Tietosuojailmoitus tutkimukseen osallistuvalle: Osaava ja uudistuva työura -tutkimus

Tietosuojailmoitus Osaava ja uudistuva työura -tutkimukseen osallistuvalle.

Tutkimuksen toteuttaa ja siitä vastaa Työterveyslaitos. Kerätyn tutkimusaineiston käyttöoikeus on Työterveyslaitoksella. Tutkimusaineisto muodostaa henkilörekisterin, jonka ylläpitäjien ja vastuuhenkilöiden yhteystiedot ovat:

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Työterveyslaitos

Topeliuksenkatu 41 b, 00250 Helsinki

Postiosoite: PL 40, 00032 Työterveyslaitos

puh. 030 4741 (vaihde)

Rekisterin vastuuhenkilön yhteystiedot

Marjaana Pöyry, erikoistutkija

Arinatie 3, Helsinki

Postiosoite: PL 18, 00032 Työterveyslaitos

puh. 046 920 7533

sähköposti: marjaana.poyry [at] ttl.fi

Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavan yhteystiedot

puh. 030 474 2429

sähköposti: tsv [at] ttl.fi

Tutkimusaineiston kerääminen, käsittely ja arkistointi

Tutkimukseen osallistuvien työpaikkojen yhteyshenkilöt välittävät kutsulinkin osallistua tutkimukseen työntekijöilleen. Työpaikat eivät luovuta työntekijöiden nimiä, yhteystietoja tai muita tietoja Työterveyslaitoksen tutkijoille. Työterveyslaitoksen tutkijat saavat tutkimukseen osallistujien nimet ilmoittautumislomakkeesta ja ilmoittavat tutkittaviin uramenetelmiin arvottujen työntekijöiden nimet työpaikkojen yhteyshenkilöille, jotta työpaikkojen yhteyshenkilöt voivat lähettää osallistujille kutsun työpaikkansa uramenetelmäryhmiin.

Alkukyselyn yhteydessä vastaajilta pyydetään sähköpostiosoite ja kotiosoite seurantakyselyjen lähettämistä varten. Mikäli tutkittavaa ei tavoiteta sähköpostikyselyn avulla, seurantakysely lähetetään postitse tutkittavalle kotiin.

Tutkimukseen vastaaminen tapahtuu Webropol-kyselytyökalun avulla. Tutkimuksessa kerätään Webropol-kyselyn kautta tunnistetietoja vastaajista (ml. nimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite, kotiosoite).

Osallistujan erillisellä suostumuksella tutkimuksessa käsitellään myös seuraavia rekisteritietoja:

1) Tutkimuksessa pyydetään työnantajilta rekisteritiedot sairauspoissaolopäivien määrästä. Tieto sairauspoissaolopäivien määrästä yhdistetään kyselyaineistoon. Tieto pyydetään ja yhdistetään osallistujan alkukyselyssä antaman henkilötunnuksen avulla.

2) Työterveyslaitoksen tutkijat pyytävät Tilastokeskusta yhdistämään kyselyssä saatuja tietoja Tilastokeskuksen rekisteritietoihin työssä olosta, palkkauksesta ja suoritetuista opinnoista. Tilastokeskus yhdistää tiedot osallistujan alkukyselyssä antaman henkilötunnuksen avulla. Tilastokeskus antaa Työterveyslaitoksen tutkijoille pääsyn pseudonymisoituun aineistoon, josta Työterveyslaitoksen tutkijoiden ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä osallistujia. Pseudonymisoinnilla tarkoitetaan sitä, että tietoja ei enää voida yhdistää tiettyyn henkilöön ilman lisätietoja.

Tutkimuksessa käytettävät tiedot saadaan tutkimukseen osallistuvilta heidän suostumuksellaan. Osallistujan työnantajan yhteyshenkilölle luovutetaan tutkimuksessa seuraavat tiedot: 1) Tieto osallistujista (vastaajan etu- ja sukunimi), 2) Osallistujien ilmoittautumislomakkeessa tai alkukyselyssä antama sähköpostiosoite ja 3) Osallistujien henkilötunnus, mikäli he ovat antaneet erillisen suostumuksensa tutkijoille pyytää työnantajalta tiedot sairaspoissaolopäivien määrästä. Mitään muita yksittäisten osallistujien vastauksia ei missään tutkimuksen vaiheessa luovuteta vastaajan työnantajalle. Tutkimuksen tulokset raportoidaan vain koko tutkimusaineiston osalta, eivätkä henkilökohtaiset vastaukset tule esiin tulosten raportoinnissa. Yksittäisiin ihmisiin, paikkoihin tai tilanteisiin viittavia tietoja ei raportoida.

Mikäli tutkittava antaa erillisen suostumuksensa, Tilastokeskukselle luovutetaan kyselyvastauksia näiden tietojen yhdistämiseksi Tilastokeskuksen rekisteritietoihin. Muutoin kaikki tutkittavan antamat tiedot tulevat ainoastaan Työterveyslaitoksen vaitiolovelvollisten tutkijoiden käyttöön ja tutkimusaineistoon on pääsy vain Työterveyslaitoksen tutkijoilla. Aineistoja käytetään vain tieteelliseen tutkimukseen.

Kyselyaineistoa ja työnantajalta saatua rekisteritietoa sairauspoissaolon määrästä koskevat seuraavat käsittelytavat: Työterveyslaitoksen tutkijat käsittelevät ja säilyttävät aineistoa tietoturvallisesti Työterveyslaitoksen palvelimella noudattaen tutkimusta koskevaa lainsäädäntöä sekä voimassa olevaa Työterveyslaitoksen salassa pidettävien aineistojen käsittely- ja tietoturvaohjetta, jotka ohjaavat aineistojen turvalliseen käsittelyyn. Työterveyslaitoksen tietojärjestelmät on suojattu palomuureilla ja niiden käyttöoikeudet vaativat tietohallinnon myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tiedot arkistoidaan pysyvästi tunnistetiedoin Työterveyslaitoksen tutkimusarkistoon tutkimusprojektin päättymisen (31.12.2023) tai tutkimusaineistosta kirjoitettavien tieteellisten julkaisujen hyväksymisen jälkeen.

Aineistoa, jossa kyselyaineistoon on yhdistetty Tilastokeskuksen rekisteritietoja, koskee seuraavat käsittelytavat: Tilastokeskus vastaa aineiston säilyttämisestä. Työterveyslaitoksen tutkijoilla on pääsy Tilastokeskuksen pseudonymisoimaan aineistoon vain Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmän kautta. Tilastokeskus ei siis luovuta pseudonymisoitua aineistoa Työterveyslaitoksen tutkijoille.

Tutkittavan oikeudet

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistuminen perustuu osallistujien suostumukseen ja heillä on oikeus keskeyttää osallistuminen tutkimukseen missä vaiheessa tahansa syytä ilmoittamatta. Osallistujilla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

Osallistujilla on oikeus peruuttaa suostumuksensa tutkimukseen ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle, jolloin kerättyjä henkilötietoja ei käytetä enää tutkimustarkoituksessa. Tällöin tietoja ei enää käytetä uusissa analyyseissä (mikäli se on teknisesti mahdollista), mutta siihen mennessä tehtyjä analyysejä ei pystytä peruuttamaan.  Suostumuksen peruuttamistilanteessa aineisto siirretään Työterveyslaitoksen tutkimusarkistoon. Osallistujilla on oikeus pyytää pääsyä häntä koskeviin henkilötietoihin sekä pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai käsittelyn rajoittamista. Osallistujan itse toimittamia tietoja koskee myös oikeus rajoittaa tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen.

Tarkemmat tiedot Työterveyslaitoksen yleisestä tietosuojakäytännöstä löytyvät Työterveyslaitoksen verkkosivuilta.

LISÄTIETOJA

Marjaana Pöyry

tutkimuksen vastuullinen johtaja

Työterveyslaitos

p. 046 920 7533

marjaana.poyry [at] ttl.fi

Otto Pankkonen

tutkija

Työterveyslaitos

p. 050 408 6601

otto.pankkonen [at] ttl.fi

Jukka Vuori

vanhempi tutkija

Työterveyslaitos

p. 046 850 5096

jukka.vuori [at] ttl.fi