Beslut om arbetshälsa ska grunda sig på kunskap – en avgiftsfri handbok för social- och hälsovårdsbranschen

Nyckeln till att hantera arbetshälsa ligger i att dra nytta av kunskap om personalen. Arbetshälsoinstitutets nya handbok ska hjälpa organisationer inom social- och hälsovården att främja arbetshälsan med hjälp av kunskap och analys. När perspektivet arbetshälsa ingår i alla beslut i organisationen, främjas arbetshälsan på lång sikt.
-

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 22.11.2022

Handboken ”Työhyvinvoinnin tiedolla johtaminen sote-alalla” tar upp metoder för att främja arbetshälsan och genomföra ändringar ur perspektivet ”ledning genom kunskap”. Handboken riktar sig främst till ledningen och cheferna inom social- och hälsovårdssektorn, men även välfärdsområdena kan ha nytta av handboken.

Det är viktigt att hitta lämpliga informationskällor för din organisation, med vars hjälp arbetshälsan och faktorer som förutspår den kan undersökas.

– Social- och hälsovårdsorganisationerna är vana vid att utnyttja kund- och kommunuppgifter. Istället är det värt att satsa på att dra nytta av uppgifter om personalens arbetshälsa för att söka stöd för utvecklingen av arbetshälsan, säger Mervi Halonen, specialsakkunnig på Arbetshälsoinstitutet.

Att kombinera de insamlade uppgifterna med andra tillgängliga uppgifter, till exempel patientsäkerhet, är också begränsat i många social- och hälsovårdsorganisationer. Organisationerna måste identifiera vilken typ av uppgifter de redan förfogar över och hur uppgifterna kan kombineras med varandra för att främja arbetshälsan.

Betydelsen av strategisk hantering av arbetshälsan framhävs inom social- och hälsovårdssektorn.

De anställdas välbefinnande måste beaktas som en del av all verksamhet i organisationen. På grund av de begränsade personalresurserna inom social- och hälsovården är det av största vikt att fokusera på de anställdas välbefinnande.

– En anställd med god arbetshälsa utför sina uppgifter och bidrar därmed till att uppnå organisationens mål. Inom social- och hälsovården återspeglas detta bland annat i en nöjd och trygg patient och på sektorns attraktionskraft, säger Liisa Mäkelä, ledande forskare på Arbetshälsoinstitutet.

Det hör till ledningens ansvar att se till att utvecklingen av arbetshälsan utgör en del av det strategiska ledningsarbetet. Det är inte nödvändigt att lösa alla frågor som rör arbetshälsan på en och samma gång, utan hanteringen av arbetshälsan är en långsiktig verksamhet.

– Perspektivet ”Ledning genom kunskap” kan inledningsvis användas i samband med ett av de strategiskt centrala problemen. Om till exempel huvudproblemet är en hög personalomsättning, är det skäl att ta reda på vilka faktorer som förutser det. Det är också viktigt att skapa förståelse för framtida utvecklingstrender, säger Maarit Kauppi, forskningschef på Arbetshälsoinstitutet.

Bekanta dig med handboken

Ytterligare information

  • Mervi Halonen, specialsakkunnig, Arbetshälsoinstitutet, 030 474 2483, mervi.halonen [at] ttl.fi (mervi[dot]halonen[at]ttl[dot]fi)
  • Liisa Mäkelä, ledande forskare, Arbetshälsoinstitutet, 030 474 3349, liisa.makela [at] ttl.fi (liisa[dot]makela[at]ttl[dot]fi)
  • Maarit Kauppi, forskningschef, Arbetshälsoinstitutet, 030 474 3058, maarit.kauppi [at] ttl.fi (maarit[dot]kauppi[at]ttl[dot]fi)

Dela innehåll på sociala medier!