Tietosuojailmoitus: Työhyvinvointia ja osaamista palvelualoilla

Matkailu- ja ravintola-alan, kiinteistöpalvelualan, kaupan alan, vartiointialan ja muiden palvelualojen työtä ovat kohdanneet monet suuret muutokset viime vuosina ja erityisesti koronapandemian myötä. Tutkimuksen tavoitteena on päivittää tilannekuvaa palvelualoilla tehtävästä työstä sekä siihen linkittyvästä työhyvinvoinnista, osaamisesta ja ammattilaisuudesta 2020-luvulle. Tulosten perusteella tuotamme tietoa ja työkaluja varmistamaan, että työhyvinvointi ja osaaminen turvaavat tuottavaa työtä palvelualoilla 2020-luvulla.

Tutkimuksen toteuttaa Työterveyslaitos, ja sen rahoittaa Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos, Palvelualojen ammattiliitto Pam ry, Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry, Kiinteistötyönantajat ry ja osallistuvat yritykset.

1. Tutkimusaineiston kerääminen, käsittely ja raportointi

Tutkimusaineisto koostuu 1) vuonna 2008 kerätystä ja vuosina 2021 ja 2022 kerättävästä palvelualoja edustavasta työhyvinvointikyselyaineistosta, 2) neljän yrityksen työkykyjohtamisen aineistosta, yrityskohtaisista objektiivisista työkykyjohtamiseen liittyvistä tiedoista sekä yritysten työntekijöiltä kerättävästä työhyvinvointikyselyaineistosta ja 3) laadullisesta media-aineistosta.

1.1 Yleiset periaatteet, jotka koskevat kaikkia aineistoja

Tutkimuksessa kerättyjä tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisena. Tietoa käsittelevät ainoastaan tutkimusryhmän jäsenet. Laki velvoittaa tutkijat vaitioloon yksittäistä vastaajaa koskevissa asioissa. Aineistosta poistetaan mahdolliset nimet ja muut yksilöivät tunnisteet analysointia varten. Niiden sijaan käytetään tunnistekoodeja. Aineistoa käsitellään ja tulokset raportoidaan niin, että henkilöitä ei voida tunnistaa.

Tietoa säilytetään Työterveyslaitoksen tietojärjestelmissä verkkolevyn kansiossa, jonne on pääsy vain tämän tutkimushankkeen tutkijoilla. Tietojärjestelmien käyttö edellyttää tietohallinnon myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan.

1.2 Palvelualoja edustava työhyvinvointikyselyaineisto

Täydennyksenä yleisiin periaatteisiin: Pam ry:n yhteyshenkilöt toimittavat kyselylinkin jäsenistöllensä.

Seurantakyselyä sekä mahdollisia kyselyjen arvontoja varten kerättäviin yhteystietoihin on pääsy ainoastaan tutkimusryhmän datavastaavilla. Mikäli henkilö antaa suostumuksensa osallistua hankkeessa toteutettavaan jatkokyselyyn, hänen yhteystietojaan säilytetään, kunnes jatkokysely on toimitettu. Tämä tapahtuu keväällä 2022. Yhteystiedot tuhotaan tämän jälkeen. Arvontaa varten annetut yhteystiedot tuhotaan arvonnan suorittamisen jälkeen. Tutkimusryhmän muut jäsenet käsittelevät aineistoa tietokoneelle tallennettuina tiedostoina, joista ei ilmene vastaajien henkilötietoja.

1.3 Yrityskohtaiset aineistot

Täydennyksenä yleisiin periaatteisiin: Tutkittavien yritysten kanssa sovitaan, mitä tietoja heiltä kerätään. Yritysten yhteyshenkilöt toimittavat yritystensä kyselyvastaajien sähköpostiosoitteet ja / tai työpuhelinnumerot sekä mahdollisen muun yritysten tai sen henkilöstön kannalta luottamuksellisen aineiston turvasähköpostin kautta. Kyselyvastaajien yhteystiedot hävitetään heti kyselyn lähetyksen jälkeen. Yrityksen edustajilta saadut yrityskohtaiset tiedot ovat salassa pidettäviä ja tutkijoilla on vaitiolovelvollisuus. Yritykseltä saatu muu aineisto ei ole henkilötunnisteisia eikä sitä käsitellä yksilötasolla.

1.4 Laadullinen media-aineisto

Täydennyksenä yleisiin periaatteisiin: Yhteiskunnalliset ilmiöt Suomessa ja muualla heijastuvat entistä isommin myös digitaalisille alustoille. Tutkimusaineistoksi kerätään ammatteja, ammattilaisuutta ja työtä yksityisillä palvelualoilla käsitteleviä, maalis-kesäkuussa 2020 julkaistuja uutistekstejä, mielipidekirjoituksia, kolumneja ja pääkirjoituksia Helsingin Sanomista sekä julkisia valokuvia ja tekstejä sosiaalisesta mediasta (Instagram). Tietoa kerätään aiheen, ei henkilön mukaan. Media-aineisto on julkisesti saatavilla olevaa aineistoa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ihmistieteiden eettinen ohjeistus tuo esiin, että suostumuksen periaatteesta voidaan poiketa julkisten ja julkistettujen tietojen tutkimuksessa.

Jos aineisto sisältää henkilötietoja, henkilötiedot poistetaan. Tavoitteena on kerätä palvelualojen ammattilaisuutta heijastavia julkisia sisältöjä, kuten tekstejä, kuvia ja videoita alojen yleisimpien ammattien liittyvillä aihetunnisteilla, kuten esimerkiksi #kokki #myyjä #tarjoilija ja #siivooja. Analyysiin valitaan mukaan vain ne sisällöt, jotka voidaan tulkita palkkatyötä, ei kotitöitä tai harrastuksia edustavaksi. Suorien lainausten käytöstä raportoinnissa kysymme lupaa tekijöiltä.

2. Tutkimusaineiston arkistointi ja jatkokäyttö

Tutkimusaineistoa voidaan lisäksi hyödyntää mahdollisessa palvelualojen työhyvinvointia myöhemmin kartoittavassa seurantatutkimuksessa, ja aineistosta saatuja toimialaa kuvaavia tuloksia voidaan raportoida Työterveyslaitoksen työelämätiedon verkkopalvelussa (tyoelamatieto.fi).

Tutkimushankkeen päätyttyä kyselyaineisto arkistoidaan pysyvästi Työterveyslaitoksen tutkimusarkistoon. Tämä tehdään viimeistään 30.4.2028.

3. Tutkittavan oikeudet

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimukseen osallistuvilla on oikeus saada jäljennös syntyvästä tutkimusrekisterissä olevista omista tiedoista, pois lukien tiedot, joita Työterveyslaitos ei voi tunnistaa kyseistä henkilöä koskevaksi.

Tutkittavalla on myös oikeus pyytää epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisua. Lisäksi tutkittava voi peruuttaa suostumuksensa tutkimukseen missä tahansa tutkimuksen vaiheessa, jolloin kerättyjä henkilöä koskevia tietoja ei käytetä enää jatkossa tutkimustarkoituksessa, vaan ne arkistoidaan.

Tutkittavalla on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).

4. Tietosuojakäytännöt

Henkilörekisteristä vastaa Työterveyslaitos (Topeliuksenkatu 41 b, 00250 Helsinki, p. 030 4741). Hankkeen vastuuhenkilönä Työterveyslaitoksella toimii erikoistutkija Sara Lindström: p. 043 824 4521 tai sähköposti sara.lindström [at] ttl.fi.

Työterveyslaitoksen tietosuojavastaava: p. 030 474 2429 tai sähköposti tsv [at] ttl.fi.

Kuvaus Työterveyslaitoksen tutkimustoiminnan tietosuojakäytännöstä on Työterveyslaitoksen verkkosivuilla.