Stöd för arbetsförmågan vid inneluftsproblem bör ges tidigare – ny verksamhetsmodell ska hjälpa arbetsplatser

Arbetshälsoinstitutet har skapat en modell för stöd av arbetsförmågan vid inneluftssituationer. Modellen borde ingå i arbetsplatsens ledning av arbetsförmåga. Stöd för arbetsförmågan på arbetsplatserna är en pågående verksamhet, som förutsätter samarbete mellan olika aktörer. Också vid eventuella inneluftsproblem bör de som använder lokalerna få stöd för arbetsförmågan och för sitt fortsatta arbete. Försvagande av arbetsförmågan bör också förebyggas.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 9.11.2021

Modellen för stöd av arbetsförmågan är främst avsedd att stöda chefens arbete. Tyngdpunkten ligger på arbetsplatsens egna verksamheter samt på samarbetet mellan arbetsplatsen och företagshälsovården.

– Arbetsplatserna använder sig av många slags stödåtgärder för arbetsförmågan, men vid inneluftssituationer kommer stödet till arbetsgemenskapen och den enskilda arbetstagaren ofta för sent eller uteblir helt, säger specialistläkare Hanna Keränen från Arbetshälsoinstitutet.

– Vi har tagit fram modellen utifrån de behov som finns på arbetsplatserna. Modellen har utvecklats i workshoppar tillsammans med chefer, personalrepresentanter, fastighetsägare samt yrkespersoner från fastighetsunderhållet, personaladministrationen, arbetarskyddet och företagshälsovården samt representanter för arbetsmarknadsorganisationer. Dessutom kartlades arbetsplatsernas erfarenheter och behov med hjälp av en enkät och litteratur.

Tyngdpunkten för stöd av arbetsförmågan borde vara förutseende

Modellen är uppdelad i förutseende arbete, dvs. normala processer på arbetsplatsen, och lösning av inneluftsproblemet.  Tyngdpunkten borde ligga på förutseende. I det förutseende skedet bygger man upp förtroendet för samarbetet mellan arbetsplatsens olika aktörer. När förtroendet är etablerat, är det också lättare att lösa problemsituationer.

Stödet för arbetsgemenskapen och arbetstagaren samt åtgärder i anslutning till byggnaden ska implementeras parallellt

I modell beskrivs via exempel vad stödet till arbetsgemenskapen och arbetstagaren innebär i olika skeden av en inneluftssituation. Verksamhet i anslutning till underhåll och användning av byggnaden och lokalerna beskrivs också (bild bifogas). Vid stödåtgärder för arbetsförmågan är arbetsarrangemang i allmänhet ett bättre alternativ än sjukfrånvaro. Arbetsarrangemangen kan till exempel bestå av en ändring av arbetsbilden, arbetsuppgifterna och arbetstiden.

Införandet av modellen för stöd av arbetsförmågan främjas i ett utvecklingsprojekt

Implementering av modellen kräver ett nära samarbete på arbetsplatserna. Modellen kommer att testas och vidareutvecklas i ett utvecklingsprojekt år 2022.  Dessutom presenteras modellen bl.a. i företagshälsovårdens utbildningar, i nätverket Sunda lokaler 2028 och på många webbplatser. All slags respons, erfarenheter och utvecklingsidéer är välkomna. 

Mer information

  • specialistläkare Hanna Keränen, Arbetshälsoinstitutet, tfn 050 414 3395, hanna.keranen[at]ttl.fi
  • ledande sakkunnig Pirjo Juvonen-Posti, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 824 3568, pirjo.juvonen-posti[at]ttl.fi

Det nationella programmet för inomhusluft och hälsa

En tabell, där beskrivs stöd till arbetsgemenskap, stöd till anställda och underhåll och användningen av byggnaden i olika faser av inomluftssituationen.

Dela innehåll på sociala medier!