Varhainen tuki on osa työterveysyhteistyötä

Varhainen tuki pohjautuu välittävään työkulttuuriin. Parhaimmillaan työ ja työpaikka tukevat työntekijän terveyttä ja työkykyä. Varhaista tukea tarvitaan, kun herää huoli yksittäisen työntekijän työssä suoriutumisesta. Työpaikalla käytetyt keinot voivat liittyä paitsi työntekijöiden työkykyyn myös työpaikkaan ja työhön itsessään. Työterveyshuollon erityisosaamista taas on työn ja terveyden välisen yhteyden ymmärtäminen. Myös työterveyshuollon keinot liittyvät tähän yhteyteen: mitä mahdollisia muokkauksia työhön tarvitaan, miten yksilön omaa terveyttä työssä voidaan tukea?

Varhainen tuki pohjautuu välittävään työkulttuuriin. Parhaimmillaan työ ja työpaikka tukevat työntekijän terveyttä ja työkykyä. Varhaista tukea tarvitaan, kun herää huoli yksittäisen työntekijän työssä suoriutumisesta. Työpaikalla käytetyt keinot voivat liittyä paitsi työntekijöiden työkykyyn myös työpaikkaan ja työhön itsessään. Työterveyshuollon erityisosaamista taas on työn ja terveyden välisen yhteyden ymmärtäminen. Myös työterveyshuollon keinot liittyvät tähän yhteyteen: mitä mahdollisia muokkauksia työhön tarvitaan, miten yksilön omaa terveyttä työssä voidaan tukea?

Onnistunut varhainen tuki säästää paitsi inhimillistä kärsimystä myös työpaikan ja yhteiskunnan varoja. Onnistuminen edellyttää saumatonta yhteistyötä työpaikan ja työterveyshuollon välillä. Käytännöistä, toimintatavoista, viestinnästä ja monesta muusta yksityiskohdasta tulee sopia ja rakentaa juuri kunkin työpaikan toimintatapaan sopiva yhteistyön malli.

Työpaikan ja esihenkilön muistilista

 • Keskustele työhön liittyvistä asioista säännöllisesti työyhteisön kanssa.
 • Pysähdy tarkempaan työasioiden tarkasteluun säännöllisesti kehityskeskusteluissa.
 • Tee riskinarviointi säännöllisesti, huomioiden myös työn kuormitus- ja voimavaratekijät.
 • Huolehdi uusien työntekijöiden ja pitkän poissaolon jälkeen työhön palaavien hyvästä perehdytyksestä.

Työterveyshuollon muistilista

 • Hyödynnä työpaikkaselvityksessä työpaikalla kerättyä tietoa.
 • Rakenna työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka perustuu työpaikan tarpeisiin ja kattavaan työpaikkaselvitykseen.
 • Riittävä neuvonta ja ohjaus työn vaara-, haitta- ja kuormitustekijöiden vähentämiseksi ja voimavarojen vahvistamiseksi työpaikalla.

Varhainen tuki

Varhaisella tuella tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka tehdään työntekijän työkyvyn muuttuessa tai huolen herätessä. Ongelmat työn sujumisessa tai työntekijän muuttunut käyttäytyminen, kuten ryhmästä vetäytyminen, alakuloisuus tai poikkeuksellinen väsymys voi herättää huolta. Keskeistä on asian puheeksi ottaminen mahdollisimman pian organisaation varhaisen tuen mallin mukaisesti. Kun huoli työntekijän työkyvystä herää, on tärkeää keskustella työntekijän kanssa, mitä hän ajattelee työoloista, työn mielekkyydestä, osaamisestaan, toimintakyvystään ja niihin mahdollisesti vaikuttavista työn ulkopuolisista asioista.

Varhaisen tuen (tai työkyvyn tuen, nimiä on monia) toimintamallilla varmistetaan työntekijöiden tasapuolinen kohtelu. Se toimii myös sekä esihenkilön että työntekijän tukena asioiden puheeksi ottamisessa ja käsittelyssä. Hyvä toimintamalli sisältää myös työn muokkaamista koskevat käytännöt: miten työtä voidaan jatkaa sairausloman sijaan? Työn muokkaamista käsitellään tarkemmin sujuvaa työhönpaluuta käsittelevässä osiossa.

Miten luoda toimiva varhaisen tuen malli työterveysyhteistyössä

Työpaikka

 • Luo systemaattinen työkyvyn tuen toimintamalli yhteistyössä henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa.
 • Käy toimintamalli läpi henkilöstön kanssa. Kertaa vuosittain.
 • Valmenna esimiehet toimintamallin käyttöön ja puheeksi ottamiseen.
 • Ole yhteydessä työterveyshuoltoon mahdollisimman pian työkyvyn alenemisen liittyessä sairauteen/terveyteen. Pyydä tarvittaessa työterveysneuvottelua

Työterveyshuolto

 • Varmista toimivan työkyvyn tuen toimintamallin olemassaolo ja jalkauttaminen, esimerkiksi työpaikkaselvityksessä tai toimintasuunnitelmaa tehtäessä. Auta tarvittaessa.
 • Tee kattava työkykyarvio moniammatillisesti.
 • Sovi työterveysneuvottelujen järjestämisestä matalalla kynnyksellä. Hyödynnä näissäkin moniammatillisuutta.

Lue esimerkkejä, miten voit suunnitella työkyvyn tuen toimintaa ja viedä ne osaksi arkea: Tue työkykyä! | Työterveyslaitos (ttl.fi)