Exponering för lösningsmedel verkar inte öka risken för Parkinsons sjukdom

Det finns lite kunskap om arbetsrelaterade riskfaktorer för neurodegenerativa sjukdomar trots att det i många arbeten förekommer exponering för ämnen som är skadliga för nerverna. Enligt Arbetshälsoinstitutets undersökning är det osannolikt att yrkesrelaterad exponering för lösningsmedel har samband med risken för Parkinsons sjukdom.
kuvituskuva: tehdastyöntekijä
Christer Hublin
Christer Hublin
Aki Koskinen
Aki Koskinen

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 14.11.2023

Arbetshälsoinstitutets forskningsprojekt undersökte huruvida långvarig exponering för lösningsmedel ökar risken för Parkinsons sjukdom. 

Parkinsons sjukdom är en multifaktoriell degenerativ hjärnsjukdom. Symtomen är bland annat rörelsehämning, muskelstelhet, vilotremor och försämrad balans. Allteftersom befolkningen åldras har antalet insjuknade ökat snabbt i Finland. 

Exponering för kända arbetsrelaterade agenser som är skadliga för nervsystemet, såsom lösningsmedel, svetsgaser och metallföreningar, förekommer främst på mindre arbetsplatser och samtidigt är en exponering för flera olika kemikalier möjlig. 

– Det finns ytterst lite omfattande undersökningar som kartlägger riskfaktorerna för arbetsrelaterade neurodegenerativa sjukdomar. Orsaker till detta är till exempel svårigheten att känna igen sjukdomsfall och bristande uppgifter om sjukdomens mekanismer, säger överläkaren på HUS Markku Sainio som tidigare arbetade på Arbetshälsoinstitutet. 

Neurodegenerativa sjukdomar utvecklas långsamt och uppstår ofta först efter att arbetslivet är över, vilket gör det svårt att undersöka de arbetsrelaterade riskfaktorerna, fortsätter han. 

I undersökningen deltog cirka 17 200 personer med Parkinsons sjukdom och en kontrollgrupp bestående av 35 700 personer som var födda åren 1930–1950 och i åldern 45–84 år. Av personerna med Parkinsons sjukdom hade 16 procent eventuellt exponerats för klorerade kolväten under sin arbetskarriär.

En kumulativ exponering för klorerade kolväten hade samband med en något högre risk (23,5 %) för att insjukna i Parkinsons sjukdom, men skillnaden var statistiskt sett inte stor. 

Utifrån resultaten kan man dra slutsatsen att sambandet mellan Parkinsons sjukdom och arbetsrelaterad exponering för lösningsmedel är osannolik i Finland. Enligt undersökningen är det dock inte möjligt att utesluta risken bland anställda som utsatts för hög exponering, säger Markku Sainio. 

Forskningsprojekt: Arbetsrelaterade riskfaktorer för neurodegenerativa sjukdomar

  • I den nationella fall-kontrollundersökningen undersöktes sambandet mellan yrkesrelaterad exponering för lösningsmedel och Parkinsons sjukdom genom att för bedömningen av exponeringen använda Statistikcentralens klassifikationer av yrkesuppgifter i folkräkningarna och Arbetshälsoinstitutets utvecklade arbetsexponeringsmatris FINJEM. 
  • Uppgifterna om insjuknade i Parkinsons sjukdom fanns i registret över specialersättning för läkemedel på Folkpensionsanstalten för åren 1980–2014. 
  • Av personer som fått specialersättning för läkemedel upprättades en falldokumentation för fall-kontrollundersökningarna och för varje fall valdes två kontrollfall med motsvarande födelseår och kön ur befolkningsdatasystemet som förvaltas av myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tidigare Befolkningsregistercentralen). 
  • Forskningsartikeln (på engelska): Parkinson's disease and occupational exposure to organic solvents in Finland: a nationwide case-control study - PubMed (nih.gov)

Ytterligare information

  • Christer Hublin, Arbetshälsoinstitutet, Christer.Hublin [at] ttl.fi
  • Aki Koskinen, Arbetshälsoinstitutet, Aki.Koskinen [at] ttl.fi
  • Markku Sainio, HUS, Markku.Sainio [at] hus.fi

Dela innehåll på sociala medier!