Att undvika problem

Det lönar sig att identifiera och förbereda sig inför möjliga problem i anpassningsprocessen – svårigheterna kan övervinnas genom god planering och förberedelse, samt genom att investera i interaktion och nödvändigt stöd.

Tänk på dessa potentialla problem vid planering av anpassning av arbete:

 • Kommunikation om arbetsplatsens verksamhetsmodeller i olika risksituationer, till exempel som en del av rekrytering och introduktion, eller i situationer med ändringar på arbetsplatsen som gäller alla, avbryts.
 • Den anställdas situation behandlas inte i tillräcklig utsträckning på arbetsplatsen, till exempel på grund av att chefen har bråttom.
 • Under utvecklingssamtalet talar man om ork eller kommer överens om anpassning av arbetet, men samtalet leder inte till några åtgärder.
 • Den anställda lämnas för mycket ensam i förhållande till sina resurser. Sjukfrånvaroperioderna följer på varandra.
 • Samarbetet hämmas av meningsskiljaktigheter mellan ledningen och arbetarskyddspersonalen.
 • Nätverksmötet med företagshälsovården äger rum flera månader för sent och den anställda upplever att hen inte kan påverka besluten.
 • Det förekommer avundsjuka och oförståelse i arbetsgemenskapen gentemot den medarbetare vars arbete anpassas.
 • När sjukdomen förvärras blir sjukfrånvaron längre. En partiell invaliditetspension söks och en arbetsprövning planeras, men det råder tvivel om huruvida tillräckliga möjligheter att fortsätta i det egna arbetet kommer att undersökas.
 • Den anställda får inte tillräcklig hjälp med att fylla i blanketterna och ta kontakt med myndigheterna.
 • I arbetsprövningen beaktas inte i tillräcklig utsträckning den förändrade arbetsförmågan. Arbetsuppgifterna är för tunga, vilket leder till en ny sjukfrånvaro.
 • Vid återgången till arbetet efter arbetsprövningen beaktas inte den anställdas minskade arbetsförmåga. Hen är sjukskriven, arbetsstationerna förändras och den anställda får inget stöd från arbetsgemenskapen eller chefen. Att söka till en annan arbetsstation blir beroende av den anställdas egen aktivitet.
 • Förändringar i arbetet beaktas inte vid återgången till arbetet. Den anställda lämnas ensam för att utreda nya arbetsskeden och sin arbetssituation.