Tietosuojailmoitus: Turvaa tiimistä! – Työryhmät turvallisuuden tekijöinä – TURTI

Turvaa tiimistä! – Työryhmät turvallisuuden tekijöinä (TURTI) -tutkimushankkeen (www.ttl.fi/turti) toteuttaa ja siitä vastaa Työterveyslaitos. Kerätyn tutkimusaineiston käyttöoikeus on Työterveyslaitoksella. Tutkimusaineisto muodostaa henkilörekisterin, jonka ylläpitäjien ja vastuuhenkilöiden yhteystiedot ovat alla.

Rekisterin pitäjän yhteystiedot

Työterveyslaitos 
Topeliuksenkatu 41 b 
00250 Helsinki 
puh. 030 4741 (vaihde) 
Postiosoite:
PL 40, 00032 Työterveyslaitos

Rekisterin vastuuhenkilön yhteystiedot

Vuokko Puro, asiantuntija
puh. 043 8248463
Postiosoite: 
Työterveyslaitos
33032 Työterveyslaitos

Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavan yhteystiedot

Työterveyslaitos/ tietosuojavastaava 
PL 40, 00032 Työterveyslaitos 
puh. 030 474 2429 
sähköposti: tsv [at] ttl.fi

Tutkimusaineiston kerääminen, käsittely ja arkistointi

Tutkimusaineisto kerätään tutkimukseen osallistuvilta henkilöiltä heidän suostumuksellaan haastatteluilla, kyselyllä, havainnoinneilla ja työpajoilla. Lisäksi tutkimusaineistoa muodostuu osallistuvan työpaikan yhteyshenkilön toimittamien dokumenttien pohjalta, nämä tiedot kerätäänhenkilötunnisteettomassa muodossa. Aineisto kerätään ja analysoidaan ilman tunnistetietoja (kyselyt, tapaturma- ja vaaratilanneraportit) ja tunnistetiedoin (havainnointi, haastattelut).

Tulokset raportoidaan siten, että yksittäisiä henkilöitä ei ole mahdollista tunnistaa. Aineistoja käytetään vain tieteelliseen tutkimukseen. Työterveyslaitoksen tutkijoita sitoo vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus. Tutkijat käsittelevät ja säilyttävät aineistoa tietoturvallisesti Työterveyslaitoksen palvelimella noudattaen tutkimusta koskevaa lainsäädäntöä sekä voimassaolevaa Työterveyslaitoksen salassa pidettävien aineistojen käsittelyä ja tietoturvaohjetta, jotka ohjaavat aineistojen turvalliseen käsittelyyn. Haastatteluäänitteet puretaan tekstiksi Spoken Oy:ssä, joka noudattaa vaitiolo- ja salassapitosopimusta. Yksittäistä henkilöä koskevia tietoja ei luovuteta muille tahoille tai muihin tarkoituksiin.

Sekä Työterveyslaitoksen tietojärjestelmät että kyselyssä käytettävä Webropol Oy:n kyselyalusta ovat 
suojatut palomuureilla ja niiden käyttöoikeudet vaativat tietohallinnon myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan. Fyysinen tutkimusaineisto (esimerkiksi suostumuslomakkeet, paperiset kyselylomakkeet) 
säilytetään lukituissa tiloissa ja lukituissa kaapeissa, rakennuksessa on kulunvalvonta. Kaikki rekisteröityä koskeva aineisto arkistoidaan pysyvästi Työterveyslaitoksen tutkimusarkistoon tutkimusprojektin päättymisen (31.3.2022) ja tutkimusaineistosta kirjoitettavien tieteellisten julkaisujen hyväksymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 31.3.2024. 

Tutkittavan oikeudet 

Tutkittavalla on oikeus peruuttaa suostumus ottamalla yhteyttä edellä mainittuun rekisterin 
vastuuhenkilöön. Tutkittavalla on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin henkilötietoihin ja pyytää 
yksilöinti- tai yhteystietoihin oikaisua. Tutkittavalla on myös oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle. Tutkittavalla ei ole oikeutta poistaa tietojaan tieteelliseen tutkimukseen käytetystä rekisteristä, sillä Arkistolaitos on määrännyt Työterveyslaitoksen tieteellisen tutkimuksen henkilörekisterit pysyvästi säilytettäviksi. Tarkemmat tiedot Työterveyslaitoksen yleisestä tietosuojakäytännöstä on saatavilla Työterveyslaitoksen verkkosivuilta (https://www.ttl.fi/tyoterveyslaitoksen-tutkimustoiminnantietosuojakayta…) ja lisätietoja saa rekisterin vastuuhenkilöltä (yhteystiedot yllä).