Tietosuojailmoitus: COADAPT-tutkimus

Tämä on työaikojen piirteiden ja vuorosuunnitteluohjelmistojen vaikutukset eri-ikäisten sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työhyvinvointiin (COADAPT) -tutkimuksen tietosuojailmoitus.

10.5.2021

Tutkimusrekisterin ylläpitäjä

Työterveyslaitos, PL 40, 00032 Työterveyslaitos

Käyntiosoite: Topeliuksenkatu 41 b, 00250 Helsinki

Yhteyshenkilö tutkimukseen liittyvissä tietosuoja-asioissa:

Työterveyslaitoksen tietosuojavastaava, sähköposti tsv [at] ttl.fi, puhelin 030 474 2429.

Tutkimuksen nimi

Työaikojen piirteiden ja vuorosuunnitteluohjelmistojen vaikutukset eri-ikäisten sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työhyvinvointiin (COADAPT)

Tutkimuksen johtaja ja siitä vastaava ryhmä

  • tutkimusprofessori Mikko Härmä
  • erikoistutkija Kati Karhula
  • erityisasiantuntija Aki Koskinen
  • vanhempi tutkija Annina Ropponen
  • erityisasiantuntija Jarno Turunen

Tutkimuksen suorittajat

Hankkeen datamanagerit, oikeus käsitellä koko aineistoa: Aki Koskinen

Tutkimusryhmässä oikeus käsitellä henkilötunnisteetonta aineistoa: Mikko Härmä, Kati Karhula, Annina Ropponen, Jarno Turunen, Shiri Rahman

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Hankkeessa tutkitaan 13 sairaanhoitopiirin (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Etelä-Pohjanmaan shp, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Helsingin ja Uudenmaan shp, Kanta-Hämeen shp, Keski-Suomen shp, Pirkanmaan shp, Pohjois-Karjalan shp, Pohjois-Pohjanmaan shp, Pohjois-Savon shp, Satakunnan shp, Vaasan shp, Varsinais-Suomen shp) henkilöstön työaikojen yhteyttä sairauspoissaoloihin ja työtapaturmiin.

Tutkimuksessa käytetään yleisen edun mukaiseen tieteelliseen tutkimuskäyttöön tarkoitettua tutkimusaineistoa (EU:n tietosuoja-asetus 6 art 1 e, 9 art 2 j; Tietosuojalaki 4.1.3 §, 6.1.7 §, 29.1.3 §), joka kerätään työnantajan ja Tapaturmavakuutuskeskuksen rekisteritiedoista.

Tutkimusaineistona ovat Titania® työaikatietojärjestelmästä kerätyt toteutuneet työaikatiedot (vuodesta 2000 lähtien) sekä Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) rekisteritiedot työtapaturmista. Työaikatiedot sisältävät poissaolokoodin (mukaan lukien tiedon, jos työntekijä on ollut sairauden vuoksi poissa, mutta ei diagnoosia tai muuta terveydentilaan liittyvää tietoa) ja tähän aineistoon yhdistetään tieto kaikista korvatuista työtapaturmista (2008-2018). TVK:n tapaturmatiedot sisältävät esimerkiksi tapaturman ajankohdan ja aiheuttajan.

Rekisteritietojen siirtäminen ja tallentaminen TTL:lle on suunniteltu TTL:n tietoturva- ja tietosuojaohjeen sekä hyvän tutkimuskäytännön mukaiseksi.

Rekisteriaineistojen yhdistämistä varten henkilötunnus on välttämätön tieto (Tietosuojalaki 29.1.3 §). Tutkimusaineistoa ei analysoida tunnistetiedoin. Aineiston tilastollinen käsittely ja analysointi tehdään aineistosta, josta henkilötunnistetiedot on poistettu ja korvattu satunnaistetulla tutkimusnumerolla, jonka perusteella yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa.

Rekisteritiedot eivät sisällä arkaluontoista terveystietoa; sairauspoissaoloista tiedossa on ainoastaan sairauspoissaolojen päivämäärät. Tapaturmatiedot sisältävät päivämäärän, kehon osan, vammatyypin ja vamman aiheuttajan. Tutkittavien yksityisyyden suoja on turvattu, sillä tietoja käsitellään ja raportoidaan tilastollisessa, ryhmätason muodossa. Yksittäisiä henkilöitä ei voida tunnistaa raportoiduissa tuloksissa.

Tässä hankkeessa on varauduttu henkilötietoa sisältävän datan tietoturvalliseen siirtoon ja käsittelyyn usein eri keinoin. Tietoturvatoimet on kuvattu Tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö

Yksilöintitiedot: henkilötunnus, myöh. yksilöllinen tutkimustunniste

Taustatiedot: syntymäaika, sukupuoli, ammattinimike, työsuhteen tyyppi (toistaiseksi voimassa oleva, määräaikainen), työaikaprosentti

Rekisteritiedot: työnantajan rekisteritiedoista päivämääräkohtaiset työaikatiedot ja poissaolokoodit sekä Lääkäripäivystys-ohjelmasta toteutuneet päivystystyöajat. Tapaturmavakuutuskeskuksesta päivämääräkohtaiset työtapaturmatiedot sisältäen tapaturman päivämäärän, kehon osan ja aiheuttajan (esim. neulan pisto).

Tiedot kerätään takautuvasti ohjelmistoversioiden mahdollistamalta ajalta, pisimmillään 1.1.2000–31.12.2022.

Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Tutkimusaineistoa ei käsitellä tutkimusryhmän ulkopuolella eikä tutkimusaineistoa siirretä Työterveyslaitoksen ulkopuolelle. Työterveyslaitoksen IT-palveluiden tuottaminen on ulkoistettu Data Center Finland Oy:lle.

Henkilötietojen siirtäminen

Tutkimusaineistoa ei siirretä Työterveyslaitoksen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Hankkeen tämänhetkinen projektirahoitus päättyy 30.4.2021, jonka jälkeen tutkimustulosten tieteellinen raportointi jatkuu. Aineistoa säilytetään tutkimusraportoinnin edellyttämän ajan, jonka jälkeen se arkistoidaan Työterveyslaitoksen arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti pysyvästi.

Rekisteröidyn oikeus päästä häntä itseään koskeviin tietoihin, pyytää niiden oikaisemista tai poistamista

Hankkeessa kerätään yleisen edun mukaiseen tutkimuskäyttöön työnantajan ja Tapaturmavakuutuskeskuksen rekisteritietoa, jonka kerääminen ei edellytä suostumusta tutkittavilta, jolloin myöskään suostumuksen peruuttaminen ei ole mahdollista.

Tutkimuksessa ei oteta tutkittaviin millään tavalla yhteyttä eikä heiltä kerätä muuta tietoa kuin yllä on kuvattu. Tutkittavilla on oikeus pyytää pääsy heitä itseään koskeviin tietoihin. Tutkittavilla on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen oikaisua rekisterien ylläpitäjiltä.

Tutkittavilla on oikeus tähän tutkimukseen liittyen pyytää omien tietojen oikaisemista Työterveyslaitokselle jo lähetetyistä rekisteritiedoista Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavan kautta.

Tutkittavilla ei ole oikeutta vastustaa tietojen käsittelyä, koska kyseessä on yleisen edun mukainen tutkimus. Tutkittavilla ei ole oikeutta pyytää häntä koskevien tietojen poistamista, koska rekisteritiedot ovat lainmukaisesti arkistoitavia tietoja.

Tulosten raportoiminen

Tutkittavien yksityisyyden suoja on turvattu tulosten raportoinnissa. Tietoja käsitellään ja raportoidaan tilastollisessa, ryhmätason muodossa. Yksittäisiä henkilöitä ei voida tunnistaa raportoiduissa tuloksissa.