Hur kan arbetet anpassas?

Behovet av anpassning varierar från individ till individ, men verksamhetsmodellen som används för att genomföra anpassning ska vara densamma för alla anställda. Målet i varje situation är att anpassa arbetsuppgifterna för den anställda och göra det möjligt för hen att fortsätta i arbetet, trots hälsorelaterade eller andra begränsningar.

Kontinuumet i anpassning av arbetet

Anpassningen av arbetet kan beskrivas som ett kontinuum. I ena ändan av kontinuumet finns utvecklande av praxis som stödjer arbetsprestationen på hela arbetsplatsen och vardagliga åtgärder, till exempel att reservera tid för ett arbete som kräver koncentration eller att dela upp arbetsuppgifter i mindre helheter. I andra ändan finns konkreta ändringar i individens arbetsuppgifter, till exempel deltidsarbete för att stödja återgången till arbetet efter sjukledighet.

-

Situationer där anpassning av arbetet kan användas för att stödja arbetsförmågan

  • För stor belastning; Genom anpassning av arbetet kan man ingripa i överbelastning i ett tidigt skede när de första tecknen på en försämring av en anställds arbetsförmåga eller hot om det eller överbelastning observeras. Då hjälper den verksamhetsmodell för tidigt stöd som tagits i bruk i organisationen. I den ingår en sammanfattning av varningstecken och åtgärder i situationer som hotar arbetsförmågan.
  • Återgång till arbetet efter sjukfrånvaro: Då bedöms vilka arbetsuppgifter den anställda kan utföra med sin nuvarande arbetsförmåga eller om något behöver anpassas. Det är också bra att ta hand om orientering, särskilt vid lång frånvaro. Är arbetsuppgifterna fortfarande i samma skede som när den anställda blev borta från arbetet?
  • Övergång till partiell sjukdagpenning eller partiell invalidpension: Anpassning av en anställds arbetsuppgifter i förhållande till den kortare arbetstiden och säkerställande av att alla steg i arbetsprocessen fortsätter att genomföras smidigt när arbetsuppgifterna slås samman och ändras.
  • Byte av arbete efter att det tidigare arbetet har blivit omöjligt på grund av hälsoskäl
  • Arbetsprövning, arbetsträning eller arbetspraktik inleds som en del av yrkesinriktad rehabilitering