ja viiveiden vähentämiseksi.

Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota nimen ja henkilötunnuksen oikeellisuuteen.

Tehtävät analyysit tulee merkitä selvästi lähetteeseen. Laskutusosoite ja y-tunnustyönantajatyöterveyshuoltolähettävä laboratorionäytteenottoaika ja päivämäärä tulee myös kirjata virallisilla nimillä. Yhteyshenkilön puhelinnumero, soittoaika ja sähköpostiosoite nopeuttavat näytteeseen liittyvien asioiden selvittelyä ja yhteydenottoja erityisesti viiterajojen ylittävien tulosten tulkinnassa ja altistumisen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden neuvonnassa. Tutkimuspyyntölomakkeen epäselvyydet viivästyttävät analyysivastauksen saantia. Tilaaja sitoutuu analyysipalvelujen tilausehtoihin toimittaessaan näytteen Työterveyslaitokselle.

Altiste
Naftaleeni ja naftaleenia sisältävät polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) seokset, esim. kreosootti
KL-numero
3977
Toimitusaika
noin 20 työpäivää