Rehabilitering anknutet till arbetet – informationspaket

Detta informationspaket kan användas som handledning för arbetsplatser om rehabilitering anknutet till arbetet, stöd för arbetsförmåga och multiprofessionellt samarbete. 
Kolme iloista työkaveria juttelee toimistossa

I videon nedan (längd 4 min 42 sek) beskrivs de olika skedena i rehabilitering anknutet till arbetet och dess olika metoder. Inställningarna för webbläsarens kakor kan påverka videons visning. 

För vem är informationspaketet avsett?

Informationspaketet är i första hand avsett för arbetsplatsernas ledning, chefer och personaladministration. Arbetstagarna samt företagare och sakkunniga inom företagshälsovård och rehabilitering har också nytta av materialet. 

Informationspaketet och verksamhetsmodellen för anpassning av arbetet är verktyg för arbetsplatsernas aktörer och yrkesutbildade personer i arbetet för att förlänga arbetskarriärerna. Genom att ta del av informationspaketet får du en uppfattning om rehabilitering anknutet till arbetet, om multiprofessionellt samarbete och om de yrkesutbildade personernas roller på arbetsplatsen. I materialet kan du också hitta information om enskilda aktuella frågor och du kan alltid återgå till materialet. Informationspaketet grundar sig på forskningsdata. Paketet innehåller dessutom information som har samlats in under arbetslivssamarbetet som genomfördes inom ramen för projektet Kuura. 

Verksamhetssätten för att stödja arbetsförmågan som beskrivs i informationspaketet är lämpliga att användas på olika stora arbetsplatser inom olika branscher. I slutet av varje avsnitt i informationspaketet finns länkar till material speciellt anpassat för små arbetsplatser.

Informationspaketets uppbyggnad

Vårt mål var att bygga upp ett informationspaket som är en verksamhetsmodell för rehabilitering anknutet till arbetet och anpassning av arbetet. Modellen omfattar verksamhet som förutsäger, förebygger och korrigerar arbetsförmågan. I informationspaketet har dessa skeden indelats i avsnitt som stödjer och genomsyrar varandra:

I informationspaketets olika avsnitt finns information, verksamhetsmodeller och praktiska exempel och i vissa finns dessutom verktyg, videor och annat tilläggsmaterial  (Figur 1).

Rehabilitering anknutet till arbetet

Figur 1. Rehabilitering anknutet till arbetet.

Informationspaketets bakgrund

Omvälvningen i arbetslivet och den kontinuerliga tekniska utvecklingen utgör en utmaning för arbetstagarnas välbefinnande. På arbetsplatserna behövs ännu effektivare åtgärder för att stödja arbets- och funktionsförmågan. Detta gav oss tanken att sammanställa informationspaketet.  

Lagarna och förordningarna som styr verksamhet som stödjer arbetsförmågan på arbetsplatserna samt social- och hälsovårdsministeriets riktlinjer har som mål ett hälsosamt och tryggt arbete på alla arbetsplatser oberoende av bransch eller arbetssätt.  Verksamheten på arbetsplatserna styrs bland annat av arbetarskyddslagen som beaktar särskilt planeringen av arbetet och arbetsmiljön. Lagen om företagshälsovård innehåller anvisningar om förebyggande av sjukdomar och olycksfall samt främjande av en sund arbetsmiljö. Den betonar också arbetstagarnas arbets- och funktionsförmåga, hälsa och arbetsgemenskapens betydelse i arbetskarriärens olika skeden. 

Genom rehabilitering kan man påverka arbets- och funktionsförmågan. Traditionellt har rehabiliteringens mål varit att främja arbetstagarens arbets-, funktions- och studieförmåga, sysselsättning och fortsatt arbete när man upptäcker en nedsatt arbets- och funktionsförmåga. Rehabiliteringen har dock varit för individualiserad och använts tidigare i en mycket liten omfattning för att påverka arbetet, arbetsgemenskapen och verksamhetskulturen på arbetsplatsen.  I informationspaketet betonar man utvecklingen av arbetet, arbetsgemenskapen och verksamhetskulturen på arbetet samt samarbetet.

Informationspaketets upphovspersoner

Jyväskylä yrkeshögskola, Arbetshälsoinstitutet, Uleåborgs universitet och Uleåborgs yrkeshögskola har i samarbete producerat informationspaketet inom ramen för projektet Kuura för att förlänga arbetskarriärerna. Projektet ingår i strukturfondprogrammet Hållbar tillväxt och hållbart arbete (Kestävää kasvua ja työtä) 2014–2020 som finansieras av Europeiska socialfonden och administreras av social- och hälsovårdsministeriet.  

Under projektets gång har medlemmarna i projektets styrgrupp samt cheferna för de 24 arbetsplatserna som deltar i projektet samt representanter för arbetarskyddet och personaladministrationen deltagit i pilotprojektet. Personalen på de deltagande arbetsplatserna har besvarat den inledande enkäten. 

Tack till projektets styrgrupp och arbetsplatserna som är verksamma inom projektet för samarbetet vid sammanställandet av informationspaketet och för kommentarerna!

Bekanta dig med personerna som genomfört KUURA-projektet.  

 

Logot

 

Nyckelord

Arbetshälsa och arbetsförmåga