4. Stöd återgången i arbete och fortsatt arbete

I det här avsnittet granskar vi olika situationer för återgång i arbetet ur arbetstagarens och arbetsplatsens synvinkel efter sjukfrånvaro eller en lång period av arbetsoförmåga. Perspektivet är samarbetet mellan arbetsplatsen, företagshälsovården och arbetstagaren. Du kan använda dig av informationen i avsnittet när du planerar eller genomför hållbara lösningar för återgång i arbetet och fortsatt arbete.

Författare

Kirsi Unkila, Satu Tuomimäki, Pirjo Juvonen-Posti, Kimmo Tarvainen, Nina Nevala, Maarit Virtanen

Referens

Unkila K, Tuomimäki S, Juvonen-Posti P, Tarvainen K, Nevala N, Virtanen M.  Stöd återgången i arbete och fortsatt arbete. Informationspaketet Rehabilitering anknutet till arbetet. Jyväskylä yrkeshögskola, Arbetshälsoinstitutet, Uleåborgs universitet, Uleåborgs yrkeshögskola 2022.

4.1 Inledning och centrala begrepp

En lyckad återgång i arbetet förutsätter att arbetstagaren och arbetsgivaren gör upp en plan tillsammans, antecknar den samt att båda förbinder sig till planen. För att uppnå det gemensamma målet behövs i praktiken flera aktörer som samarbetar i processen för återgång i arbetet. Vid återgången i arbetet kan man utnyttja olika tjänster, metoder och förmåner som stödjer arbetsförmågan. Som stöd för planeringen och uppföljningen ordnas ofta ett eller flera nätverksmöten (Figur 15).

I figuren presenteras sambanden mellan olika faktorer med avseende på möjligheterna att stanna kvar i arbetet

Figur 15. I figuren presenteras sambanden mellan olika faktorer med avseende på möjligheterna att stanna kvar i arbetet.

I detta avsnitt behandlar vi forskningsrön i anslutning till bilden ovan. Forskningsrönen om vad som är viktigt för att man ska kunna stanna kvar i arbetet kompletteras kontinuerligt.

Undersökningar har visat att en lyckad återgång i arbetet påverkas av arbetsplatsens sociala atmosfär, arbetskamraternas stöd, växelverkan på arbetsplatsen samt av att ta med arbetskamraterna i genomförandet av återgången i arbetet. 

Efter återgången i arbetet kan man stödja möjligheten att stanna kvar i arbetet genom socialt stöd och gemenskap på arbetsplatsen. Ansvaret för rehabiliteringsprocessen ligger förutom hos arbetstagaren själv även hos ledningen och cheferna, arbetskamraterna samt representanterna för hälso- och sjukvården och den sociala tryggheten. 

Företagsläkarna anser att en anpassning av arbetet är ett nyttigt sätt att stödja en tidig återgång i arbetet och förebygga utslagning från arbetet i samband med långvarig sjukfrånvaro. Detta gäller särskilt när arbetstagaren har en sjukdom i stöd- och rörelseorganen eller lindriga depressionssymtom. 

Ledningen av arbetsförmågan är ett tillvägagångssätt som sammanför olika sätt att stödja arbetsförmågan på arbetsplatsen. Med hjälp av den kan arbetsplatsen hålla personer med olika utgångspunkter i sina arbeten. 

På kommunala arbetsplatser där HR hade en koordinator för arbetsförmågan, var antalet personer som fick invalidpension färre än på de övriga kommunala arbetsplatserna. 

Begrepp 

Återgång i arbetet 

Med återgång i arbetet avses speciellt att man efter en längre sjukfrånvaro än vanligt återvänder till sina egna eller anpassade arbetsuppgifter.  

Fortsätta arbeta och stanna kvar i arbetet 

Ur arbetstagarens synvinkel innebär att fortsätta att arbeta och att stanna kvar i arbetet att man får arbete, har möjlighet att behålla arbetet och har möjlighet att komma vidare i arbetskarriären. Ur arbetsplatsens och samhällets synvinkel avser detta också engagemang i arbetet och arbetsplatsen.  

Samordning av tjänster, arbete och förmåner 

Samordningen av tjänster, arbete och förmåner innebär till exempel att personer i arbetsför ålder deltar i rehabiliteringstjänster och att deltids- eller heltidsarbete möjliggörs. I samordningen ingår också en sammanslagning av förvärvsinkomsten och andra utkomstförmåner. 

4.2 Efter planerad återgång i arbetet är målet att stanna kvar i arbetet

Återgången i arbetet efter sjukfrånvaron planeras omsorgsfullt. Förutom kartläggningen av arbetstagarens individuella situation utreds möjligheterna och begränsningarna som arbetet och arbetsmiljön erbjuder.  

När återgången i arbetet övervägs och skräddarsys strävar man efter att hitta permanenta lösningar för att arbetstagaren ska kunna fortsätta arbeta. En permanent gemensam lösning kan nås ganska enkelt men ofta måste man framskrida gradvis eller stegvis. Då är till exempel tillfälliga ändringar i arbetsuppgifterna motiverade i situationer då arbetsförmågan förväntas bli bättre. 

Vid stöd av återgången i arbetet ska man beakta faktorer med anknytning till arbetstagaren, arbetet och arbetsmiljön så att det är ur såväl arbetstagarens, teamets som arbetsgivarens synvinkel meningsfullt och även ekonomiskt möjligt att fortsätta arbeta efter återgångsskedet. Målet för stödet är att möjliggöra en hållbar återgång i del- eller heltidsarbete.

Genomförandet av en bra plan kan stödjas genom olika tjänster och ekonomiska förmåner. Målet är att arbetstagaren fortsätter i sitt arbete permanent efter en välplanerad och -genomförd återgång i arbetet.

4.3 Olika situationer vid återgången i arbetet

Tjänster och utkomst som stödjer arbetstagarens återgång i arbetet byggs upp individuellt enligt hens behov. Flera olika lagar reglerar tillgången till tjänster och arbetstagarens rätt till utkomstförmåner. Det kan ta tid att samordna tjänster, arbete och förmåner.  

I vissa situationer vid återgång i arbetet har arbetsgivaren möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd men största delen av tjänsterna och förmånerna i anslutning till dem kan sökas av arbetstagaren. Mer om detta i avsnitt 4.4 Tjänster och förmåner. Till flera ansökningar bifogas också arbetsgivarens bedömning av situationen, till exempel arbetsgivarens möjlighet att ändra arbetet så att det motsvarar arbetstagarens befintliga arbetsförmåga (Du kan ta del av verksamhetsmodellen för anpassning av arbetet i avsnitt 5 Anpassning av arbetet).  

I samband med återgången i arbetet kommer man överens om arbetsarrangemang, arbetstagarens utkomst och frågor i anslutning till lönebetalningen. Man måste också alltid komma överens om hur man ska informera arbetsgemenskapen om eventuella arbetsarrangemang.  

Nedan har vi samlat frågor som ska beaktas vid återgången i arbetet med tanke på arbetsplatsen, arbetstagaren och företagshälsovården.  Du kan också ladda ner dessa uppgifter: Situationer vid återgången i arbetet (PDF).

 

4.4 Tjänster och förmåner

Arbetstagaren har möjlighet att söka tjänster och utkomstförmåner som är avsedda som stöd för återgång i arbete. Dessutom kan arbetsgivaren få kostnadsersättningar. En del av tjänsterna och förmånerna söks av arbetstagaren, en del av arbetsgivaren. I vissa fall är det också nödvändigt att till exempel chefen och arbetstagaren bereder tillsammans ansökningar (Figur 16). 

Chefen kan få hjälp med att fylla i ansökningshandlingarna av till exempel en koordinator för arbetsförmågan inom personaladministrationen. Arbetstagaren kan om hen önskar be om hjälp av till exempel personalens representanter, såsom arbetarskyddsfullmäktige, förtroendemannen eller företagshälsovården såsom till exempel en sakkunnig inom det sociala området (Figur 17).  

Tjänster och förmåner som stödjer arbetsförmågan och sysselsättningen ska sökas av arbetstagaren

Figur 16. Tjänster och förmåner som stödjer arbetsförmågan och sysselsättningen ska sökas av arbetstagaren.

Tjänster och förmåner som stödjer arbetsförmågan och sysselsättningen ska sökas av arbetsgivaren

Figur 17. Tjänster och förmåner som stödjer arbetsförmågan och sysselsättningen ska sökas av arbetsgivaren.

Se mer information

4.5 Identifiering av arbetstagarens stödbehov

Behovet av stöd vid återgången i arbetet är individuellt. Kontakten med arbetstagaren under sjukfrånvaron hjälper till att inleda processen i rätt tid och identifiera det individuella stödbehovet. 

I verksamhetsmodellen för stöd för arbetsförmågan på arbetsplatserna kan man också beskriva fasen för återgång i arbete. I planeringen av återgången i arbetet ingår vanligtvis möten med arbetstagaren, chefen och en representant för företagshälsovården. Dessa diskussioner kallas för många olika namn, men i detta informationspaket kallar man dem för nätverksmöten. 

Under nätverksmötena diskuterar och beslutar arbetstagaren, chefen och en representant för företagshälsovården tidpunkten för återgången i arbetet samt om de ändringar som behövs i arbetet och på arbetsplatsen. Arbetstagaren kan ta med sig en stödperson till mötet. Dessutom kan man diskutera hur andra åtgärder, såsom deltagande i vård eller rehabilitering kan samordnas med arbetet eller när dessa hindrar arbetet. 

Om återgången i arbetet har föregåtts av en lång frånvaro lönar det sig att följa upp hur återgången i arbetet lyckas och hur man klarar sig i arbetet med hjälp av nätverksmöten. 

Nätverksmötena kan hållas ansikte mot ansikte eller på nätet. I modellen för stödjande av arbetsförmågan på arbetsplatsen kan man beskriva hur man ska ordna nätverksmötena. Processen för återgång i arbete efter en utdragen sjukfrånvaro som antecknats under nätverksmötet hjälper både arbetstagaren att återgå till arbetet och chefen att stöda dennes arbetsförmåga. 

Ta del av handboken Nätverksmöte

Om det inte finns några exaktare anvisningar på din arbetsplats får du mer information i handboken Nätverksmötet – arbetet och arbetsförmågan i fokus.

4.6 Information och stöd för chefer

Chefen granskar fasen för återgången i arbetet samtidigt ur flera olika synvinklar. Förutom arbetstagarens situation ska hen beakta förändringar i arbetet, att arbetsprocessen är smidig och effektiv, teamets arbetshälsa och till exempel kvaliteten på kundservicen. Information och stöd vid återgång i arbete som stöd för lösningarna ges av de aktörer som presenteras i vidstående figur (Figur 18).

Aktörer från vilka chefen kan få information och stöd vid planeringen av arbetstagarens återgång i arbete

Figur 18. Aktörer från vilka chefen kan få information och stöd vid planeringen av arbetstagarens återgång i arbete. 

Läs mer och källor

Material på internet

THL: Handbok om funktionshinderservice https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja

Arbetshälsoinstitutet: Työterveysneuvottelu – ratkaisuja työhön. http://www.ttl.fi/tyoterveysneuvottelu

Utnyttja arbetsförmågan  – Vilma-Lotta Lehtokari. https://www.youtube.com/watch?v=HJxmOcvATL0

Utnyttja arbetskraft  – Jukka Tolonen (erikoislääkärin työhön paluu aivoinfarktin jälkeen). https://www.youtube.com/watch?v=umzm525W33c

Utnyttja arbetskraft  – Emmi Hirvonen. https://www.youtube.com/watch?v=AnshmS-NTl4

Arbets- och näringsministeriet. Hinder för sysselsättning av personer med funktionsnedsättning måste undanröjas. https://tem.fi/-/selvitys-vammaisten-henkiloiden-tyollistymisen-esteita-purettava 

Vetenskapliga artiklar

Dunstan D, Mortelmans K, Tjulin A, MacEachen E, (2015) The Role of Co-Workers in the Return-to-Work Process. International Journal of Disability Management Volume 10, e2, pp. 1–7.

Geisen T. Workplace Integration Through Disability Management. Kirjassa Escorpizo R, Bracke S, Homa D, Stucki G, toim Handbook of Vocational Rehabilitation and Disability Evaluation. Application and implementation of the ICF. Cham: Springer 2015;55–71.

Horppu R, Martimo K-P, Viikari-Juntura E, Lallukka T, MacEachen E (2016) Occupational Physicians’ Reasoning about Recommending Early Return to Work with Work Modifications. PLoS ONE 11(7): e0158588.

Kausto J, Mattila-Holappa P, Kaila-Kangas L, Oksanen T, Kivimäki M, Ervasti M (2020) Sairauspoissaolojen omailmoituskäytäntö, korvaavan työn malli, työkykykoordinaattoritoiminta ja osatyökyvyttömyysetuudet kunta-alalla. Työterveyslaitos. Helsinki.

Rydström I, Dalheim Englund L, Dellve L, Ahlstrom L (2017) Importance of social capital at the workplace for return to work among women with a history of long-term sick leave: a cohort study. BMC Nursing (2017) 16:38.