På arbetsplatserna behövs en ny växel för ledning av mångfald

På arbetsplatserna behövs mer kompetens och praxis för ledning av mångfald och skapande av en inkluderande arbetskultur som inbegriper alla. Bristen på arbetskraft och den allt hårdare konkurrensen om arbetstagarna ökar behovet av den kompetens som internationella experter har. Arbetshälsoinstitutet har publicerat en guide om mångfald och inkludering i en expertorganisation. Guiden styr arbetsplatserna i mångfaldsarbetet och presenterar på ett övergripande sätt praxis som stöd för detta arbete.
Monimuotoinen tiimi kokoontuu työpalaverissa.
Barbara Bergbom
Barbara Bergbom
Henkilökuva Kirsi Yli-Kaitala.
Kirsi Yli-Kaitala

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 31.8.2022 

Personalen på de finländska arbetsplatserna är mångfaldig och blir allt mer mångfaldig. De anställda är sinsemellan olika också när det gäller många andra faktorer än språk eller nationalitet. Ledning av mångfald och skapande av en inkluderande arbetskultur är kritiska färdigheter med vilka man skapar attraktiva arbetsplatser. 

Hindren måste undanröjas 

Personalens mångfald kan enligt undersökningar vara en framgångsfaktor, men endast om den leds på rätt sätt. I det finländska arbetslivet finns det flera hinder för att utnyttja mångfalden. 

Till exempel diskriminering är vanligt och förekommer vid anställning och påverkar också arbetstagarnas möjligheter att avancera i arbetet. De erfarenheter av utanförskap som beror på olika orsaker belastar och minskar engagemanget på arbetsplatsen. Det återstår alltså en hel del arbete för att alla på sina arbetsplatser ska känna att de är välkomna, hör till gruppen och är högt värderade medlemmar i sin gemenskap, säger Arbetshälsoinstitutets ledande expert Barbara Bergbom. 

Utnyttjandet av kompetensen, dvs. att säkerställa att alla arbetstagares kompetens utnyttjas så bra som möjligt, är också en viktig orsak att utveckla färdigheterna inom ledning av mångfald, fortsätter specialsakkunnig Kirsi Yli-Kaitala. 

Guiden ger verksamhetssätt och tips 

I Arbetshälsoinstitutets guide beskrivs hur organisationer kan inleda och långsiktigt utveckla arbetet med mångfald och inkludering. Guiden presenterar också olika sätt hur man kan främja en arbetskultur där alla kan uppleva inkludering och samhörighet. 

För flerspråkiga arbetsgemenskaper presenterar guiden språkmedvetna verksamhetssätt som hjälper till att undanröja sådana hinder för deltagande och utnyttjande av kompetensen som beror på språket. Guiden utmanar också arbetsgivarna att fundera över sin inställning till de språkkunskaper som krävs i arbetet och att överväga om man i vissa uppgifter också kan klara sig med mindre språkkunskaper. 

Guiden svarar på behoven i dagens arbetsliv genom att också beskriva hur arbetsplatserna kan säkerställa likabehandling i karriärutvecklingen och hur den kompetens som behövs på arbetsplatsen kan utnyttjas. 

Anställda som är engagerade i sitt arbete är en viktig framgångsfaktor för organisationerna. Guiden beskriver praxis med hjälp av vilka man kan förebygga upplevelser av utanförskap och stärka arbetstagarnas välbefinnande samt engagera dem i sitt arbete och sin arbetsplats. 

Även små gärningar och steg bidrar till att skapa en mer inkluderande arbetskultur, säger Barbara Bergbom. Det väsentliga är att man fäster uppmärksamhet vid inkluderingen och förbättringen av den på arbetsplatserna. 

Guiden har utarbetats särskilt med tanke på expertorganisationer, men den lämpar sig också för andra arbetsplatser. 

Bekanta dig med guiden 

Mångfald och inkludering i en expertorganisation (ttl.fi)

Mer information 

Ledande expert Barbara Bergbom, Arbetshälsoinstitutet, barbara.bergbom [at] ttl.fi (barbara[dot]bergbom[at]ttl[dot]fi), tfn 030 474 2957 

Specialsakkunnig Kirsi Yli-Kaitala, Arbetshälsoinstitutet, kirsi.yli-kaitala [at] ttl.fi (kirsi[dot]yli-kaitala[at]ttl[dot]fi), tfn 030 474 2026 

Guiden utarbetades år 2022 med stöd från Europeiska socialfonden i projektet Moninaisesti parempi. Chefer, HR-representanter och högutbildade invandrarkvinnor från olika organisationer intervjuades för handboken. 

Projektet Moninaisesti parempi 

Dela innehåll på sociala medier!