4. Verksamhetsplan

Företagsfysioterapeuten och företagspsykologen deltar i utarbetandet av kundarbetsplatsernas verksamhetsplan för företagshälsovården för att kunna utföra ett målinriktat, högklassigt och effektivt arbete. Den arbetsinsats som används för detta deltagande beror på kundarbetsplatsens storlek och bransch.

Företagshälsovården utarbetar tillsammans med kundarbetsgivaren eller företagaren en skriftlig verksamhetsplan enligt vilken företagshälsovården genomförs. Den utgör en central del i företagshälsovårdssamarbetet. Verksamhetsplanen bygger på bestämmelserna om innehållet i företagshälsovården i 12 § i lagen om företagshälsovård och definitionen av principerna för god företagshälsovårdspraxis i statsrådets förordning (708/2013). Verksamhetsplanen gäller vanligen 1–5 år, men den granskas årligen eller vid behov oftare enligt behoven och avtalet. Verksamhetsplanen ändras och kompletteras enligt kundarbetsplatsens behov. Vid granskning av verksamhetsplanen utvärderar man alltid hur den planerade verksamheten har genomförts, hur målen har uppnåtts, om verksamheten har gett effekter och om kundarbetsplatsens behov har förändrats.

4.1 Planerat samarbete

Företrädare för företagshälsovårdens multiprofessionella team utarbetar en verksamhetsplan för företagshälsovården i samarbete med kundarbetsplatsen. Företrädare för arbetsplatsen, personalen och arbetarskyddspersonalen deltar beroende på arbetsplatsens storlek. Arbetsgivaren har huvudansvaret för innehållet i verksamhetsplanen, eftersom man på arbetsplatsen känner arbetsförhållandena och behoven. För företagshälsovårdens del grundar sig verksamhetsplanen på sakkunskap om sambanden mellan arbetet och hälsan, de resurs-, belastnings- och riskfaktorer i arbetet som har observerats vid arbetsplatsutredningen, deras betydelse för hälsan och arbetsförmågan, de åtgärdsförslag som har getts utifrån utredningen samt annan information som har erhållits från arbetsplatsen och branschenlig information. Vid planeringen skapar man en övergripande bild av kundens företagshälsovårdsverksamhet. I verksamhetsplanen antecknas företagshälsovårdens verksamhet, för vilken man fastställer gemensamma konkreta mål, tidtabell, kostnadsberäkning och ansvarspersoner. Utifrån målen kan man utvärdera den nytta som har erhållits samt planera uppföljning och bedömning.

4.2 Kundarbetsplatsens behov styr verksamheten i det multiprofessionella teamet

Företagsfysioterapeuten och företagspsykologen deltar i utarbetandet av verksamhetsplanen enligt kundarbetsplatsens behov. Sådana behov uppkommer till exempel i arbeten som är psykiskt, socialt och fysiskt belastande. Företagsfysioterapeuten och företagspsykologen förbereder sig för utarbetandet av verksamhetsplanen genom att sätta sig in i den bakgrundsinformation som de har fått om kundarbetsplatsen och arbetstagarna. Sådan information är till exempel sammanfattningar av hälsoenkäter och hälsoundersökningar, andra sammanfattningar från företagshälsovården samt den information som har samlats vid arbetsplatsutredningar. Det är viktigt att alla som deltar i utarbetandet av verksamhetsplanen förbereder sig så att deras kompetens och deltagande är till nytta för kunden.

När företagsfysioterapeuten och företagspsykologen från första början deltar i samarbetet med kundarbetsplatsen är de med och skapar samarbetet inom företagshälsovården och med kundarbetsplatsen och kan berätta om sin verksamhet och dess effekter redan i planeringsskedet. När verksamhetsplaner för små- och mikroföretag görs upp konsulterar företagshälsovårdaren företagsfysioterapeuten och företagspsykologen, och tar med dem i planeringen enligt kundarbetsplatsens behov och när arbetsförhållandena så kräver. I fråga om dessa företag kan det vara bra att skapa enhetliga branschvisa verksamhetssätt för företagsfysioterapi och företagspsykologi, som antecknas i planerna och tillämpas på så gott som alla aktörer i samma bransch med justeringar enligt kundarbetsplatsens behov. Den person som ansvarar för verksamhetsplanen konsulterar därmed företagsfysioterapeuten och företagspsykologen endast i specialfrågor.

4.3 Ändringar i verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen ändras och kompletteras enligt förändringar på kundarbetsplatsen och de behov av ändringar i företagshälsovårdsverksamheten som dessa medför. Till exempel om arbetsplatsen inför nya arbetsmetoder och man önskar att företagshälsovården deltar i planeringen av dem, lägger man till detta i den gällande verksamhetsplanen.

För kundarbetsplatsen är det viktigt att den har nytta av verksamhetsplaneringen och den planerade verksamheten. En verksamhet som upplevs som högklassig och effektiv är också förutsättningen för ett gott och långvarigt samarbete.

I prissättningen av den använda arbetstiden för företagsfysioterapeuten och företagspsykologen betraktas deltagandet i utarbetandet av verksamhetsplanen som en central del i den planmässiga, högklassiga och effektiva servicen samt utvecklingen av tjänsterna.

4.4 God praxis för deltagande i verksamhetsplanen

  • Verksamhetsplanen grundar sig på bedömning av de psykiska, sociala och fysiska belastningsfaktorerna på kundarbetsplatsen. Företagsfysioterapeutens och företagspsykologens kompetens utnyttjas vid bedömningen och utarbetandet av verksamhetsplanen.
  • Företagsfysioterapeuten och företagspsykologen deltar i de gemensamma diskussionerna när det är till nytta för kundarbetsplatsen.

Företagsfysioterapeuten och företagspsykologen

  • planerar målen och verksamheten tillsammans med kunden och motiverar dem för kunden.
  • inkluderar uppföljningen och bedömningen av den egna verksamhetens effekter i verksamhetsplanen.
  • sätter sig in i kundarbetsplatsens tidigare verksamhetsplaner.
  • beskriver sin egen verksamhet som en del av den multiprofessionella företagshälsovårdsverksamheten.
  • uppdaterar för egen del verksamhetsplanen när kundarbetsplatsens behov förändras.

Mer information:
Rautio, M. & Laaksonen, M. (2016). Verksamhetsplan. I publikationen Uitti, J. (Red.) God företagshälsovårdspraxis. Helsingfors: Arbetshälsoinstitutet.