Den nya handboken hjälper till att bygga upp smidigare och effektivare social- och hälsovårdstjänster

Arbetshälsoinstitutet har publicerat en kostnadsfri handbok om kunddelaktigheten vid utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna. Den nätbaserade handboken erbjuder praktiskt stöd och tips för att främja kunddelaktigheten inom social- och hälsovårdens tjänster och utvecklingsarbete. Med kunddelaktighet avses att de som använder tjänsten deltar i och påverkar utvecklingen av tjänsterna. Den heltäckande handboken är avsedd för yrkespersoner och studerande inom social- och hälsovården.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 3.11.2021

Den nu publicerade handboken Kunddelaktighet i social- och hälsovårdsreformen behövs, eftersom kundelaktighet utgör ett mål i flera lagar som styr social- och hälsovårdstjänsterna. Tack vare delaktigheten blir tjänsterna mer välfungerande och svarar bättre mot kundernas behov.  Samtidigt blir tjänsterna också effektivare, eftersom upplevelsen av att bli hörd ökar kundernas engagemang i sin egen serviceplan. 

Kunddelaktighet kan anknyta till utvecklingen av kundens egen tjänst eller tjänsten och servicesystemet i allmänhet. Utvecklingsobjekt kan till exempel vara tillvägagångssätt eller lokallösningar. 

Organisationen och yrkespersonerna i den har till uppgift att utveckla sätt att bemöta kunderna och lyssna på deras behov. Yrkespersonerna lyssnar på erfarenhets- och användarinformationen och skapar sätt att utveckla tjänsterna tillsammans med kunderna. 

Främjandet av kunddelaktighet kräver ledarskap 

– Att stärka kunddelaktigheten i organisationer är ett strategiskt val och för att kunna förverkliga detta krävs ledningens engagemang. Att låta kunderna delta i förverkligandet och utvecklingen av tjänsterna lyckas inte utan ledningens systematiska agerande, betonar Elina Weiste, äldre forskare vid Arbetshälsoinstitutet. 

– Ledningens intresse för utveckling är dock inte i sig tillräckligt. Hela arbetsgemenskapen bör ovillkorligen förstå vad kunddelaktighet innebär. Det är inte enbart chefernas eller de aktiva utvecklarnas sak. Därför behövs handboken, motiverar Weiste. 

Den heltäckande handboken är avsedd för yrkespersoner och studerande 

Läromaterialet är avsett för ledare och yrkespersoner inom social- och hälsovården. Utvecklare och studerande inom branschen har lika stor nytta av den. 

I handboken kan man självständigt lära sig termer inom kunddelaktighet, centrala arbetsmetoder och ledarskapspraxis. Materialet i handboken kan även användas som grund för diskussioner på teammöten eller till exempel som inskolningsmaterial för nya anställda. 

– I handboken lär du dig termer och arbetsmetoder på en och samma gång. Den uppmuntrar också till interaktion och gemensam utveckling samt ger handledning i ledarskapspraxis inom kunddelaktighet, berättar Weiste. 

Kunddelaktighet är en del av en mer omfattande utveckling 

Utvecklingen av kunddelaktighet hör centralt samman med den pågående kulturella förändringen inom social- och hälsovårdstjänsterna, där man reflekterar över kundernas och yrkespersonernas roller och förhållandet mellan dem. Ännu på 1980-talet sågs kunden ofta som en passiv aktör för vars räkning en yrkesperson fattade beslut. Kundens ställning började stärkas på 1990-talet, när kundorientering och kundinriktning lyftes fram som nyckelord. 

På 2000-talet har förståelsen för att kunden är en aktiv aktör i sitt eget liv och expert på sina egna erfarenheter förstärkts. Med andra ord värdesätter man idag kundens delaktighet, både i de tjänster som tillhandahålls som i en mer omfattande utveckling av servicesystemet. 

Handboken Kunddelaktighet i social- och hälsovårdsreformen   

Mer information

  • äldre forskare Elina Weiste, elina.weiste [at] ttl.fi (elina[dot]weiste[at]ttl[dot]fi), p. 050 336 3727    

Dela innehåll på sociala medier!