Mångfald och inkludering – vad och varför?

Mångfalden och inkluderingen i en organisation medför en omfattande palett av fördelar, inklusive kreativitet, arbetshälsa, ekonomisk lönsamhet och ett gott rykte.

Förutom nyttoaspekten har mångfald också en moralisk aspekt. I ett jämlikt samhälle är olika befolkningsgrupper representerade i olika organisationer och olika arbetsuppgifter.

Mångfald

Med personalens mångfald eller diversitet avses inbördes olikheter mellan arbetstagarna bland annat vad gäller ålder, kön, etnisk eller nationell bakgrund, nationalitet, språk, religion, övertygelse, sexuell läggning, familjesituation, funktionsvariation, hälsa, arbetsförmåga, neurodiversitet, utbildningsbakgrund, värderingar och personlighet.

Inkluderande

Med inkluderande avses ett jämlikt, icke-diskriminerande, inkluderande och delaktiggörande tillvägagångssätt. Mångfald och inkludering är starkt sammankopplade.

Mångfald är att bjudas in till fest,

inkludering är att bjudas in till dans.

Vernā Myers

Mångfald och inkludering har visat sig ha många fördelar:

 • Kreativitet och innovation

  Möjlighet att lyfta fram olika åsikter och möjliga lösningar, vilket i sin tur hör samman med kreativitet och innovation
 • Förbättrad kundnöjdhet och nya kunder

  Bättre förståelse för olika kundgruppers behov och hänsyn till kundkretsen inom tjänster, produkter och kommunikation 
 • Ekonomisk lönsamhet
 • God arbetsgivarbild och gott rykte

  Positiv inverkan på organisationens anseende och attraktionskraft som arbetsplats
 • Arbetssäkerhet

  Beaktande av arbetstagarnas inbördes mångfald
 • Arbetshälsa och arbetsmotivation

En inkluderande organisationskultur är en förutsättning för att de fördelar som är förknippade med personalens mångfald ska kunna förverkligas.

Särdragen för en inkluderande arbetsgemenskap

 • Alla medlemmar i arbetsgemenskapen kan känna sig välkomna, känna samhörighet med gruppen och uppleva sig vara uppskattade medlemmar i sin gemenskap.

 • Alla upplever arbetsplatsen som psykologiskt säker. Alla kan välja att vara sig själva, och ingen behöver använda energi för att dölja sin bakgrund, till exempel att de tillhör en minoritet.

 • Var och en kan känna att han eller hon har lika möjligheter, oavsett personlig bakgrund, att påverka och göra sin röst hörd, samt lika tillgång till de resurser som organisationen tillhandahåller, såsom stöd och utbildning, och att göra framsteg i sin karriär.