Työntekijöiden altistuminen liuotinaineille ei näytä lisäävän Parkinsonin taudin riskiä

Aivorappeumasairauksien työperäisiä riskitekijöitä tunnetaan heikosti, vaikka monessa työssä altistutaan hermostohaitallisille työaltisteille. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan on epätodennäköistä, että ammatillinen liuotinainealtistuminen olisi yhteydessä Parkinsonin taudin riskiin.  
kuvituskuva: tehdastyöntekijä
Christer Hublin
Christer Hublin
ylilääkäri
Aki Koskinen
Aki Koskinen
vanhempi asiantuntija

Työterveyslaitoksen mediatiedote 14.11.2023 

Työterveyslaitoksen tutkimushankkeessa selvitettiin, lisääkö työntekijöiden pitkäaikainen altistuminen liuotinaineille Parkinsonin taudin riskiä.  

Parkinsonin tauti on monitekijäinen aivojen rappeumasairaus, jonka oireita ovat muun muassa liikkeiden hidastuminen, lepovapina, lihasjänteyden lisääntyminen ja huonontunut tasapaino. Väestön ikääntyessä on sairastuneiden määrä kasvanut nopeasti myös Suomessa.  

Tunnetusti hermostohaitallisille työaltisteille, kuten liuottimille, hitsaushuuruille ja metalliyhdisteille, altistutaan valtaosin pienissä työpaikoissa ja samanaikaisesti voidaan altistua useille kemikaaleille.  

– Laajoja aivorappeumasairauksien työperäisiä riskitekijöitä kartoittavia tutkimuksia on varsin vähän. Syitä tähän ovat esimerkiksi vaikeudet sairaustapausten tunnistamisessa ja puutteelliset tiedot sairastumisen mekanismeista, sanoo HUS:n ylilääkäri Markku Sainio, joka työskenteli aiemmin Työterveyslaitoksessa.  

– Aivorappeumasairaudet kehittyvät hitaasti ja ne ilmenevät usein vasta työelämän jälkeen, joten niiden työperäisten riskitekijöiden tutkiminen on ollut vaikeaa, hän jatkaa.  

Tutkimuksessa oli mukana noin 17 200 Parkinsonin tautia sairastavaa ja noin 35 700 verrokkia, jotka olivat syntyneet vuosina 1930–1950 ja iältään 45–84-vuotiaita. Parkinsonin tautia sairastavista 16 prosenttia oli työuransa aikana saattanut altistua klooratuille hiilivedyille. 

Kumulatiivinen altistuminen klooratuille hiilivedyille oli yhteydessä hieman korkeampaan (23,5 %) Parkinsonin taudin ilmaantumisen riskiin, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.  

– Tulosten perusteella on pääteltävissä, että Parkinsonin taudin ja ammatillisen liuotinainealtistumisen yhteys on Suomessa epätodennäköinen. Tutkimuksen perusteella riskiä ei voi kuitenkaan poissulkea erittäin runsaasti altistuneilla työntekijöillä, Markku Sainio kertoo.  

Tutkimushanke: Aivojen rappeumasairauksien työperäiset riskitekijät 

  • Valtakunnallisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa tutkittiin ammatillisen liuotinainealtistumisen ja Parkinsonin taudin yhteyttä käyttämällä Tilastokeskuksen väestölaskentojen luokiteltuja ammattitietoja ja Työterveyslaitoksen kehittämää FINJEM-työaltistematriisia altistumisen arviointiin.  
  • Tiedot Parkinsonin tautiin sairastuneista saatiin Kansaneläkelaitoksen lääkkeiden erityiskorvausoikeuden rekisteristä vuosilta 1980–2014.  
  • Korvausoikeutetuista muodostettiin tapaus-verrokkitutkimusten tapausaineisto, ja kullekin tapaukselle valittiin Digi- ja väestötietoviraston (ent. Väestörekisterikeskus) ylläpitämästä väestötietojärjestelmästä kaksi verrokkia kaltaistaen syntymävuoden ja sukupuolen mukaan.  
  • Tutustu tutkimusartikkeliin (englanniksi): Parkinson's disease and occupational exposure to organic solvents in Finland: a nationwide case-control study - PubMed (nih.gov) 

Lisätiedot 

  • Christer Hublin (tutkimushanke), ylilääkäri, Työterveyslaitos, Christer.Hublin [at] ttl.fi 
  • Aki Koskinen (analyysit), vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos, Aki.Koskinen [at] ttl.fi
  • Markku Sainio (tutkimustulokset), ylilääkäri, HUS, Markku.Sainio [at] hus.fi

Jaa sisältö somessa!