Monimuotoisuus ja inklusiivisuus: mitä ja miksi

Organisaation monimuotoisuus ja inklusiivisuus tuovat mukanaan kattavan hyötypaletin, johon kuuluu muun muassa luovuutta, työhyvinvointia, taloudellista kannattavuutta ja hyvää mainetta.

Hyötynäkökulman lisäksi monimuotoisuuteen liittyy myös moraalinen näkökulma. Yhdenvertaisessa yhteiskunnassa eri väestöryhmät ovat edustettuina eri organisaatioissa ja työtehtävissä.

Monimuotoisuus

Henkilöstön monimuotoisuudella tai diversiteetillä tarkoitetaan työntekijöiden keskinäistä erilaisuutta muun muassa iän, sukupuolen, etnisen tai kansallisen taustan, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen, perhetilanteen, vammaisuuden, terveydentilan, työkyvyn, neurodiversiteetin, koulutustaustan, arvojen ja persoonallisuuden osalta.

Inklusiivisuus

Inklusiivisuudella tarkoitetaan yhdenvertaista ja syrjimätöntä sekä kaikkia osallistavaa ja mukaan ottavaa toimintatapaa. Monimuotoisuus ja inklusiivisuus ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa.

Monimuotoisuutta on saada kutsu juhliin,

inkluusiota on tulla kutsutuksi tanssiin.

Vernā Myers

Monimuotoisuudesta ja inklusiivisuudesta on osoitettu voivan olla monia hyötyjä:

 • Luovuus ja innovatiivisuus

  Erilaisten näkemysten ja ratkaisumahdollisuuksien esiin saaminen, mikä puolestaan on yhteydessä luovuuteen ja innovatiivisuuteen
 • Parantunut asiakastyytyväisyys ja uusien asiakkaiden saaminen

  Erilaisten asiakasryhmien tarpeiden parempi hahmottaminen sekä asiakaskunnan huomioiminen palveluissa, tuotteissa ja viestinnässä  
 • Taloudellinen kannattavuus
 • Hyvä työnantajakuva ja maine

  Myönteinen vaikutus organisaation maineeseen ja houkuttelevuuteen työpaikkana
 • Työturvallisuus

  Työntekijöiden keskinäisen erilaisuuden huomioiminen
 • Työhyvinvointi ja työmotivaatio

Henkilöstön monimuotoisuuteen liittyvien hyötyjen toteutuminen edellyttää inklusiivista organisaatiokulttuuria.

Inklusiivisen työyhteisön piirteitä

 • Kaikki työyhteisön jäsenet voivat kokevansa olevansa tervetulleita, kuuluvansa joukkoon ja olevansa yhteisönsä arvostettuja jäseniä.
 • Kaikki kokevat työpaikan psykologisesti turvalliseksi. Jokainen voi halutessaan olla oma itsensä, eikä kukaan joudu käyttämään energiaa esimerkiksi taustansa – vaikkapa johonkin vähemmistöön kuulumisen – peittelemiseen.
 • Jokainen voi kokea, että hänellä on yhtäläiset, henkilökohtaisesta taustastaan riippumattomat mahdollisuudet vaikuttaa ja saada äänensä kuuluviin sekä yhtäläiset mahdollisuudet päästä osalliseksi organisaation tarjoamista resursseista kuten tuesta ja koulutuksesta ja edetä urallaan.