Näytteenotto-ohjeet

Kadmium, virtsa, U-Cd

Näyte

20 ml virtsaa

Näytteiden lähettämiseen tulee käyttää Työterveyslaitoksesta saatavia erikoispestyjä astioita eikä niihin saa lisätä säilöntäainetta. Mikäli näyte kerätään kertakäyttöastiaan, se on siirrettävä välittömästi lähetysastiaan. Toimitettujen lähetysastioiden hinta sisältyy analyysin kokonaishintaan Suomessa.

Näytteenottoaika

Näyte voidaan ottaa mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Virtsanäytteenoton hygienia

Ennen näytteen antamista työntekijän tulee vaihtaa työvaatteet ja mahdollisuuksien mukaan käydä suihkussa kontaminaatioriskin takia. Ennen näytteenottoa tulee pestä kädet ja suorittaa alapesu.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Virhelähteet

Näyte on kontaminaatioherkkä.
Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi liata näytteen. Näyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu, ja kädet ja virtsaputken suu on pesty.

Huom. Samasta 20 millilitran näytteestä voidaan analysoida tarvittaessa myös antimoni, beryllium, koboltti, kromi, kupari, lyijy, mangaani, molybdeeni, nikkeli, seleeni, sinkki, tallium, uraani ja vanadiini, mikäli näyte otetaan iltanäytteenä.

Virtsan kadmiumpitoisuuden ylittäessä 1,0 µg/g kreatiniinia suositellaan virtsan retinolia sitovan proteiinin määritystä. Kadmiumaltistumisen analyysipaketti on BU-KADMIUM ja alakohtaiset altistumispaketit ovat BU-LASI ja BU-ONGELMA.

Altistumattomien viiteraja

0,3 µg/g kreat (3 nmol/l) alkaen 17.4.2023, vanha viiteraja 5 nmol/l.

Kadmiumin mittaustulokset korjataan jatkossa kreatiniiniin. Virtsan kadmiumia suositellaan kadmiumaltistumisen selvittämiseen.

Toimenpideraja

1,0 µg/g kreat. (9 nmol/l) alkaen 17.4.2023, vanha toimenpideraja 20 nmol/l.

Euroopan Unioni on luokitellut useat kadmiumyhdisteet syöpää aiheuttaviksi ja/tai perimää vaurioittaviksi/lisääntymisvaarallisiksi).  Valtioneuvoston asetuksen mukaan näihin kategorioihin luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua kadmiumille ts. virtsan kadmiumpitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 0,3 µg/g kreat.

Näyteastiatilaukset

Biomonitoroinnin näyteastiatilaukset, lähetteet ja lähetysohjeet

Näytteenotossa erityisesti huomioitavaa

Virtsa pitää olla rakossa vähintään 3 tuntia ja runsasta juomista on vältetty tänä aikana. Jos virtsan kreatiniini on alle 0,34 g/l (3 mmol/l)), on tuloksen tulkinta epävarma.

Tutkimuspyyntölomakkeen (lähetteen) huolellinen täyttäminen on tärkeää sekaannusten välttämiseksi ja viiveiden vähentämiseksi. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota nimen ja henkilötunnuksen oikeellisuuteen. Tehtävät analyysit tulee merkitä selvästi lähetteeseen. Laskutusosoite ja y-tunnus, työnantaja, työterveyshuolto, lähettävä laboratorio, näytteenottoaika ja päivämäärä tulee myös kirjata virallisilla nimillä. Yhteyshenkilön puhelinnumero, soittoaika ja sähköpostiosoite nopeuttavat näytteeseen liittyvien asioiden selvittelyä ja yhteydenottoja erityisesti viiterajojen ylittävien tulosten tulkinnassa ja altistumisen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden neuvonnassa. Tutkimuspyyntölomakkeen epäselvyydet viivästyttävät analyysivastauksen saantia. Tilaaja sitoutuu analyysipalvelujen tilausehtoihin toimittaessaan näytteen Työterveyslaitokselle.

Altiste
Kadmium ja sen epäorgaaniset yhdisteet
KL-numero
1989
Hinta
-
Toimitusaika
noin 15 työpäivää