Näytteenotto-ohjeet

Nikkeli, virtsa, U-Ni

Näyte

20 ml virtsaa

Näytteiden lähettämiseen tulee käyttää Työterveyslaitoksen laboratoriosta saatavia erikoispestyjä astioita eikä niihin saa lisätä säilöntäainetta. Mikäli näyte kerätään kertakäyttöastiaan, se on siirrettävä välittömästi lähetysastiaan. Toimitettujen lähetysastioiden hinta sisältyy analyysin kokonaishintaan Suomessa.

Näytteenottoaika

Iltanäyte: Näyte otetaan heti altistavan työvaiheen/työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista.

Virtsanäytteenoton hygienia

Ennen näytteen antamista työntekijän tulee vaihtaa työvaatteet ja mahdollisuuksien mukaan käydä suihkussa kontaminaatioriskin takia. Ennen näytteenottoa tulee pestä kädet ja suorittaa alapesu.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Virhelähteet

Näyte on kontaminaatioherkkä.

Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi liata näytteen. Näyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu, ja kädet ja virtsaputken suu on pesty.

Huom. Samasta 20 millilitran näytteestä voidaan analysoida tarvittaessa myös antimoni, beryllium, kadmium, koboltti, kromi, kupari, lyijy, mangaani, molybdeeni, seleeni, sinkki, tallium, uraani ja vanadiini.

Nikkelialtistumisen alakohtaisia analyysipaketteja ovat U-RSTSUP, U-METSUP, U-PINTSU ja BU-LASI.

Altistumattomien viiteraja

 3 µg/l (0,05 µmol/l)

Toimenpiderajat

12 µg/l (0,20 µmol/l) vesiliukoiset nikkeliyhdisteet

 6 µg/l (0,10 µmol/l) nikkeli ja liukenemattomat nikkeliyhdisteet 3 µg/l (0,05 µmol/l) tavoitetaso.

Toimenpiderajat ovat sosiaali- ja terveysministeriön asettamat (STM asetus 654/2020). Euroopan Unioni on luokitellut useat nikkeliyhdisteet syöpää aiheuttavaksi. Syöpävaarallisille nikkeliyhdisteille altistuttaessa katsotaan, että altistuminen näille yhdisteille tulee minimoida niin alas kuin mahdollista. Työterveyslaitos suosittelee tavoitetasona nikkelille ja sen yhdisteille altistumattomien viiterajaa 0,05 µmol/l. Valtioneuvoston asetuksen mukaan syöpävaarallisiksi luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua nikkelille tai sen yhdisteille, ts. virtsan nikkelipitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa  3 µg/l.

Näyteastiatilaukset

Biomonitoroinnin näyteastiatilaukset, lähetteet ja lähetysohjeet

Näytteenotossa erityisesti huomioitavaa

Laimeat virtsanäytteet: Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010 tai kreatiniini alle 0,34 g/l (3 mmol/l)), on tuloksen tulkinta epävarma. Sen tähden ei ennen näytteen keräystä tule nauttia suuria nestemääriä. Analyysi tehdään vaikka suhteellinen tiheys on alle 1,010, vastaukseen kirjoitetaan huomautus tulkinnan epävarmuudesta. Lähettävä laboratorio voi varmistaa ominaispainon, mutta kontaminaatioherkille näytteille tätä ei pidä tehdä.  Virtsan suhteellinen tiheys on yleensä yli 1,010, jos virtsa on ollut rakossa vähintään 3 tuntia ja runsasta juomista on vältetty tänä aikana.

Tutkimuspyyntölomakkeen (lähetteen) huolellinen täyttäminen on tärkeää sekaannusten välttämiseksi ja viiveiden vähentämiseksi. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota nimen ja henkilötunnuksen oikeellisuuteen. Tehtävät analyysit tulee merkitä selvästi lähetteeseen. Laskutusosoite ja y-tunnus, työnantaja, työterveyshuolto, lähettävä laboratorio, näytteenottoaika ja päivämäärä tulee myös kirjata virallisilla nimillä. Yhteyshenkilön puhelinnumero, soittoaika ja sähköpostiosoite nopeuttavat näytteeseen liittyvien asioiden selvittelyä ja yhteydenottoja erityisesti viiterajojen ylittävien tulosten tulkinnassa ja altistumisen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden neuvonnassa.

Tutkimuspyyntölomakkeen epäselvyydet viivästyttävät analyysivastauksen saantia. Tilaaja sitoutuu analyysipalvelujen tilausehtoihin toimittaessaan näytteen Työterveyslaitokselle.

Altiste
Nikkeli ja sen epäorgaaniset yhdisteet
KL-numero
2397
Hinta
-
Toimitusaika
noin 12 työpäivää