Näytteenotto-ohjeet

Kupari, virtsa, U-Cu

Näyte

20 ml virtsaa

Näytteiden lähettämiseen tulee käyttää puhtaita astioita. Niihin ei saa lisätä säilöntäainetta. Mikäli näyte kerätään kertakäyttöastiaan, se on siirrettävä välittömästi puhtaaseen erikoispestyyn astiaan. Työterveyslaitoksen toimittama näytteen lähetysastia sisältyy hintaan Suomessa.

Näytteenottoaika

Näyte voidaan ottaa mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Virtsanäytteenoton hygienia

Ennen näytteen antamista työntekijän tulee vaihtaa työvaatteet ja mahdollisuuksien mukaan käydä suihkussa kontaminaatioriskin takia. Ennen näytteenottoa tulee pestä kädet ja suorittaa alapesu.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Virhelähteet

Näyte on kontaminaatioherkkä.

Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi kontaminoida näytteen. Näyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu.

Huom.

Mittausta ei suositella työperäisen altistumisen arviointiin. Samasta 20 millilitran näytteestä voidaan analysoida tarvittaessa myös antimoni, beryllium, kadmium, koboltti, kromi, lyijy, mangaani, molybdeeni, nikkeli, sinkki, seleeni, tallium, uraani ja vanadiini. Epäiltäessä tai seurattaessa kuparin aineenvaihdunnallisia sairauksia, kuten Wilsonin tautia, paras informaatio saadaan vuorokausivirtsan kuparimäärityksestä dU-Cu.

Altistumattomien viiteraja

64 µg/l (1,0 µmol/l) alkaen 17.4.2023, vanha altistumattomien vaihteluväli 0,14 – 1,0 µmol/l.

Kuparin kohdalla luovutaan aikaisemmin käytössä olleesta vaihteluvälistä.

Toimenpideraja

Ei ole asetettu.

Wilsonin tautia sairastavilla virtsan kuparipitoisuudet ovat yleensä yli 100 µg/l (1,6 µmol/l).

Näyteastiatilaukset

Biomonitoroinnin näyteastiatilaukset, lähetteet ja lähetysohjeet

Näytteenotossa erityisesti huomioitavaa

Laimeat virtsanäytteet: Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010 tai kreatiniini alle 0,34 g/l (3 mmol/l)), on tuloksen tulkinta epävarma. Sen tähden ei ennen näytteen keräystä tule nauttia suuria nestemääriä. Analyysi tehdään vaikka suhteellinen tiheys on alle 1,010, vastaukseen kirjoitetaan huomautus tulkinnan epävarmuudesta. Lähettävä laboratorio voi varmistaa ominaispainon, mutta kontaminaatioherkille näytteille tätä ei pidä tehdä.

Virtsan suhteellinen tiheys on yleensä yli 1,010, jos virtsa on ollut rakossa vähintään 3 tuntia ja runsasta juomista on vältetty tänä aikana.

Tutkimuspyyntölomakkeen (lähetteen) huolellinen täyttäminen on tärkeää sekaannusten välttämiseksi ja viiveiden vähentämiseksi. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota nimen ja henkilötunnuksen oikeellisuuteen. Tehtävät analyysit tulee merkitä selvästi lähetteeseen. Laskutusosoite ja y-tunnus, työnantaja, työterveyshuolto, lähettävä laboratorio, näytteenottoaika ja päivämäärä tulee myös kirjata virallisilla nimillä. Yhteyshenkilön puhelinnumero, soittoaika ja sähköpostiosoite nopeuttavat näytteeseen liittyvien asioiden selvittelyä ja yhteydenottoja erityisesti viiterajojen ylittävien tulosten tulkinnassa ja altistumisen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden neuvonnassa. Tutkimuspyyntölomakkeen epäselvyydet viivästyttävät analyysivastauksen saantia. Tilaaja sitoutuu analyysipalvelujen tilausehtoihin toimittaessaan näytteen Työterveyslaitokselle.

Altiste
Kupari ja sen epäorgaaniset yhdisteet
KL-numero
2171
Hinta
-
Toimitusaika
noin 12 työpäivää