Tietosuojailmoitus: Työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta -toimintamallit monialaiseen yhteistyöhön.

Tietosuojaseloste hankkeesta Työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta -toimintamallit monialaiseen yhteistyöhön (TYKYTUO)

TUTKIMUKSEN 1(7) TIETOSUOJASELOSTE EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 12–14 artikla 1.6.2020

 • Tutkimuksen rekisterinpitäjä

  Työterveyslaitos

  Topeliuksenkatu 41 b

  00250 Helsinki p. 030 4741 (vaihde)
  Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa:

  Hanna Hakulinen

  Neulanimentie 4,

  70210 Kuopio

  +35843 824 1072

  hanna.hakulinen [at] ttl.fi

 • Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  Rekisteri on perustettu
   Työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta -toimintamallit monialaiseen yhteistyöhön hankkeen tutkimuksen aineiston hallintaa ja analyysiä varten.

   
 • Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako  Työterveyslaitoksen
   koordinoima osahanke on itsenäinen osahanke. Hankkeen päätoteuttaja on Tampereen yliopisto. Työterveyslaitos vastaa itsenäisesti oman osahankkeen henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietoja ei luovuteta osahankkeen ja päätoteuttajan välillä.  Tutkittavat voivat tehdä kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi alla olevalle yhteyshenkilölle:  Hanna Hakulinen

  Neulanimentie 4,

  70210 Kuopio

  +35843 824 1072

  hanna.hakulinen [at] ttl.fi (hanna[dot]hakulinen[at]ttl[dot]fi)


   
 •  Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä  Hanna Hakulinen

  Neulaniementie 4

  70210 Kuopio

  +35843 824 1072

  hanna.hakulinen [at] ttl.fi (hanna[dot]hakulinen[at]ttl[dot]fi)


   
 • Tietosuojavastaavan yhteystiedot

  tsv [at] ttl.fi (suomi: tietosuojavastaava)

  p. 030 474 2429

   
 • Tutkimuksen nimi, luonne ja kestoaika

  Tutkimuksen nimi: Työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta -toimintamallit monialaiseen yhteistyöhön
  Luonne: Kertatutkimus

  Tutkimuksen kestoaika (kuinka kauan henkilötietoja käsitellään): 1.3.2020-30.9.2022.

   
 • Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste  Yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö (kysely)  Henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraava:

  Tutkittavan suostumus (teemahaastattelut)


 • Arkaluonteiset henkilötiedot  Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja.

   
 • Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää  Kyselyt: Työterveysyksiköiden yhteystiedot: henkilön nimi, osoite, puhelinnumero

  Työpaikkojen yhteystiedot: työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero

  Haastatteluaineisto: henkilön nimi, työpaikka, osoite.

Kysely- ja haastatteluaineistot käsitellään ja analysoidaan tunnisteettomana. Kyselyä varten työpaikkojen osoitetiedot (työantajan nimi, toimipaikka, postiosoite, postinumero ja - toimipaikka) pyydetään Kelan työterveyshuollon korvausrekisteristä. Puhelinnumerotieto haetaan työpaikan verkkosivuilta. Työpaikkojen puhelinkyselyn toteutetaan ulkopuolisella palveluntuottajalla ja kyselyaineisto siirtyy Työterveyslaitokselle tunnisteettomana, eikä vastauksissa ole näkyvissä vastaajan nimi- tai osoitetietoja, eikä mitään yksilöitäviä tunnistenumeroita. Ulkopuolinen palveluntuottaja hävittää henkilötiedot hankkeen päättyessä 30.9.2022. Työterveyshuollon puhelinkyselyn toteuttaa Työterveyslaitos ja ennen aineiston käsittelyä jokaiselle vastaajalle annetaan tunnistenumero.Haastatteluaineistosta poistetaan ennen analyysiä kaikki suorat ja vahvat epäsuorat tunnisteet, henkilöiden/paikkojen nimet vaihdetaan peitenimiksi tai karkeistetaan ja ammattinimikkeet ja paikkojen nimet luokitellaan Tilastokeskuksen luokitusten mukaisesti. Työterveyshuollon kyselyä ja haastatteluaineistoa koskevat Koodiavaimet (henkilötiedot ja tiedot muutettujen arvojen muodostamistavoista) hävitetään hankkeen päättyessä ja aineistot arkistoidaan tunnisteettomana Työterveyslaitoksen arkistoon.

 • Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään  Työpaikkojen yhteystiedot: Kelan työterveyshuollonkorvausjärjestelmä rekisteri

  Työterveyshuoltojen yhteystiedot: Laaturekisteri Työterveyslaitos

  Haastatteluaineistot kerätään hankkeeseen rekrytoitavilta työterveysyksiköiltä ja työpaikoilta.


   
 • Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle  Työpaikoille tehtävä kysely toteutetaan ulkopuolisella palveluntuottajalla EPSI Finlandilla. Työpaikkojen yhteystiedot siirretään salatulla sähköpostilla palveluntuottajalle.

   
 • Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  Ei siirretä.

   
 • Automatisoitu päätöksenteko

  Automatisoitua päätöksentekoa ei tehdä.

   
 • Henkilötietojen suojauksen periaatteet

  Tiedot ovat salassa pidettäviä.

Manuaalisen aineiston suojaaminen: säilytetään lukitussa tilassa, kulunvalvonta

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot: käyttäjätunnus, salasana, kulunvalvonta

Suorien tunnistetietojen käsittely: Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa

 • Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Tutkimusrekisteri hävitetään (kyselyn ja haastattelun toteuttamista varten olleet henkilötiedot).

Tutkimusrekisteri arkistoidaan: ilman tunnistetietoja haastattelu- ja kyselyaineisto tunnistetiedoin haastattelusuostumukset.

Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa: pysyvästi Työterveyslaitoksen tutkimusarkistoon.

 • Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen  Mikäli tutkittava haluaa käyttää oikeuttaan, ota yhteyttä:

  Työterveyslaitoksen tietosuojavastaava

  puh. 030 474 2429, tsv [at] ttl.fi.

  Lisätietoa tietosuojakäytännöstä Työterveyslaitoksen verkkosivuilla: https://www.ttl.fi/tietosuoja/

Tietosuojalainsäädäntö takaa tutkittavalle tiettyjä oikeuksia, joilla tutkittava voi varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen.

Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla) Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi tutkimuksessa ja mitä henkilötietojasi tutkimuksessa käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä. Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla)Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin

b) peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta

c) vastustat käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä

d) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai

e) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeuksista poikkeaminenTässä kohdassa 17 Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen kuvatuista oikeuksista saatetaan poiketa tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisilla perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki Vaihde: 029 56 66700 Faksi: 029 56 66735 Sähköposti: tietosuoja [at] om.fi