Prefere Resins Finland oy on mukana AI Safety tutkimuksessa

Tutkimuksessa käsitellään ja yhdistetään Preferen toiminnassaan keräämiä ja sille kertyneitä tietoja työntekijä- ja yksikkötasolla. Tavoitteena on löytää isojen tietomäärien yhdistämisellä ja analysoinnilla uutta tietoa työturvallisuuden ja turvallisuusjohtamisen kehittämiseksi ja ennakoimiseksi. Tutkimus kohdistuu tietoihin ajanjaksolta 2010–2022.

TIETOJEN KÄYTTÖ

Prefere luovuttaa tietoaineistoja, datoja, Työterveyslaitoksen AI Safety-tutkimushankkeen käyttöön.

Data-analyysissä yhdistämme erilaisia datoja työturvallisuusdataan ja analysoimme sitä tiedonlouhinnan ja koneoppimisen menetelmin. Analyysien perusteella tunnistetaan kehittämistarpeita, joiden perusteella kehitetään tiedonkeruuta ja työsuojelutoimintaa osallistujaorganisaatioissa, teollisuusyrityksissä ja laajemmin suomalaisessa työelämässä.

Osallistujaorganisaatioille ei luovuteta yhdistettyjä tai analysoituja tietoja henkilötasolla. Kaikki tutkimustulokset raportoidaan siten, että yksittäisiä henkilöitä ei pysty tunnistamaan.

TUTKIMUKSEN TAVOITE

Turvallisuusjohtamisen kehittäminen tiedonlouhinnalla (AI Safety) -hankkeessa tutkitaan työturvallisuutta datalähtöisesti ja selvitetään: Voitaisiinko tiedonlouhinnalla ja koneoppimisella löytää uutta tietoa turvallisuusjohtamisen tarpeisiin? Miten voisimme ymmärtää entistä paremmin työtapaturmien ja vaaratilanteiden taustalla olevia tekijöitä ja kohdistaa ennakoivia toimenpiteitä entistä vaikuttavammin?

Tutkimuksessa on jo toteutettu haastatteluja ja työpajoja, joihin osallistui johdon ja esihenkilöiden lisäksi työntekijöiden edustajia ja työturvallisuudesta vastaavia.

Vastaavat työpajat uusitaan tutkimuksen lopussa.

TUTKIMUS PERUSTUU TIETOSUOJALAINSÄÄDÄNTÖÖN

Henkilötietojen käytön oikeusperuste on yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus. Tämä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen lisäksi Suomen tietosuojalakiin. Preferen tutkimukseen toimittamat datat on osin kerätty yrityksen työturvallisuuden seurantaa varten ja siten niiden käyttäminen tieteelliseen työturvallisuustutkimukseen on tarkoitukseltaan ja asiayhteydeltään yhteensopivaa alkuperäisen tarkoituksen kanssa. Preferen keräämistä työntekijöiden tiedoista käsitellään vain sellaisia, joilla voi olla yhteys työturvallisuuteen.

Datankäsittely ja yhdistäminen henkilötasolla mahdollistaa tutkimuskysymyksiin vastaamisen. Vastaavaa tutkimusta ei ole mahdollista tehdä ilman yksilötason tietoa ja datan saaminen työnantajilta ilman henkilötietoja voi olla mahdotonta.

TUTKIMUKSESSA KÄYTETTÄVÄT HENKILÖTUNNISTEISET TIETOAINEISTOT

Tietoaineistoissa on tunnistettavia tietoja Preferen nykyisistä ja entisistä työntekijöistä ja mahdollisesti muiden työnantajien työntekijöistä, jotka työskentelevät Preferen alueella.

Preferen tutkimukseen antamat tietoaineistot voivat sisältää henkilötunnisteisesti: henkilönumero, nimi, tehtävänimike, osastotunniste, vuorokoodi, työvuorojärjestelmä, koulutustiedot, vuoropäiväkirjan merkinnät, työaikatiedot, tehdyt turvallisuushavainnot ja tapaturmaraportoinnit. Lisäksi tekstimuotoiset tietoaineistot voivat sisältää henkilöiden henkilötietoja, kuten nimiä.

Työterveyslaitos korvaa henkilötunnisteet tutkimuskoodeilla Preferen valvonnassa ennen aineiston toimittamista tutkimusaineistoksi. Työterveyslaitos ei saa tietoja, joilla tutkimuskoodit voitaisiin yhdistää henkilöön. Myös tekstimuotoisista aineistoista poistetaan satunnaiset henkilötunnisteet, kuten nimet.

Lisäksi tutkimuksessa käytetään ryhmä- ja organisaatiotasoilla muita tietolajeja kuten sairauspoissaolokoosteita, organisaatiomuutostietoja, tuotantotietoja, henkilöstökyselykoosteita, riskienarviointi- ja auditointiraportteja.

OIKEUDET

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä. Sinulla on myös oikeus saada tietää, mitä tietojasi käsitellään sekä oikeus oikaista tietoja. Voit myös vaatia tietojesi käsittelyn rajoittamista tai niiden poistamista tutkimusaineistosta.

Tutkimusryhmä ei kerro työnantajille siitä, että työntekijä päättää käyttää jotain henkilötietoihin liittyvää oikeuttaan, paitsi jos se ei pysty toteuttamaan pyyntöä ilman Prefereltä saatavaa lisätietoa. Tutkimusryhmä hyväksyy kaikki vastustamisilmoitukset ja poistaa tietojensa käsittelyä vastustavan työntekijän tiedot tutkimusaineistosta.

Lisäksi sinulla on tarvittaessa oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle (Suomessa Tietosuojavaltuutettu).

LUOTTAMUKSELLISUUS

Tutkimuksen etenemisestä viestitään koko hankkeen ajan tutkimushankkeen www-sivuilla. Tutkimuksen tuloksia esitellään tutkijoille julkisesti tieteellisissä ja muissa seminaareissa ja tilaisuuksissa ja hankkeen päätyttyä ne raportoidaan tieteellisissä ja yleistajuisissa julkaisuissa siten, että henkilöitä tai organisaatioita ei voi tunnistaa. Tieteellisiä julkaisuja voidaan myöhemmin käyttää myös väitöskirjatöissä. Mukana olleet yhteistyöyritykset saavat yhteenvedon omien tietojensa analyysista muodossa, josta yksittäisiä työntekijöitä ei voi tunnistaa.

Eri tutkimusvaiheissa kerätty tutkimusaineisto (työpaikan toimittamien tietoaineistojen sisältämät tiedot sekä haastattelu- ja työpaja-aineisto) käsitellään ehdottoman luottamuksellisina. Tulokset raportoidaan ryhmätasolla siten, että yksittäisiä henkilöitä ei ole mahdollista tunnistaa. Luottamuksellisuus ja tietosuoja on kuvattu tarkemmin tämän tiedotteen seuraavalla sivulla olevassa tietosuojaselvityksessä.

LISÄTIETOA TIETOSUOJASTA

AI Safety tutkimusaineistoon pääsevät vain tutkimusryhmän jäsenet, ja meitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Käsittelemme ja säilytämme aineistoa tietoturvallisesti Työterveyslaitoksen palvelimella.

Noudatamme tutkimusta koskevaa lainsäädäntöä ja Työterveyslaitoksen salassa pidettävien aineistojen käsittely- ja tietoturvaohjetta. Työterveyslaitoksen tietojärjestelmät ovat suojatut palomuureilla ja niiden käyttöoikeudet vaativat tietohallinnon myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Ennen tietojen analysointia muokkaamme tiedot muotoon, josta yksittäiset henkilöt eivät ole suoraan tunnistettavissa. Raportoimme tulokset ryhmätasolla siten, ettei yksittäisiä henkilöitä ole mahdollista tunnistaa. Käytämme aineistoja vain tieteelliseen tutkimukseen, emmekä anna yksittäistä työntekijää koskevia tietoja työnantajalle.

Hävitämme työnantajilta saadut tiedot tutkimusaineistosta kirjoitettavien tieteellisten julkaisujen hyväksymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 30.9.2026.

Lisätietoa tietosuojakäytännöstä

Tutkimusaineisto muodostaa henkilörekisterin. Annamme myös mielellämme lisätietoja:

Rekisterinpitäjä
Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 b, 00250 Helsinki, p. 030 4741 (vaihde)

Rekisterin vastuuhenkilö
Maria Tiikkaja, FT, tutkimuspäällikkö, PL 40, 00032 Työterveyslaitos, p. 030 474 2429 maria.tiikkaja [at] ttl.fi

Työterveyslaitoksen tietosuojavastaava
p. 030 474 2750, tsv [at] ttl.fi

LISÄÄ TIETOA TUTKIMUKSESTA

Turvallisuusjohtamisen kehittäminen tiedon louhinnalla