Psykisk hälsa och arbetsförmåga

Arbetsförmåga betyder förhållandet mellan en anställds kompetens, tillräckliga hälsa, funktionsförmåga, arbetets innehåll och samordnandet av dessa. Arbetsförmågan utgör således inte en separat del av arbetet och arbetsförhållandena, utan växelverkan med dessa är central.

Bild. Arbetsförmåga är summan av flera faktorer som förutom individuella egenskaper kombinerar arbetsplatsens och arbetets egenskaper, ledarskap och arbetsgemenskapens funktionalitet.

Inverkan av psykisk ohälsa på arbets- och funktionsförmågan är inte direkt relaterad till antalet symtom eller sjukdomens svårighetsgrad. Ur arbetsförmågans synvinkel kan olika störningar orsaka väldigt liknande verkningar, såsom koncentrationssvårigheter eller uppkomsten av misstag. Förändringar i arbetsförmågan är oftast inte permanenta, men en anställd kan till exempel omedelbart efter en sjukskrivning uppleva att de uppgifter som hen tidigare ansåg vara lätta är nu alltför belastande.

En uppgift där den anställda känner att hen klarar sig och trivs är en viktig tillgång för återhämtningen. Ibland kan en försämring av arbetsförmågan märkas på arbetsplatsen även innan sjukdomen har diagnostiserats. Det finns också situationer när en anställd lider av psykisk ohälsa, men dess verkan på arbetsförmågan är mycket begränsad och framträder inte nödvändigtvis på arbetsplatsen.

Inverkan av psykiska störningar på arbetsförmågan