Effektivare information ökade kunskapen om trädamm och minskade skadliga arbetsmetoder

Det är en hälsorisk i arbetet att andas in trädamm. Över 60 procent av anställda inom träbranschen har ibland upplevt trädamm som störande på arbetsplatsen. I Arbetshälsoinstitutets färska forskningsprojekt genomfördes en informationskampanj om trädammets olägenheter och hur trädamm kan hanteras. Användningen av tryckluft som sprider damm i samband med städning av arbetslokaler minskade under undersökningen gång.
-
Tuula Liukkonen
Tuula Liukkonen
Tuula Räsänen

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 27.10.2022

I Finland exponeras cirka 40 000 anställda för trädamm i sina arbetsuppgifter. En för stor exponering av trädamm kan skada hälsan. Det kan till exempel leda till en förlängd infektion i andningsvägarna och längre sjukfrånvaro än normalt. Exponering för damm från lövträd ökar risken att insjukna i ovanliga tumörer i näsa och bihålor.

I samband med projektets informationskampanj fick cirka 70 procent av arbetarskyddschefer och ägare av små företag inom träbranschen mer information om trädamm och författningsändringar. Även bruket av tryckluft vid städning av arbetslokalerna minskade.

Blåsning med tryckluft sprider effektivtträdamm i andningsluften på arbetsplatsen.

–I samband med undersökningens informationskampanj fästes särskild vikt vid minskning av användningen av tryckluft i samband med städning, berättar ledande sakkunnig Tuula Liukkonen på Arbetshälsoinstitutet.

Övriga direkta effekter på arbetsförhållandena till följd av informationen kunde dock inte tydligt påvisas.

Drygt en tiondel av medarbetare utsätts för alltför stora mängder trädamm

Uppmätta halter av trädamm var på samma nivå före och efter informationskampanjen, med beaktande av normal variation av halterna. De flesta uppmätta halter av trädamm låg under hälften av gränsvärdet 2 mg/m3.

Halterna av trädamm som uppmättes i medarbetarnas andningszon översteg dock denna gräns i 11 procent av fallen. Således exponerades drygt en tiondel av dem som deltog i undersökningen för alltför mycket trädamm. I samband med undersökningen utvecklades även en modelleringsmetod för exponering för trädamm som ännu behöver testas med hjälp av ett större underlag.

–I samband med undersökningen uppdaterades handboken ”Puupölyn hallinta puuteollisuudessa” (Hantering av trädamm inom träindustrin). I handboken finns anvisningar om hur man får kontroll på trädammet, säger Tuula Liukkonen.

Beredskap lyfts fram i samband med säkerhetsledning

En förutsättning för en resultatrik säkerhetsledning är medvetandegörande och förebyggande verksamhet. Enligt projektenkäten uppskattar arbetarskyddsfullmäktige inom träbranschen sin nivå av säkerhetsledning vara avsevärt svagare än i jämförelse med företagare och arbetarskyddschefen. Situationen var den samma gällande frågor om introduktion i arbetet, delgivning av information och bedömning av risker. Medarbetaren har en viktig roll när det gäller vägledning i arbetssätt i små och medelstora företag.

–Om det med hjälp av information var möjligt att nå varaktigare fördelar, behöver både ledarskapet och medarbetarna praktiska exempel och verktyg för att minska mängden trädamm och för att förebygga exponering på arbetsplatsen, säger äldre sakkunnig Tuula Räsänen på Arbetshälsoinstitutet.

Välkommen att delta i det avgiftsfria webbseminariet Puupöly - uutta tutkimustietoa!

  • måndagen den 14 november 2022 kl. 13:30-15:00
  • I webbseminariet presenteras resultaten från undersökningen och hantering av trädamm, och vi får även höra arbetarskyddsmyndigheternas syn på frågor om trädamm.
  • Ytterligare information och anmälan: Puupöly - uutta tutkimustietoa | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Ytterligare information

  • Tuula Liukkonen, ledande sakkunnig, Arbetshälsoinstitutet, tuula.liukkonen [at] ttl.fi (tuula[dot]liukkonen[at]ttl[dot]fi), 040 556 7737
  • Tuula Räsänen, äldre sakkunnig, Arbetshälsoinstitutet, tuula.rasanen [at] ttl.fi (tuula[dot]rasanen[at]ttl[dot]fi), 040 505 4546

Läs också

Dela innehåll på sociala medier!