8. Företagsfysioterapeutens direktmottagning

Den grundläggande idén bakom direktmottagningen är att hänvisa klienter med besvär i stöd- och rörelseorganen i ett så tidigt skede som möjligt för undersökning hos en företagsfysioterapeut med ovan nämnda fortbildning, bedömning av vårdbehovet och för råd och handledning. Målet är att se till att klienternas symptom inte blir långvariga och att främja deras arbets- och funktionsförmåga. När direktmottagning inleds ska man alltid sköta om resurserna så att företagsfysioterapeutens förebyggande och lagstadgade verksamhet fortsätter på kundarbetsplatserna i tillräckligt stor omfattning med hänsyn till arbetskraven.

Företagsfysioterapeuten har sakkunskap och kompetens att vårda klienter som lider av symptom i stöd- och rörelseorganen, såsom problem att röra sig och smärta, samt att främja arbetsförmågan. Rådgivning och handledning av företagsfysioterapeuten på ett tillräckligt tidigt stadium ger bättra effekt i jämförelse med en situation när symtomen och problemen redan pågått länge. Direktmottagningen har gett lovande resultat inom den grundläggande hälso- och sjukvården. Sedan början av år 2020 har man inom företagshälsovården kunnat använda direktmottagning hos företagsfysioterapeuten.

Användningen av företagsfysioterapeutens direktmottagning och dess innehåll bestäms alltid i kundorganisationens verksamhetsplan för företagshälsovården. En klient inom företagshälsovården kan vid problem i stöd- och rörelseorganen beställa tid för ett första besök hos företagsfysioterapeuten utan remiss eller behovsbedömning av en yrkesutbildad person inom företagshälsovården. En direktmottagning kan utföras av en företagsfysioterapeut som genomfört en för fysioterapeuter avsedd utbildning enligt rekommendationen om direktmottagningsutbildning gällande besvär i stöd- och rörelseorgan (2017) och som ingår i företagshälsovårdens multiprofessionella team.

8.1 Innehållet i direktmottagningen

Enligt definitionen i Världsorganisationen för fysioterapeuter (WCPT), avses med direktmottagning klientens första besök hos fysioterapeuten utan remiss av en läkare. Till direktmottagningen kommer klienten med besvär i stöd- och rörelseorganen till en fysioterapeut som fått fortbildning, i stället för besök hos läkare.

Fysioterapeuten gör en bedömning av patientens vårdbehov och gör upp en plan för fortsatta åtgärder. Vad direktmottagningen innehåller är noggrant fastställt i rekommendationen om direktmottagningsutbildning för fysioterapeuter avseende stöd- och rörelseorganen (2017). Det är viktigt att reservera tillräckligt med tid för besöket (minst 60 minuter) för att fysioterapeuten ska kunna

  • utföra en god klinisk undersökning
  • informera klienten
  • handleda klienten i att behandla smärta utan läkemedel, egna övningar och vid behov använda smärtstillande medel som kan köpas receptfritt.
  • bedöma behovet av sjukfrånvaro.

Utifrån undersökningen ger företagsfysioterapeuten handledning och bedömer vårdbehovet. Om fysioterapeuten anser det vara nödvändigt att fortsätta fysioterapi i form av manuell terapi eller anskaffning av individuella stödsulor så sker detta när klienten hänvisas med en läkarremiss till fysioterapi enligt avtalet om företagshälsovård eller fysioterapi på egen bekostnad. Inom ramen för direktmottagning är dessa åtgärder inte möjliga att utföra.

Det är viktigt för företagsfysioterapeuten att identifiera klienter med sådana besvär i stöd- och rörelseorganen att det krävs en multiprofessionell bedömning och rehabilitering för att återställa funktionsförmågan. Dessa klienter får vägledning av företagshälsovårdens multiprofessionella team och vid behov i samarbete med övrig hälso- och sjukvård.

Inom företagshälsovården utvärderar företagsfysioterapeuten alltid arbetets anknytning med symtom i stöd- och rörelseorganen, klientens möjlighet att klara sig i arbetet och behovet av att göra ändringar i eller alternativt anpassa arbetet och arbetsförhållandena. Fysioterapeuten kan påverka arbetssätt och/eller arbetsförhållanden i syfte att minska klientens symptom och möjliggöra återgång i arbetet. Företagsfysioterapeuten gör tillsammans med klienten upp en plan för att främja arbets- och funktionsförmågan.

Avseende företagsfysioterapeutens direktmottagning vill man fästa särskild vikt vid att stödja klientens arbetsförmåga och återgång i arbetet och därför har företagsfysioterapeuten efter det första besöket getts möjlighet att utifrån utvärderingen av behoven och utan läkarremiss be klienten återvända för ett uppföljningsbesök (andra besöket) på mottagningen och utifrån bedömningen av arbetet och arbetsförhållandena ge råd som förbättrar arbetsförmågan och vägledning på klientens arbetsplats. Därför ingår 1–2 besök i direktmottagningen och vid behov ett rådgivnings- och handledningsbesök på arbetsplatsen som kan genomföras utan en separat remiss eller utvärdering av en yrkesutbildad person.

Undersökningar som gjorts om direktmottagning tyder på att ett enda besök ofta är tillräckligt i de fall när klienten i ett tidigt skede hänvisas till fysioterapeuten och fysioterapeuten kan vid det första besöket fördjupa sig i klientens problem i stöd- och rörelseorganen och ge nödvändig handledning.

Hänvisning till direktmottagning gäller bara direktmottagning hos en företagsfysioterapeut som fått tillräcklig fortbildning. Anvisningen ändrar inte övrig mottagningspraxis eller anvisningar för arbetsplatsutredning (grundläggande utredning och riktad utredning). För dessa är en yrkesutbildad persons bedömning fortfarande nödvändig.

8.2 Ersättning för direktmottagning

Direktmottagning kan ordnas som en del av företagshälsovården (ersättningsklass I) och därtill hörande sjukvård (ersättningsklass II). Oberoende av ersättningsklass innehåller inte direktmottagningen och uppföljningsmottagningen fysioterapeutisk vård, utan de består av klinisk undersökning, rådgivning och vägledning. Vid direktmottagningen kan viss åtgärd av första hjälpen-natur ingå, såsom tejpning. Hur mottagningarna registreras föreskrivs i lagen om företagshälsovård (1383/2001) enligt vilken verksamhet enligt 12 § hör till ersättningsklass I och verksamhet enligt 14 § hör till ersättningsklass II. Sålunda bestäms ersättningsklassen för mottagningsverksamheten i förekommande fall efter orsaken till klientens besök, fysioterapeutens utförda undersökning, bedömning av vårdbehovet och givna instruktioner. Rådgivning och vägledning på arbetsplatsen ingår i ersättningsklass I.

8.3 Kundens hänvisning till direktmottagning

Vid inledning av verksamheten med direktmottagning är det viktigt att planera kundens hänvisning. Hänvisningspraxis kan utvecklas till exempel genom metoder för utformning av tjänster. Utgångpunkten är den hälsonytta kunden får. Därför är det viktigt att företagsfysioterapeuten berättar om sin kompetens och möjligheterna för det multiprofessionella teamet att utnyttja denna kompetens och tillsammans planera hänvisningen av patienten till direktmottagningen. Eftersom företagsfysioterapeuter som är verksamma inom verksamheten med direktmottagning har kompetens att utföra undersökningar, hänvisa och ge råd i fråga om sjukdomar/problem i stöd- och rörelseorganen och inom företagshälsovården kan den direkta hänvisningen till direktmottagningen av de patienter som drar nytta av denna kombination av kompetensområden effektivisera verksamheten och ha positiva följder för kundnöjdheten.

En klient kan söka sig till företagsfysioterapeutens direktmottagning via tidsbeställning eller genom att vara i direkt kontakt med företagsfysioterapeuten. Här ska man utnyttja frågor som kartlägger så kallade red flags-symtom och eventuella begränsningar för att utföra arbete, till exempel ”Förhindrar eller skadar symptomen i stöd- och rörelseorganen utförandet av arbetet?”. Klienten kan naturligtvis fortfarande hänvisas till företagsfysioterapeutens mottagning av företagshälsovården och andra aktörer inom hälso- och sjukvård.

8.4 Inledande av företagsfysioterapeutens fortbildning och direktmottagning

När man inom företagshälsovård vill ordna direktmottagning hos företagsfysioterapeuten, avtalas först gemensamt inom företagshälsovården om detta och man säkerställer att företagsfysioterapeuten har den utbildning och kompetens som krävs. Vid behov ordnas ytterligare utbildning. Fysioterapeuten ska ha minst två års erfarenhet av fysioterapi avseende personer med symptom i stöd- och rörelseorganen innan fortbildningen inleds. Eftersom det är fråga om en mer omfattande arbetsuppgift behövs fortbildning för att säkerställa en tillräcklig kompetens för att trygga patientsäkerheten och en högklassig och effektiv produktion av tjänster.

Enligt den nationella utbildningsrekommendationen är utbildningens omfattning minst 15 studiepoäng och under utbildningen fördjupas kunskapen inom de viktigaste kompetensområden som behövs inom direktmottagning bl.a. sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och till dessa relaterade begränsningar av funktions- och arbetsförmågan, klinisk undersökning och beslutsfattande, vägledning och interaktiva färdigheter, bedömning av behovet av sjukledighet och farmakologisk kompetens. Även följande ska säkerställas: införskaffande av kompetens, bedömning och tillämpning av kunskap som visats prov på, uppföljning och bedömning av resultat och av kunskap att utveckla arbetsinriktad vetenskaplig kompetens. Behovet av fortbildning gäller alla fysioterapeuter, men tidigare genomförd fortbildning, till exempel OMT-utbildning eller en kortare direktmottagningsutbildning, kan räknas tillgodo i utbildningen.

Arbetsgivaren kan inte ensidigt utifrån direktionsrätten befalla företagsfysioterapeuten till direktmottagning, utan om detta ska avtalas med arbetstagaren eftersom direktmottagningskunskap inte hör till företagsfysioterapeutens grundläggande kompetens, utan kräver fortbildning. Ärenden som gäller den mer omfattande arbetsuppgiften såsom fortbildning, ansvarsfrågor och lön är det skäl att komma överens om skriftligt.

8.5 Verksamheten ska avtalas skriftligen

Direktmottagning kan endast genomföras inom de kundorganisationer där man gemensamt avtalat om detta med arbetsgivaren. Direktmottagningspraxis hos företagsfysioterapeuten skrivs in i kundorganisationens verksamhetsplan för företagshälsovården. I den är det viktigt att separat komma överens om företagsfysioterapeutens rätt att skriva intyg över sjukfrånvaro.

I företagshälsovårdens verksamhetsenhet fastställs skriftligen på förhand kriterierna för företagsfysioterapeutens direktmottagning och företagshälsovårdens arbetsfördelning avseende problem i stöd- och rörelseorganen. Hela företagshälsovårdens personal får introduktion i denna praxis.

8.5 Ansvarsfrågor

Företagshälsovårdens medicinska chef

ansvarar för direktmottagningens verksamhetsprocess

  • säkerställer företagsfysioterapeutens tillräckliga utbildning
  • ger befogenheter för verksamheten i fråga.

Företagsfysioterapeuten ansvarar för sin del för att

  • hen fått tillräcklig fortbildning
  • hens kompetens är tillräcklig för verksamhet med direktmottagning.

Företagsfysioterapeuten ska vid behov ha möjlighet att konsultera läkare och hen ska hänvisa klienten till läkare när situationen så kräver. Företagsfysioterapeuten i egenskap av legitimerad yrkesperson inom hälso- och sjukvården bär ansvar för sin egen verksamhet.

8.6 Resursfördelning

När direktmottagning inleds är det viktigt att bedöma behovet av företagsfysioterapeutresurserna och ta hand om att förebyggande och lagstadgad verksamhet fortsätter på kundarbetsplatserna på normalt sätt och med tanke på kraven på det arbete som där ska utföras, i tillräckligt stor omfattning.

Mer information om direktmottagning och direktmottagningsutbildning

Suomen Fysioterapeutit – Finlands Fysioterapeuter ry, Suomen Fysiatriyhdistys ry (2017). Rekommendation om direktmottagningsutbildning för fysioterapeuter med anknytning till sjukdomar i stöd och rörelseorganen.