Hanke

Uppföljningsundersökningen om personalen i offentliga sektorn in Finland (FPS)

Uppföljningsundersökningen om personalen inom kommun- och välfärdssektorn följer upp personalens välbefinnande och hälsa samt deras arbete och ändringarna i det. Undersökningshelheten består av två delområden: 1. Kommun10-undersökningen och 2. Undersökningen om arbetshälsan inom välfärdsområden (f.d. Undersökningen om personalens välbefinnande). Uppföljningsundersökningarna når över 100 000 arbetstagare genom enkäter som genomförs vartannat år. Detta är den enda enkäten i denna storleksklass i Finland som riktas till arbetstagare inom kommun- och välfärdssektorn.
Hymyilevä sairaanhoitaja laboratorion edessä

Tidtabell

1.1.1997–31.12.2030

Undersökningshelheten inleddes redan 1997 och dess officiella namn är Psychosocial factors and health: the Finnish Public Sector (FPS) study. Undersökningen har fått ett etiskt förord av HUS forskningsetiska kommitté (HUS/1210/2016). Det etiska tillståndet har senast uppdaterats den 15 maj 2024 för att motsvara lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (2019/552).

1. Kommun10-undersökningen

I undersökningen deltar sex städer med över 100 000 invånare och deras fem närliggande städer: Esbo, Helsingfors, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Reso, Nokia, Valkeakoski, Nådendal och Virdois. Undersökningen inleddes 1997. Helsingfors deltog i undersökningen för första gången år 2014.

Målgruppen består av alla fast anställda och långvariga vikarier som sysselsätts av kommunerna som deltar i undersökningen. Undersökningen genomförs med två års mellanrum i september–oktober. Nästa omgång är 2024. Är du studiedeltagare? Mer information här

Material

Hittills består undersökningens forskningsdata av: 

  • enkäter från åren 1997, 2000–2001, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 och 2022.
  • registeruppgifter om personal och sjukfrånvaro.

Man kan bekanta sig med projektresultaten i tjänsten Arbetslivskunskap:

Mera information

Jenni Ervasti

Jenni Ervasti

projekt ledare, senior forskare

E-post
Jenni.Ervasti [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2806

2. Undersökningen om arbetshälsan inom välfärdsområden

I undersökningen deltog under åren 1998–2021 sjukvårdsdistrikten för Egentliga Tavastland, Vasa, Birkaland, Egentliga Finland och Norra Österbotten samt Jorvs sjukhus, Forssaregionens välfärdssamkommun och social- och hälsovårdsverket i Jakobstad. Målgruppens storlek har varierat beroende på vilka organisationer som har deltagit. Under de senaste åren har målgruppen omfattat cirka 13 000 arbetstagare.

I och med social- och hälsovårdsreformen är de organisationer som deltar i undersökningen från och med 2023 välfärdsområden och undersökningen genomförs med två års mellanrum i september–oktober. I undersökningen deltar Birkalands, Österbottens, Egentliga Tavastlands, Vanda och Kervo samt Västra Nylands välfärdsområden.

Målgruppen omfattar alla de cirka 46 000 arbetstagare i de välfärdsområden som deltar i undersökningen. Hör du till målgruppen? Läs mer här 

Material

Hittills består undersökningens forskningsdata av:  

  • enkäter från åren  1998, 2000–2002, 2004, 2008, 2012, 2013–2014, 2015, 2017, 2019 ja 2021
  • registeruppgifter om personal och sjukfrånvaro.

Mika Kivimäki

projekt ledare, forskningsprofessor

mika.kivimaki [at] helsinki.fi

+358 29 412 7550

Suvi Vesa

Suvi Vesa

specialsakkunnig

E-post
Suvi.Vesa [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7539

FPS-undersökningshelhetens effektivitet

De centrala resultaten meddelas alla organisationer som deltagit i undersökningen och deras personal på arbetsenhetsnivå. Resultaten utnyttjas för att förbättra personalens välbefinnande och arbetslivets kvalitet.

Undersökningen producerar nationellt viktig information. Den är Finlands mest omfattande och långvariga undersökning som riktas till personalen inom kommunsektorn och välbefinnandebranschen och täcker nästan 30 procent av arbetstagarna inom dessa sektorer. 

Uppföljningen är av stor betydelse för hela den offentliga sektorns utveckling. Efter upprepade enkäter är det möjligt att ännu bättre än tidigare utvärdera ändringar i arbetslivet och deras inverkan på personalens välbefinnande och hälsa.