Tietosuojailmoitus: Enemmän aikaa empatialle -hanke

Enemmän aikaa empatialle? Hoivatyön teknologiavälitteinen viestintä ja työhyvinvointi (Empatia) -hanke

Tutkimus pureutuu ajankohtaiseen vanhusten hoivan kriisiin hoitajien riittävyydestä ja jaksamisesta, kun asiakasmäärät ovat ikääntyvässä Suomessa kasvussa.

Vanhusten hoivassa joudutaan tekemään hoivatyötä tehostavia teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja tietämättä tarkkaan ottaen miten teknologia muuttaa hoivatyön laatua ja mahdollisuutta toteuttaa hyvää hoivaa, mihin kuuluu ammattilaisen ja asiakkaan välinen kohtaaminen ja empatia.

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia miten teknologiavälitteinen viestintä hoivatyössä vaikuttaa hoitajien työhyvinvointiin, työn muuttumiseen sekä asiakkaiden ja hoitajien väliseen suhteeseen kahdessa erilaisessa hoivatyön konseptissa: kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa.

Tiedon pohjalta suunnitellaan yhdessä tutkittavien organisaatioiden kanssa työhyvinvointia parantavia ratkaisuja.

Tutkimusaineiston kerääminen, käsittely, raportointi ja arkistointi

Tutkimuksessa kerätään haastattelu-, havainnointi- ja keskusteluaineistoja sekä hyödynnetään organisaatiokohtaisia työhyvinvoinnin kyselyjä vuosilta 2016– 2021.

Tutkimuksessa noudatetaan hyvän tieteellisen käytännön periaatteita (TENK) ja voimassa olevia tietosuojaohjeita. Tutkimus tehdään yleisten eettisten periaatteiden mukaisesti (EU:n oikeudet) ja henkilötietojen osalta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti. Ennen laadullisen tiedonkeruun aloitusta toteutetaan TTL:n eettinen ennakkoarviointi.

Henkilötietojen käsittely perustuu tutkittavan suostumukseen, joka pyydetään kirjallisesti ennen aineiston hankintaa tutkittavilta. Tutkimuksessa kerättyjä tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisena ja ne tulevat ainoastaan tämän tutkimuksen tutkijaryhmän tietoon ja käyttöön. Laki velvoittaa tutkijat vaitioloon yksittäistä vastaajaa koskevissa asioissa.

Kerätty aineisto tallennetaan sähköiseen muotoon Työterveyslaitoksella. Haastattelujen, havainnointien, keskustelujen ja työpajojen nauhoitteet muutetaan kirjalliseen muotoon litteroimalla. Litteroinnit tekee ulkopuolinen yritys (Tutkimustie Oy), joka noudattaa vaitiolo- ja salassapitosopimusta.

Tutkimusryhmän jäsenet käsittelevät aineistoa tietoturvalliselle verkkolevylle tallennettuina tiedostoina, joista ei ilmene vastaajien henkilötietoja.

Työterveyslaitoksen tietojärjestelmät on suojattu palomuureilla ja

niiden käyttöoikeudet vaativat tietohallinnon myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan. Aineistoon on pääsy vain niillä henkilöillä, joille on myönnetty käyttöoikeus.

Hankkeen vastuullinen johtaja Eveliina Saari säilyttää tutkimukseen osallistuvien henkilöiden yhteystiedot, suostumusasiakirjat sekä muun kerätyn manuaalisen aineiston työhuoneessaan lukitussa kaapissa. Työhuone sijaitsee rakennuksessa, jossa on kulunvalvontajärjestelmä. Aineistoja käsitellään siten, että yksittäinen vastaaja ei ole tunnistettavissa. Analyysia varten aineistosta poistetaan nimet ja muut tunnisteet, ja tunnistetiedot korvataan koodeilla.

Kunta10-kyselytutkimuksen aineiston omistaa TTL, ja siihen liittyvät eettiset ja tietosuojaa koskevat näkökulmat on hyväksytty Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eettisessä ryhmässä. Sen tietosuojaseloste on saatavissa Kunta 10 -tutkimuksen hankesivulta.

Tutkimushanke päättyy 31.8.2022. Aineistoa käytetään tutkimushankkeen ajan sekä tarvittaessa tieteelliseen raportointiin hankkeen päätyttyä vuoden 2026 loppuun. Tämän jälkeen aineisto arkistoidaan Työterveyslaitokselle sisältäen kaikki henkilötiedot (tunnisteellisessa muodossa).

Tutkittavien oikeudet

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkittavilta pyydetään kirjallinen suostumus ennen kutakin aineiston hankintatapatumaa.

Tutkimukseen osallistuvilla on oikeus saada jäljennös syntyvästä tutkimusrekisterissä olevista omista tiedoista, pois lukien tiedot joita Työterveyslaitos ei voi tunnistaa henkilöä koskevaksi. Tutkittavalla on myös oikeus pyytää epätarkkojen tai virheellisten tietoja oikaisua. Lisäksi tutkittava voi peruuttaa suostumuksen missä tahansa tutkimuksen vaiheessa, jolloin kerättyä aineistoa ei käytetä tutkimustarkoituksessa. Tehdyt analyysit perutaan siltä osin, kuin se on teknisesti mahdollista.

Tutkittavalla on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu).

Tietosuojakäytännöt

Henkilörekisteristä vastaa Työterveyslaitos (Topeliuksenkatu 41 b, 00250 Helsinki, p. 030 4741 (vaihde).

Hankkeen vastuuhenkilönä Työterveyslaitoksella toimii johtava tutkija Eveliina Saari p. 030 474 2712 ja 040 5261643 tai sähköposti eveliina.saari [at] ttl.fi

Työterveyslaitoksen tietosuojavastaava:

p. 030 474 2429 tai sähköposti tsv [at] ttl.fi

Kuvaus Työterveyslaitoksen tutkimustoiminnan tietosuojakäytännöstä on Työterveyslaitoksen verkkosivuilla: www.ttl.fi/tietosuoja