Kommunikation om anpassning av arbete i organisationen

Anpassningen av arbetet kan på ett eller annat sätt påverka den anställdas team, arbetsgemenskapen eller till och med hela organisationen. Anpassningen av arbetet upplevs som framgångsrikt på organisationsnivån, när man systematiskt har informerat inom organisationen om detta. Att planera och beakta kommunikation som en del av anpassningsprocessen sparar arbetsgemenskapen från rykten och förhindrar uppkomsten av fördomar. En viktig princip är att hälsoinformation om individen inte får spridas i kommunikationen. I stället ska fokus ligga på organisationens arbetsmetoder som stödjer arbetsförmågan.

Vid planering av kommunikationen ska följande principer beaktas:

  1. Diskussion om kommunikation med den anställda: Vad vill den anställda kommunicera om situationen till arbetsgemenskapen?
  2. Kommunikationens mål: Vem påverkas av anpassningen av arbetet direkt och vem påverkas indirekt?
  3. Kommunikationens innehåll: Vilka saker, i vilket skede och på vilket sätt bör de som berörs av processen informeras?
  4. Tvåvägskommunikation: Hur möjliggör man att även de som processen gäller kan förmedla sina synpunkter om processuppföljningen och utvärderingen av effekter?
  5. Hur antecknar man erfarenheterna av anpassningen av arbetet i organisationen med tanke på framtida aktiviteter?