Tietosuojailmoitus: Työkyvyn tila Suomessa

Työkyvyn tila Suomessa -rekisteritutkimuksen tietosuojaseloste.

REKISTERIN NIMI: Työkyvyn tila Suomessa -rekisteritutkimus

Rekisterinpitäjä

Työterveyslaitos

Rekisterin kuvaus

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa väestötason tietoa suomalaisten terveydestä ja työkyvystä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Tutkimme työmarkkinasiirtymien, työkyvyn, työttömyyden ja työhön osallistumisen trendejä ja kehityspolkuja, niihin vaikuttavia tekijöitä sekä erilaisia ala- ja osaryhmiä. Tutkimuksemme antaa tietoa päätöksenteon tueksi erilaisia toimenpiteitä suunniteltaessa.

Miksi ja millä perusteella käsittelemme henkilötietoa

Henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 e kohdan mukaisesti yleistä etua koskeva tieteellinen tutkimus: tietosuojalaki 4.1.3 §, 6.1.7 § ja 29.1.3 §; laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä 38 §.

Mitä henkilötietoa käsittelemme

Yhdistämme rekisteritietoja eri rekisteripitäjien rekistereistä. Näitä rekistereitä ovat Eläketurvakeskuksen eläke- ja ansaintarekisterit, Kelan etuus-, lääkeosto- ja kuntoutusrekisterit, THL:n toimeentulotuki-, syntymä-, syöpä- ja hoitoilmoitusrekisterit, Työterveyslaitoksen työperäisten sairauksien rekisteri ja Tilastokeskuksen väestö-, kuolemansyy-, tutkinto-, ammatti- ja muuttoliikerekisteri sekä FLEED/FOLK työntekijä-työnantaja-aineistot.

Mistä saamme henkilötiedot

Keräsimme rekisteritiedot Suomessa vakituisesti asuvista henkilöistä koostuvalla väestöotoksella (90 % satunnaisotos). Henkilöt olivat otoksen keruuhetkellä (31.12.2010) 18–68-vuotiaita. Lisäksi poimimme 90 prosentin satunnaisotoksen vuosina 2011–2015 täysi-ikäisiksi (18 v.) tulleista tai näinä vuosina maahan muuttaneista 18 vuotta täyttäneistä henkilöistä. Vuonna 2023 päivitimme aineistoa 90 prosentin satunnaisotoksella vuosina 2016–2019 täysi-ikäisiksi tulleista Suomessa asuvista henkilöistä. Henkilöpoiminnat on toteuttanut Tilastokeskus.

Mihin luovutamme henkilötietoja

Ei siirretä tai luovuteta. Tutkimusryhmä ei käsittele suoria henkilötunnisteita. Tietoja käytetään Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmässä, jossa tietojen siirto tai luovuttaminen ei ole mahdollista.

Siirrämmekö henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Ei siirretä tai luovuteta. Tutkimusryhmä ei käsittele suoria henkilötunnisteita. Tietoja käytetään Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmässä, jossa tietojen siirto tai luovuttaminen ei ole mahdollista.

Miten kauan säilytämme henkilötietoja

Tutkimus kestää vuoteen 2030, jolloin arvioidaan jatkotutkimuksen tarve.

Teemmekö automaattista päätöksentekoa tai profilointia

Emme tee automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Sinun oikeutesi

Sinulla on useita henkilötietoihin kohdistuvia oikeuksia, jotka vaihtelevat eri tilanteissa. Voit tehdä Työterveyslaitokselle henkilötietojasi koskevan pyynnön Työterveyslaitoksen lomakkeella tai vapaamuotoisesti kirjallisena. Toimita pyyntö Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavalle. Saat vastauksen pyyntöösi. Työterveyslaitos voi kieltäytyä toteuttamasta henkilötietopyyntöä tai rajoittaa rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista lain sallimissa tilanteissa.

Oikeus saada pääsy tietoihin ja tarkistaa tiedot

Työterveyslaitokselle ei synny henkilötunnisteellista rekisteriaineistoa. Tästä syystä tutkittava ei voi pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin, eikä tietoja voida myöskään oikaista tai poistaa.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Työterveyslaitokselle ei synny henkilötunnisteellista rekisteriaineistoa. Tästä syystä tutkittava ei voi pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin, eikä tietoja voida myöskään oikaista tai poistaa.

Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)

Työterveyslaitokselle ei synny henkilötunnisteellista rekisteriaineistoa. Tästä syystä tutkittava ei voi pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin, eikä tietoja voida myöskään oikaista tai poistaa.

Oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle

Siirto-oikeutta ei ole, sillä tietojen käsittelyperusteena on yleisen edun mukainen tutkimus.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Työterveyslaitokselle ei synny henkilötunnisteellista rekisteriaineistoa. Tästä syystä tutkittava ei voi pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin, eikä tietoja voida myöskään oikaista tai poistaa.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröity voi vastustaa tietojensa toissijaista käyttöä Työterveyslaitoksen ylläpitämien lakisääteisten rekisterien osalta. Muilta osin vastustamisesta voi ilmoittaa Findataan. Työterveyslaitokselle ei synny henkilötunnisteellista rekisteriaineistoa. Tästä syystä tutkittava ei voi pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin, eikä tietoja voida myöskään oikaista tai poistaa.

Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Työterveyslaitos ei tee rekisterin perusteella automaattista päätöksentekoa.

Oikeus peruuttaa suostumus

Peruutusoikeutta ei ole, sillä tietojen käsittelyperusteena on yleisen edun mukainen tutkimus.

Oikeus saada tietoa tietoturvaloukkauksesta

Sinulla on oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, jos loukkauksesta aiheutuu korkea riski yksityisyyden suojalle. Käsittelemme mahdolliset henkilötietojen tietoturvaloukkaukset heti niiden tultua ilmi ja teemme tarvittaessa tietosuoja-asetuksen mukaiset ilmoitukset valvontaviranomaiselle ja rekisteröidyille.

 

Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Työterveyslaitos, PL 40, 00032 Työterveyslaitos, puhelinvaihde 030 474 1

Työterveyslaitos

Tietosuojavastaavan puhelinnumero 030 474 2429 ja sähköposti tsv(at)ttl.fi

Luottamuksellisen asian hoitamiseksi voit lähettää Työterveyslaitokseen tietoturvallisen sähköpostiviestin. Sinulla pitää olla toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jotta voit viestiä tietoturvallisesti Työtyöterveyslaitoksen kanssa.

Tietoturvallinen sähköpostiviesti Työterveyslaitokselle

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojan valvontaviranomaisena toimii Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, josta saa tietoa henkilötietojen käsittelystä ja jonne voi myös tehdä valituksen.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot