Sappi Finland Operations Oy on mukana AI Safety -tutkimuksessa

Tutkimuksessa käsitellään ja yhdistetään Sappin toiminnassaan keräämiä ja sille kertyneitä tietoja työntekijä- ja yksikkötasolla. Tavoitteena on löytää isojen tietomäärien yhdistämisellä ja analysoinnilla uutta tietoa työturvallisuuden ja turvallisuusjohtamisen kehittämiseksi ja ennakoimiseksi. Tutkimus kohdistuu tietoihin ajanjaksolta 2016–2022.

TIETOJEN KÄYTTÖ

Sappi luovuttaa tietoaineistoja, datoja, Työterveyslaitoksen AI Safety-tutkimushankkeen käyttöön.

Data-analyysissä yhdistämme erilaisia datoja työturvallisuusdataan ja analysoimme sitä tiedonlouhinnan ja koneoppimisen menetelmin. Analyysien perusteella tunnistetaan kehittämistarpeita, joiden perusteella kehitetään tiedonkeruuta ja työsuojelutoimintaa osallistujaorganisaatioissa, teollisuusyrityksissä ja laajemmin suomalaisessa työelämässä.

Osallistujaorganisaatioille ei luovuteta yhdistettyjä tai analysoituja tietoja henkilötasolla. Kaikki tutkimustulokset raportoidaan siten, että yksittäisiä henkilöitä ei pysty tunnistamaan.

TUTKIMUKSEN TAVOITE

Turvallisuusjohtamisen kehittäminen tiedonlouhinnalla (AI Safety) -hankkeessa tutkitaan työturvallisuutta datalähtöisesti ja selvitetään: Voitaisiinko tiedonlouhinnalla ja koneoppimisella löytää uutta tietoa turvallisuusjohtamisen tarpeisiin? Miten voisimme ymmärtää entistä paremmin työtapaturmien ja vaaratilanteiden taustalla olevia tekijöitä ja kohdistaa ennakoivia toimenpiteitä entistä vaikuttavammin?

Tutkimuksessa on jo toteutettu haastatteluja ja työpajoja, joihin osallistui johdon ja esihenkilöiden lisäksi työntekijöiden edustajia ja työturvallisuudesta vastaavia.

Vastaavat työpajat uusitaan tutkimuksen lopussa.

TUTKIMUS PERUSTUU TIETOSUOJALAINSÄÄDÄNTÖÖN

Henkilötietojen käytön oikeusperuste on yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus. Tämä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen lisäksi Suomen tietosuojalakiin. Sappin tutkimukseen toimittamat datat on osin kerätty yrityksen työturvallisuuden seurantaa varten ja siten niiden käyttäminen tieteelliseen työturvallisuustutkimukseen on tarkoitukseltaan ja asiayhteydeltään yhteensopivaa alkuperäisen tarkoituksen kanssa. Sappin keräämistä työntekijöiden tiedoista käsitellään vain sellaisia, joilla voi olla yhteys työturvallisuuteen.

Datankäsittely ja yhdistäminen henkilötasolla mahdollistaa tutkimuskysymyksiin vastaamisen. Vastaavaa tutkimusta ei ole mahdollista tehdä ilman yksilötason tietoa ja datan saaminen työnantajilta ilman henkilötietoja voi olla mahdotonta.

TUTKIMUKSESSA KÄYTETTÄVÄT HENKILÖTUNNISTEISET TIETOAINEISTOT

Tutkimuksessa käytettävissä aineistoissa on tunnistettavia tietoja Sappin nykyisistä ja entisistä työntekijöistä ja mahdollisesti muiden työnantajien työntekijöistä, jotka työskentelevät Sappin alueella.

Sappin tutkimukseen antamat tietoaineistot voivat sisältää henkilötunnisteisesti: nimi, tehtävänimike, sukupuoli, osastonumero- ja nimi, työaikamuoto, vuororyhmä, lomaryhmä, henkilöstöryhmä, työsuhteen alkupvm, päättyneen työsuhteen päättymispvm, osallistumistiedot koulutuksiin ja turvallisuuskäytäntöihin, tehdyt turvallisuushavainnot ja tapaturmaraportoinnit.

Lisäksi tekstimuotoiset tietoaineistot voivat sisältää henkilöiden henkilötietoja, kuten nimiä.

Työterveyslaitos korvaa henkilötunnisteet tutkimuskoodeilla Sappin valvonnassa ennen aineiston toimittamista tutkimusaineistoksi. Myös tekstimuotoisista aineistoista poistetaan satunnaiset henkilötunnisteet, kuten nimet.

Lisäksi tutkimuksessa käytetään ryhmä- ja organisaatiotasoilla muita tietolajeja kuten sairauspoissaolokoosteita, ylityökoosteita, organisaatiomuutostietoja, tuotantotietoja, henkilöstökyselykoosteita, riskienarviointi- ja auditointiraportteja.

OIKEUDET

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä. Sinulla on myös oikeus saada tietää, mitä tietojasi käsitellään sekä oikeus oikaista tietoja. Voit myös vaatia tietojesi käsittelyn rajoittamista tai niiden poistamista tutkimusaineistosta.

Tutkimusryhmä ei kerro työnantajille siitä, että työntekijä päättää käyttää jotain henkilötietoihin liittyvää oikeuttaan, paitsi jos se ei pysty toteuttamaan pyyntöä ilman Sappilta saatavaa lisätietoa. Tutkimusryhmä hyväksyy kaikki vastustamisilmoitukset ja poistaa tietojensa käsittelyä vastustavan työntekijän tiedot tutkimusaineistosta.

Lisäksi sinulla on tarvittaessa oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle (Suomessa Tietosuojavaltuutettu).

LUOTTAMUKSELLISUUS

Tutkimuksen etenemisestä viestitään koko hankkeen ajan tutkimushankkeen www-sivuilla. Tutkimuksen tuloksia esitellään tutkijoille julkisesti tieteellisissä ja muissa seminaareissa ja tilaisuuksissa ja hankkeen päätyttyä ne raportoidaan tieteellisissä ja yleistajuisissa julkaisuissa siten, että henkilöitä tai organisaatioita ei voi tunnistaa. Tieteellisiä julkaisuja voidaan myöhemmin käyttää myös väitöskirjatöissä. Mukana olleet yhteistyöyritykset saavat yhteenvedon omien tietojensa analyysista muodossa, josta yksittäisiä työntekijöitä ei voi tunnistaa.

Eri tutkimusvaiheissa kerätty tutkimusaineisto (työpaikan toimittamien tietoaineistojen sisältämät tiedot sekä haastattelu- ja työpaja-aineisto) käsitellään ehdottoman luottamuksellisina. Tulokset raportoidaan ryhmätasolla siten, että yksittäisiä henkilöitä ei ole mahdollista tunnistaa. Luottamuksellisuus ja tietosuoja on kuvattu tarkemmin tämän tiedotteen seuraavalla sivulla olevassa tietosuojaselvityksessä.

LISÄTIETOA TIETOSUOJASTA

AI Safety tutkimusaineistoon pääsevät vain tutkimusryhmän jäsenet, ja meitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Käsittelemme ja säilytämme aineistoa tietoturvallisesti Työterveyslaitoksen palvelimella.

Noudatamme tutkimusta koskevaa lainsäädäntöä ja Työterveyslaitoksen salassa pidettävien aineistojen käsittely- ja tietoturvaohjetta. Työterveyslaitoksen tietojärjestelmät ovat suojatut palomuureilla ja niiden käyttöoikeudet vaativat tietohallinnon myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Ennen tietojen analysointia muokkaamme tiedot muotoon, josta yksittäiset henkilöt eivät ole suoraan tunnistettavissa. Raportoimme tulokset ryhmätasolla siten, ettei yksittäisiä henkilöitä ole mahdollista tunnistaa. Käytämme aineistoja vain tieteelliseen tutkimukseen, emmekä anna yksittäistä työntekijää koskevia tietoja työnantajalle.

Hävitämme kaikki työnantajilta saadut tiedot tutkimusaineistosta kirjoitettavien tieteellisten julkaisujen hyväksymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 30.9.2026.

Lisätietoa tietosuojakäytännöstä

Tutkimusaineisto muodostaa henkilörekisterin. Annamme myös mielellämme lisätietoja:

Rekisterinpitäjä

Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 b, 00250 Helsinki, p. 030 4741 (vaihde)

Rekisterin vastuuhenkilö

Maria Tiikkaja, tutkimuspäällikkö, PL 40, 00032 Työterveyslaitos, p. 030 474 2429, maria.tiikkaja [at] ttl.fi

Työterveyslaitoksen tietosuojavastaava

p. 030 474 2750, tsv [at] ttl.fi

LISÄÄ TIETOA TUTKIMUKSESTA

Turvallisuusjohtamisen kehittäminen tiedon louhinnalla – AI Safety

Kysy lisää

Henkilökuva Maria Tiikkaja

Maria Tiikkaja

tutkimuspäällikkö
Sähköpostiosoite
maria.tiikkaja [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2750