Tiedote tutkittavalle: Suomalaisten museotyöympäristöjen koetut ja mitatut vaaratekijät -hanke

1.9.2021–31.8.2023

Museotyöhön liittyvistä kemiallisista ja biologisista vaaratekijöistä on niukasti tutkimustietoa, ja suomalaisten museotyöntekijöiden käsitykset työympäristöjen vaaratekijöistä vastaavat todennäköisesti vain osin todellisia riskejä työpaikoilla. Työsuojelurahaston ja Työterveyslaitoksen rahoittaman suomalaisten museotyöympäristöjen koetut ja mitatut vaaratekijät -tutkimushankkeen tavoitteena on tunnistaa museotyöhön liittyvät, koetut ja objektiiviset riskitekijät, ja suunnitella museosektorille parhaimmin sopivat keinot akuuttien ja kroonisten terveysvaikutusten torjumiseksi.  

Tutkimuksen vaiheet 

Vuoden 2022 alussa toteutetaan kaksi kyselytutkimusta. Kysely 1 tarkoitettu Suomen ammatillisesti hoidetuille museoille ja kysely 2 kaikille museoalalla työskenteleville ja työskennelleille henkilöille. Jälkimmäiseen vastataan nimettömästi. Kyselyitä pilotoidaan pienimuotoisesti ennen varsinaisia kyselyitä. Keväällä 2022 toteutetaan tarvittaessa täydentävä kysely ja haastatteluita, joilla kerätään tarkempia tietoja aiempien kyselytutkimusten aikana esille nousseista teemoista. Tutkimustulosten pohjalta kirjoitettua tieteellistä artikkelia tarjotaan kansainväliseen julkaisusarjaan syksyllä 2022. 

Työympäristöjen objektiivisesti tärkeimmät altisteet selvitetään yhdeksässä tutkimuskohdemuseossa vuosina 2021–2023 toteutettavien työhygieenisten mittausten avulla. Osa näytteistä kerätään työympäristöistä ja osa museotyöntekijöiden luvalla heidän hengitysvyöhykkeiltään työskentelyn aikana. Kenttätöiden aikana mittausta, työympäristöjä ja kokoelmaobjekteja havainnoidaan, dokumentoidaan ja valokuvataan museoiden luvalla. Näytteet analysoidaan Työterveyslaitoksen Työympäristölaboratorioissa. Tutkimustulosten pohjalta kirjoitettua tieteellistä artikkelia tarjotaan kansainväliseen julkaisusarjaan loppukesällä 2023. 

Museoiden käyttöön julkaistaan vuonna 2023 sähköiset ohjeet keskeisimpien kemiallisten ja biologisten vaaratekijöiden tunnistamiseen sekä työtehtäväkohtaiseen riskien arviointiin sekä perehdytyspassi. Lisäksi tuotetaan luentomateriaali museologian ja konservoinnin opiskelijoita sekä erikoistuvia työterveyslääkäreitä ja -hoitajia varten. 

Tuloksista tiedottaminen 

Tutkimuksen tulokset esitellään tieteellisissä ja muissa seminaareissa ja tilaisuuksissa, ja ne raportoidaan tieteellisissä julkaisuissa. 

Hankkeen etenemisestä viestitään tutkimushankkeen verkkosivuilla: www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/suomalaisten-museotyoymparistojen-koetut-ja-mitatut-vaaratekijat-muha

Tutkimustuloksista tiedotetaan ryhmätasolla, eikä yksittäisiä työpaikkoja tai vastaajia voi tunnistaa. Jos kyselyssä tai haastattelussa kuitenkin havaitaan suurta vaaraa aiheuttava tilanne, museon johtoon ja työsuojeluvastaavaan otetaan heti yhteyttä. Koska kyselyyn 2 vastataan ilman nimi- ja yhteystietoja, ei sen vastaajiin voida olla suoraan yhteydessä. Hengitysvyöhykemittausten tutkimushenkilöihin otetaan yhteyttä tulosten valmistuttua. Mikäli tulokset kertovat altistumisesta, olemme yhteydessä myös museon johtoon. 

Yhteistyötahot 

Hankkeen yhteistyötahoja ovat Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan kulttuurien osasto, Helsingin yliopiston muistiorganisaatiot eli Helsingin yliopistomuseo, Helsingin yliopiston arkisto, Kansalliskirjasto ja Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS sekä Metropolian konservoinnin koulutusohjelma, Museoalan ammattiliitto MAL ja Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto. 

Tieteellinen julkaiseminen hankkeen tuloksista 

Hankkeen aikana koostettuja tutkimusaineistoja hyödynnetään Helsingin yliopiston historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelmassa jatko-opintojaan suorittavan Henna Sinisalon väitöskirjassa, jonka aiheena on perceived and measured hazards in Finnish museum work environments. Hankkeen aikana julkaistavat kaksi artikkelia julkaistaan myös osana Sinisalon väitöskirjaa, ja lisäksi tutkimusaineistojen ja myöhemmin kerättävien muiden aineistojen pohjalta Sinisalo kirjoittaa vähintään yksi tai kaksi muuta artikkelia. Yksi artikkeleista käsittelee suomalaisten museotyöympäristöjen koetut ja mitatut vaaratekijät -hankkeen vaikutuksia suomalaiseen museokenttään. Sitä varten kyselytutkimus 1 toistetaan arviolta vuonna 2025 yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. 

Yhteystiedot 

Vastaamme mielellämme tutkimusta koskeviin kysymyksiin. 

Evgeny Parshintsev  
dosentti, tuotepäällikkö, tutkimuksen vastuullinen johtaja 
Työterveyslaitos 
puh. 030 4742 198 
evgeny.parshintsev [at] ttl.fi 

Henna Sinisalo 
väitöskirjatutkija, tutkija 
Työterveyslaitos 
puh. 030 4743 320 
henna.sinisalo [at] ttl.fi