Lagstiftningen ändras: på arbetsplatserna riktas uppmärksamhet på reproduktionsstörande ämnen

Lagstiftningen om kemiska agenser som är farliga för reproduktionen uppdateras på våren 2024. Ändringarna medför nya skyldigheter för arbetsgivarna bland annat vad gäller hanteringen av exponering och förpliktelsen att föra en förteckning över exponerade arbetstagare.
kuvituskuva: työntekijä maatilalla
Piia Taxell
Piia Taxell

Uppdateringarna i EU:s cancerdirektiv (2004/37/EG) medför ändringar i lagstiftningen om kemiska agenser som är farliga för reproduktionen. Syftet med förändringarna är att skydda arbetstagarna på ett ännu bättre sätt från sådana agenser som är skadliga för fertiliteten eller fostrets utveckling. Uppdateringarna träder i kraft under kommande år i Finland och de andra medlemsländerna.

På finländska arbetsplatser förekommer till exempel följande reproduktionsstörande ämnen: kolmonoxid (kolos), bly, nickelföreningar, borsyra och borater, vissa läkemedel, bisfenol A som används inom plastindustrin som råämne samt dimetylformamid och N-metylpyrrolidon som används som processkemikalier och lösningsmedel.

Ändringarna medför nya skyldigheter för arbetsgivarna. Skärpningarna är förknippade med bedömningen av hälsoriskerna med och exponeringen för reproduktionsstörande ämnen samt med hanteringen av exponering. Motsvarande skyldigheter gäller redan nu cancerframkallande agenser.

Arbetsgivaren är i fortsättningen skyldig att föra en förteckning över de reproduktionsstörande ämnen som används och förekommer i arbetet samt över arbetstagare som exponeras för dessa. Företagshälsovården är arbetsgivarens viktigaste partner i identifieringen av reproduktionsstörande ämnen och i bedömningen av risker.

Exponeringens gränsvärden ändras också

I samma lagstiftningsuppdatering ställer man bindande gränsvärden för cancerframkallande nickelföreningar och akrylnitril samt uppdaterar det bindande gränsvärdet för bensen. Även den skadliga koncentrationsnivån (HTP-värdet) av flera reproduktionsstörande ämnen, bland annat kolmonoxid, dimetylformamid, N-metylpyrrolidon, bisfenol A och kvicksilver, blir bindande gränsvärden. Blyets bindande gränsvärde kommer också att uppdateras.

Förändringarna genomförs med uppdateringar i lagen om förteckningar och ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdom (452/2020) och förordningen om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete (1267/2019) under våren 2024. Förordningen om agens och andra faktorer i arbetet som medför risker för den reproduktiva hälsan och om avvärjande av risker (603/2015) uppdateras också.

Arbetshälsoinstitutet publicerar i början av 2024 en webbplats som samlar ihop information om reproduktionsstörande ämnen.

Ytterligare information

  • Piia Taxell, äldre sakkunnig, Arbetshälsoinstitutet, piia.taxell [at] ttl.fi, tfn 030 474 2234

Se också

Dela innehåll på sociala medier!