Tietosuojailmoitus: Mitä kuuluu? työhyvinvointikysely

Tämä on Mitä kuuluu? työhyvinvointikyselyn tietosuojailmoitus.

Rekisterinpitäjä

Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 b, 00250 Helsinki

PL 40, 00032 Työterveyslaitos

puh. 030 4741 (vaihde)

Yhteyshenkilö

Johtava asiantuntija, dosentti Jaana Laitinen

Työterveyslaitos (Aapistie 1, 90220 Oulu, Huom! 1.8.2021 alkaen Hoitajanrinne 1, Oulu.)

90032 Työterveyslaitos

Sähköposti: jaana.laitinen [at] ttl.fi

Puh. 046 851 4426

Tietosuojavastaava

Sähköposti tsv [at] ttl.fi

Puh. 030 474 2429

Tutkimusrekisteri

Mitä kuuluu? -tutkimus (aiempi Maakunta18-tutkimus (vuosina 2017-2019))

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitus:

Mitä kuuluu? -tutkimushankkeessa tutkitaan sote -uudistuksen vaikutuksia henkilöstön työhön ja terveyteen. Hankkeessa kerätään tietoa henkilöstön työstä ja terveydestä ennen uudistuksia sekä niiden tultua voimaan, jotta uudistusten henkilöstövaikutuksia voidaan tutkia. Lisäksi tutkimustietoa käytetään sote-henkilöstön työhyvinvointia edistävien ratkaisujen kehittämisessä ja tutkimisessa.

Henkilötietoja tarvitaan kyselyjen (Mitä kuuluu? -kysely) tekemiseen sekä rekisteritietojen yhdistämiseen kyselyvastauksiin tieteellistä tutkimusta varten.

Käsittelyn oikeusperuste:

Suostumus

Rekisterin tietosisältö/henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää tietoja osallistuvien organisaatioiden henkilöstöstä:

 • Yksilötiedot (nimi, henkilötunnus, ammatti, palvelussuhteen luonne, koko/osa-aikaisuus, osa-aikaisilta työaika (%), kustannuspaikka, työpaikan nimi, työsähköpostiosoite, kielikoodi jos ruotsinkielisiä, työsuhteen keskeytysten alku- ja loppupäivämäärät ja syykoodi); saadaan työnantajilta.
 • Kyselytiedot työn psykososiaalisista tekijöistä (työ, työyhteisö, johtaminen) sekä tausta- ja terveystietoja; saadaan rekisteröidyille tehtävistä kyselyistä, joihin vastaaminen on vapaaehtoista.
 • Erityiset (arkaluonteiset) henkilötietoryhmät: terveyteen liittyvät tiedot.

  a. Kyselytiedot (terveys, työkyky, elintavat).

  b. Rekisteritiedot sairauspoissaoloista. Työnantajan henkilöstörekisteristä haetaan tietoja työsuhteista ja

  niiden keskeytyksistä, poissaoloista, tapaturmista ja työajoista.

  c. Rekisteritiedot liittyen sairastavuuteen, hoitoon, sairaspoissaoloihin, terveyspalvelujen käyttöön ja eläköitymiseen vuosina 2010-2030. Rekisteritietoja haetaan seuraavilta kansallisilta rekisterinpitäjiltä: Eläketurvakeskus, Tilastokeskus, Kela, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Väestörekisterikeskus niiltä rekisteröidyiltä, jotka ovat antaneet siihen suostumuksen.

Henkilötietojen vastaanottajat

Tietoja voidaan luovuttaa tutkimusyhteistyössä yliopistojen tai tutkimuslaitosten tutkijoille ja tutkimusryhmille. Tietoja luovutetaan vain koodattuina, jolloin henkilötunnistetiedot on poistettu eikä yksittäistä henkilöä voida tunnistaa. Jokaisesta luovutuksesta tehdään sopimus, jossa varmistetaan tietosuojalainsäädösten noudattaminen.

Kyselyalustaa ylläpitää Questback. Kaikki tiedot siirretään alustalta Työterveyslaitoksen palvelimille heti kyselyjen päätyttyä. Questbackin kanssa on tehty sopimus, jossa on varmistettu tietosuojalainsäädösten noudattaminen.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Tutkimusaineisto arkistoidaan Työterveyslaitoksen tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti pysyvästi henkilötietojen kanssa Työterveyslaitokselle.

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön voi tehdä Työterveyslaitokselle lomakkeella tai vapaamuotoisesti kirjallisena toimittamalla sen Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavalle. Lomakkeen ja lisää tietoa löydät Tietosuoja-sivulta.

Ilmoitus suostumuksen peruuttamisesta (suostumus kyselytietojen linkkaamiseen rekisteriaineistoihin) tehdään rekisterin yhteyshenkilölle. Peruutuksen jälkeen tiedot poistetaan aineistosta (mikäli se on teknisesti mahdollista) ja siirretään välittömästi arkistoon. Kuitenkaan siihen mennessä tapahtuneen käytön pohjalta tehtyjä tieteellisiä analyysejä ei pystytä peruuttamaan.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvien riskien arviointi

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit:

 • yksittäisen henkilön tunnistaminen organisaatioille

  tuotettavissa kyselypalautteissa
 • arkaluonteinen tieto (erityiset henkilötietoryhmät) vuotaa ulkopuolisille

Tietosuojan toteutuminen varmistetaan käsittelemällä henkilötietoja lainmukaisesti, asianmukaisesti, luottamuksellisesti ja turvallisesti. Haitan todennäköisyys on kaukainen ja riski matala.