Mångfald och inkludering i en expertorganisation

Denna guide stöder expertorganisationer i deras mångfaldsarbete. Den riktar sig till organisationernas ledning och chefer samt dem som ansvarar för organisationsutveckling och HR-roller – och alla som är intresserade av mångfald och inkluderingsarbete. Välkommen att läsa mer om mångfald och inkluderingsarbete!
-
-

I den här guiden hittar du information och tips:

  • Hur går man tillväga och hur utvecklar man mångfalden och inkluderingen på lång sikt?
  • Hur kan man stödja delaktighet och sammanhållning och förhindra upplevelsen av utanförskap?
  • Hur tar man hänsyn till flerspråkighet i arbetsgemenskapen genom språkmedvetenhet och språkmedvetna tillvägagångssätt?
  • Hur kan man säkerställa jämställdhet och likabehandling i karriärutvecklingen?
  • Hur kan vi se till att allas kompetens lyfts fram och kan utnyttjas? 
  • Hur reagerar man på arbetsgivarens ökade lagstadgade skyldigheter enligt lagen om jämställdheten mellan kvinnor och män och diskrimineringslagen?

Den finska befolkningens mångfald återspeglas i det finska arbetslivet och arbetsorganisationerna. I det framtida arbetslivet kommer kompetenserna att bli ännu mer varierande. Till exempel ökar bristen på arbetskraft behovet av internationell expertis. Arbetstagarnas mångfald och inbördes olikheter även med hänsyn till många andra faktorer kräver att arbetsgivarna kan leda mångfald och säkerställa jämställda och lika förutsättningar för till exempel karriärutveckling. Utvecklingen av en inkluderande kultur är en viktig del i arbetet med mångfald.

Denna guide stöder expertorganisationer i deras mångfaldsarbete. I handboken beskrivs de första stegen i mångfaldsarbetet och hur man kan främja en arbetskultur där alla kan uppleva inkludering och sammanhållning. Allt fler organisationer har flerspråkig personal. Språkmedvetenhet och språkmedvetna tillvägagångssätt undanröjer hinder för förståelse, deltagande och utnyttjande av kompetens. 

Både organisationens strukturer och omedvetna antaganden och stereotypiskt tänkande kan utgöra hinder för en jämlik karriärutveckling. I en mångfaldig arbetsgemenskap ska man fästa särskild uppmärksamhet vid att förverkliga jämställdhet och likabehandling i karriärutvecklingen och att fördjupa kompetensen.  Ett systematiskt främjande av jämställdhet och likabehandling är en viktig del av inkluderingsarbetet, som också omfattar lagstadgade skyldigheter.

Metoderna för att utveckla delaktigheten i en organisation är beroende av många faktorer, till exempel organisationens storlek och graden av internationalitet. Alla metoder är inte direkt lämpliga för varje organisation. Alla organisationer kan dock utveckla sin delaktighet och använda de anvisningar som ges i guiden till tillämpade delar.

Guidens bakgrund

Guiden utarbetades år 2022 i projektet ”Moninaisesti parempi – nostetta maahanmuuttajataustaisten naisten asiantuntijauriin” (Ökad mångfald och expertarbete för kvinnor med invandrarbakgrund) (2019–2022), med stöd från Europeiska socialfonden. Projektet har genomförts i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Chefer, HR-representanter och högutbildade invandrade kvinnor från olika organisationer intervjuades för guiden.

Guiden har utarbetats av Barbara Bergbom, ledande expert vid Arbetshälsoinstitutet, Kirsi Yli-Kaitala, specialsakkunnig, och Minna Toivanen, äldre sakkunnig.

Nyckelord

Förändringen av arbetslivet