Näytteenotto-ohjeet

2-Tiotiatsolidiini-4-karboksyylihappo, virtsa, U-TTCA

Näyte

20 ml virtsaa

Näytteenottoaika

Iltanäyte: Näyte otetaan heti altistavan työvaiheen tai työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista.

Virtsanäytteenoton hygienia

Ennen näytteen antamista työntekijän tulee vaihtaa työvaatteet ja mahdollisuuksien mukaan käydä suihkussa kontaminaatioriskin takia. Ennen näytteenottoa tulee pestä kädet ja suorittaa alapesu.

Säilytys ja lähetys 

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Virhelähteet

Eräät kaalit ja muut ristikukkaiset sisältävät TTCA:ta, ja niiden nauttiminen voi johtaa virheelliseen altistumisarvioon.

Altistumattomien viiteraja

0,4 mg/g kreatiniinia (0,3 mmol/mol kreatiniinia)

Toimenpideraja

1,4 mg/g kreatiniinia (1,0 mmol/mol kreatiniinia)

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama viiteraja-arvo on 1,4 mg/g kreatiniinia (1,0 mmol/mol kreatiniinia). Rikkihiili on lisääntymisterveydelle vaarallinen aine, joka aiheuttaa keskus- ja ääreishermoston kroonisia myrkytyksiä. Pitkäaikainen altistuminen voi lisätä myös sepelvaltimotaudin riskiä. Samanaikainen altistuminen rikkihiilelle ja melulle voi lisätä melun aiheuttamaa kuulovaurion riskiä. Euroopan Unioni on luokitellut rikkihiilen epäillyksi lisääntymiselle ja sikiölle vaaralliseksi aineeksi.

Valtioneuvoston asetuksen mukaan tähän kategoriaan luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin ja sikiön terveyden. Täten raskauden aikana virtsan TTCA-pitoisuuden ei tule ylittää arvoa 0,4 mg/g kreatiniinia (0,3 mmol/mol kreatiniinia).

Näytteenotossa erityisesti huomioitavaa

Laimeat virtsanäytteet: Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010 tai kreatiniini alle 0,34 g/l (3 mmol/l)), on tuloksen tulkinta epävarma. Sen tähden ei ennen näytteen keräystä tule nauttia suuria nestemääriä. Jos virtsan suhteellinen tiheys on alle 1,010, laboratorio ottaa yhteyttä näytteen lähettäjään uuden näytteen saamiseksi.

Tarvittaessa analyysi tehdään alkuperäisestä näytteestä ja vastaukseen liitetään huomautus tulkinnan epävarmuudesta. Lähettävä laboratorio voi varmistaa ominaispainon, mutta kontaminaatioherkille näytteille tätä ei pidä tehdä. Virtsan suhteellinen tiheys on yleensä yli 1,010, jos virtsa on ollut rakossa vähintään 3 tuntia ja runsasta juomista on vältetty tänä aikana.

Tutkimuspyyntölomakkeen (lähetteen) huolellinen täyttäminen on tärkeää sekaannusten välttämiseksi ja viiveiden vähentämiseksi. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota nimen ja henkilötunnuksen oikeellisuuteen. Tehtävät analyysit tulee merkitä selvästi lähetteeseen. Laskutusosoite ja y-tunnus, työnantaja, työterveyshuolto, lähettävä laboratorio, näytteenottoaika ja päivämäärä tulee myös kirjata virallisilla nimillä.

Yhteyshenkilön puhelinnumero, soittoaika ja sähköpostiosoite nopeuttavat näytteeseen liittyvien asioiden selvittelyä ja yhteydenottoja erityisesti viiterajojen ylittävien tulosten tulkinnassa ja altistumisen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden neuvonnassa. Tutkimuspyyntölomakkeen epäselvyydet viivästyttävät analyysivastauksen saantia.

Tilaaja sitoutuu analyysipalvelujen tilausehtoihin toimittaessaan näytteen Työterveyslaitokselle.

 

Altiste
Rikkihiili
KL-numero
4020
Hinta
-
Toimitusaika
noin 15 työpäivää