Tietosuojailmoitus: Ilmastonmuutos ja työ

Ilmastonmuutos ja työ – systemaattinen tiedonkeruu ilmastonmuutokseen kytkeytyvistä työelämävaikutuksista -hankkeen tietosuojailmoitus

Tietosuojailmoitus

Ilmastonmuutoksella ja siihen liittyvillä sopeutumis- ja varautumistoimilla on tunnistettu olevan monenlaisia vaikutuksia työelämään, mutta suomalaista tutkimustietoa aiheesta on vähän. Tämä tutkimus kartoittaa tilannekuvaa palkansaajien näkemyksistä ilmastonmuutoksen vaikutuksista työpaikoilla. Tutkimuksen toteuttaa ja rahoittaa Työterveyslaitos v. 2020-2023.  

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Työterveyslaitos
Postiosoite: PL 40 00032
Käyntiosoite: Topeliuksenkatu 41 b, 00250 Helsinki
Puhelin: 030 4741 (vaihde) 

 

Yhteyshenkilö: tutkimusprofessori Tuomo Alasoini
p. 030 474 2577 / 050 564 6140
tuomo.alasoini [at] ttl.fi (tuomo[dot]alasoini[at]ttl[dot]fi)

Tietosuojavastaava

Työterveyslaitoksen tietosuojavastaava
Puhelin: 030 474 2429
S-posti: tsv [at] ttl.fi (tsv[at]ttl[dot]fi)

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Ilmastonmuutos ja työ -kyselytutkimuksen toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e-alakohdan perusteella. Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. Kyseessä on tieteellinen tutkimus.

Henkilötietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Tutkimusaineiston kerääminen, käsittely ja raportointi

Tutkimusaineisto koostuu vuonna 2022 palkansaajia koskevasta kyselyaineistosta. Kyselyaineiston kerää Tilastokeskus, joka toimittaa aineiston Työterveyslaitoksen tutkijoille ilman henkilötunnistetietoja. Tiedot käsitellään niin, että vastaajaa ei voi tunnistaa valmiista tilastoaineistosta. Työterveyslaitos toimii rekisterinpitäjänä ja Tilastokeskus henkilötietojen käsittelijänä.

Tutkimuksessa kerättyjä tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisena. Tietoa käsittelevät ainoastaan Työterveyslaitoksen tutkimusryhmän jäsenet. Laki velvoittaa tutkijat vaitioloon yksittäistä vastaajaa koskevissa asioissa.

Aineistoja käytetään vain tieteelliseen tutkimukseen ja aineistojen käsittelyssä ja säilyttämisessä noudatetaan tutkimusta koskevaa lainsäädäntöä. Aineistoa käsitellään ja tulokset raportoidaan yleistajuisissa ja tieteellisissä julkaisuissa niin, että yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa.

Aineisto säilytetään tietoturvallisesti Työterveyslaitoksen palvelimilla, jonne on pääsy vain tutkimushankkeen tutkijoilla. Työterveyslaitoksen tietojärjestelmät on suojattu palomuureilla ja tietojärjestelmien käyttö edellyttää tietohallinnon myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Tutkimusaineistoa voidaan tämän tutkimuksen lisäksi hyödyntää mahdollisessa ilmastonmuutoksen työelämävaikutuksia kartoittavassa seurantatutkimuksessa, ja aineistosta saatuja tuloksia voidaan raportoida Työterveyslaitoksen työelämätiedon verkkopalvelussa (tyoelamatieto.fi).

Henkilötietojen säilytysaika

Tutkimushankkeen päätyttyä kyselyaineisto arkistoidaan pysyvästi Työterveyslaitoksen tutkimusarkistoon ja Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. Tämä tehdään viimeistään 30.5.2028. Säilytettävään aineistoon ei sisälly tiedonkeruun toteuttamisvaiheessa tarvittuja vastaajan tavoittelun tai tunnistamisen mahdollistavia tietoja (nimi, osoite ja muut yhteystiedot).

Mahdollista seurantakyselyä sekä mahdollisia kyselyjen arvontoja varten kerättäviin yhteystietoihin on pääsy ainoastaan tiedonkeruusta vastaavilla Tilastokeskuksen asiantuntijoilla. Mikäli henkilö antaa suostumuksensa osallistua hankkeessa toteutettavaan seurantakyselyyn, hänen yhteystietojaan säilytetään Tilastokeskuksen suojatulla verkkolevyllä, kunnes seurantakysely on toimitettu. Tämä tapahtuu tämän hetkisen arvion mukaan keväällä 2024 tai 2025. Tilastokeskus tuhoaa yhteystiedot tämän jälkeen. Arvontaa varten annetut yhteystiedot Tilastokeskus tuhoaa arvonnan suorittamisen jälkeen elokuussa 2022.

Käsiteltävät henkilötiedot

Tilastokeskus toimii henkilötietojen käsittelijänä Työterveyslaitoksen lukuun ja poimii tutkimuksen toteutuksessa käytettävät henkilö- ja yhteystiedot Tilastokeskuksen väestörekisteriin perustuvasta tietokannasta. Tilastokeskuksen koko henkilöstöä sitoo salassapitovelvollisuus sekä kansallisen yksityisyyden suojan turvaavan lainsäädännön että EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Henkilötietoja käsittelee Tilastokeskuksessa vain tähän tutkimukseen nimetty henkilöstö.

Tutkimuksen perusjoukon muodostavat otoksen poimintahetkellä Suomessa asuvat palkansaajat. Otantamenetelmänä on koulutukseen ja ikäryhmään perustuva ositettu satunnaisotanta.

Lisäksi Tilastokeskus saa henkilötietoja henkilön vastatessa kyselyyn internetissä tai paperilomakkeella. Myös keskeneräisiä vastauksia voidaan hyödyntää aineistossa.

Tunnistetiedot: henkilötunnus, vastaajan kohdetunnus.

Arkaluonteiset tiedot: tutkimuksessa ei kerätä arkaluonteisia tietoja.

Vastaajien valintaan ja tavoitteluun käytettävät henkilötiedot:

  • henkilön sukunimi ja etunimet
  • syntymäaika ja rekisteröity sukupuoli
  • postiosoite
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero (vain arvonnan vuoksi yhteystietonsa antaneet)

Säännönmukaiset tietolähteet

Osoitetiedot: Väestötietojärjestelmään perustuva Tilastokeskuksen tietokanta. 

Muut tietojen keräämiseksi käsiteltävät henkilötiedot (sukunimi ja etunimet, syntymäaika ja rekisteröity sukupuoli, postiosoite ja sähköpostiosoite): Väestötietojärjestelmään perustuva Tilastokeskuksen tietokanta.

Vastausaineisto: vastaajan itse ilmoittamat kyselyvastaukset.

Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta tunnistettavassa muodossa Tilastokeskuksen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

Tutkittavien oikeudet

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Sinulla on oikeus pyytää pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja pyytää tietojen oikaisemista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojesi käyttöä. Lisäksi sinulla on tarvittaessa oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu). Ole tarvittaessa yhteydessä tietosuojavastaavaan ja/tai rekisterin yhteyshenkilöön (yhteystiedot yllä).

Tietosuojakäytännöt

Kuvaus Työterveyslaitoksen tutkimustoiminnan tietosuojakäytännöstä on Työterveyslaitoksen verkkosivuilla: https://www.ttl.fi/tietosuoja/tieteellisten-tutkimusten-rekisterit