Tidigt stöd ingår i företagshälsovårdssamarbetet

Tidig stöd bygger på en omtänksam arbetskultur. I bästa fall stödjer arbetet och arbetsplatsen arbetstagarens hälsa och arbetsförmåga. Tidigt stöd behövs när det uppstår oro för en enskild arbetstagares och hur hen kan klara av sitt arbete. De medel som används på arbetsplatsen kan relateras inte bara till de anställdas arbetsförmåga, utan även till arbetsplatsen och själva arbetet. Företagshälsovårdens kompetens är däremot att förstå sambandet mellan arbete och hälsa. Företagshälsovårdens medel är också relaterade till detta samband: vilka eventuella modifieringar behövs för arbetet och hur kan en individs egen hälsa i arbetet stödjas?

Ett lyckat tidigt stöd sparar inte bara mänskligt lidande utan också resurser på arbetsplatsen och i samhället. Det här kräver ett smidigt samarbete mellan arbetsplatsen och företagshälsovården. Man bör komma överens om praxis, tillvägagångssätt, kommunikation och många andra detaljer, samt bygga upp en samarbetsmodell som lämpar sig för arbetsplatsen.

Checklista för arbetsplatsen och chefen

 • Diskutera arbetsrelaterade frågor regelbundet med arbetsgemenskapen.
 • Granska arbetsfrågorna närmare regelbundet under utvecklingssamtalen.
 • Gör en riskbedömning regelbundet; beakta även arbetets belastnings- och resursfaktorer.
 • Se till att nya arbetstagare och personer som återvänder till arbetet efter en lång frånvaro introduceras ordentligt i arbetet.

Checklista för företagshälsovården

 • Nyttja den information som samlas in på arbetsplatsen i arbetsplatsutredningen.
 • Kontrollera att företagshälsovårdens verksamhetsplan baserar sig på arbetsplatsens behov och på en omfattande arbetsplatsutredning.
 • Tillhandahåll tillräcklig rådgivning och handledning för att minska risk-, men- och belastningsfaktorerna i arbetet och för att stärka resurserna på arbetsplatsen.

Tidigt stöd

Med tidigt stöd avses alla åtgärder som vidtas när arbetstagarens arbetsförmåga förändras eller oro uppstår. Problem med hur arbetet löper eller arbetstagarens förändrade beteende, såsom att dra sig ur gruppen, nedstämdhet eller exceptionell trötthet, kan väcka oro. Det viktigaste är att ta upp frågan så snart som möjligt enligt organisationens modell för tidigt stöd. När det uppstår oro för en arbetstagares arbetsförmåga är det viktigt att diskutera vad hen anser om sina arbetsförhållanden, arbetets meningsfullhet, sin kompetens och funktionsförmåga samt om omständigheter utanför arbetet som kan påverka dessa.

Modellen för tidigt stöd (kallas även bland annat stöd för arbetsförmåga) ska säkerställa att arbetstagarna behandlas jämlikt. Den fungerar också som stöd för både chefen och arbetstagaren för att ta upp och behandla ärenden. I en bra verksamhetsmodell ingår också praktiska lösningar för att anpassa arbetet: på vilket sätt kunde man fortsätta arbeta istället för sjukskrivas? Avsnittet om smidig återgång till arbetet behandlar anpassning av arbetet närmare.

Hur man skapar en fungerande modell för tidigt stöd i samarbetet med företagshälsovården

Arbetsplatsen

 • Skapar en systematisk verksamhetsmodell för att stödja arbetsförmågan i samarbete med personalen och företagshälsovården.
 • Går igenom verksamhetsmodellen med personalen en gång per år.
  Utbildar cheferna i hur verksamhetsmodellen används och hur man diskuterar om den.
 • Kontaktar företagshälsovården omgående om nedsatt arbetsförmåga har samband med sjukdom/hälsa. Begär vid behov ett nätverksmöte.

Företagshälsovården

 • Säkerställer att det finns en fungerande modell för stöd för arbetsförmågan och att den förankras, till exempel i arbetsplatsutredningen eller när man gör upp en verksamhetsplan. Hjälper vid behov.
 • Gör en omfattande och multiprofessionell bedömning av arbetsförmågan.
 • Ordnar nätverksmöten med låg tröskel. Också dessa är multiprofessionella.