Tietosuojaseloste: Digitalisaatio kaikkien kaveriksi

Digitalisaatio kaikkien kaveriksi (Digikaveri) -hanke selvittää, millaisia digitaalisia kuiluja on viime vuosina syntynyt työntekijöiden keskuuteen, ketkä ovat hyötyneet digitalisaatiosta ja ketkä pudonneet näihin kuiluihin sekä mitkä tekijät ovat tähän vaikuttaneet.

Tulosten pohjalta esitämme työmarkkinajärjestöille, työorganisaatioille ja päättäjille keinoja, joilla näitä kuiluja voidaan tasoittaa, ylittää ja ehkäistä. Hanke toteutetaan 1.1.2020-31.12.2021 ja sitä rahoittavat Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos.

Tutkimusaineiston kerääminen, käsittely, raportointi ja arkistointi

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa on tehty tilastollisia analyyseja Tilastokeskuksen vuoden 2018 työolotutkimuksen aineistosta. Tilastoanalyysin tulosten pohjalta ja sen tuottaman tiedon syventämiseksi tutkimuksen toisessa vaiheessa tehdään joukko digitaalitekniikkaa käyttävien työntekijöiden yksilöhaastatteluja eri aloilta ja analyyseja työorganisaatioista, jotka ovat investoineet erityisen paljon henkilöstön digitaalisen osaamisen kehittämiseen. Työorganisaatiokohtaisten analyysien tieto kootaan niiden johdon ja henkilöstön ryhmä- tai yksilöhaastatteluin. Tämä tiedonkeruu tapahtuu syyskuun 2020 ja kesäkuun 2021 välisenä aikana.

Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa järjestetään kaksi työpajaa, joihin kutsutaan tutkimukseen osallistuneita ja konkretisoidaan tutkijoiden alustavasti laatimia kehittämisehdotuksia digitaalisten kuilujen tasoittamiseksi, ylittämiseksi ja ehkäisemiseksi.

Tutkimuksessa noudatetaan hyvän tieteellisen käytännön periaatteita (TENK) ja voimassa olevia tietosuojaohjeita. Tutkimus tehdään yleisten eettisten periaatteiden mukaisesti (EU:n oikeudet) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Ennen tutkimuksen toisen vaiheen laadullisen tiedonkeruun aloitusta toteutetaan Työterveyslaitoksen eettinen ennakkoarviointi.

Tutkimuksessa kerättyjä tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisena ja ne tulevat ainoastaan tämän tutkimuksen tutkijaryhmän tietoon ja käyttöön. Laki velvoittaa tutkijat vaitioloon yksittäistä vastaajaa koskevissa asioissa. Kerätty aineisto tallennetaan sähköiseen muotoon Työterveyslaitoksella. Haastattelujen ja työpajojen nauhoitteet muutetaan kirjalliseen muotoon litteroimalla. Litteroinnit tekee ulkopuolinen yritys, joka noudattaa vaitiolo- ja salassapitosopimusta.

Tutkimusryhmän jäsenet käsittelevät haastattelu- ja työpaja-aineistoa tietoturvalliselle verkkolevylle tallennettuina tiedostoina, joista ei ilmene vastaajien henkilötietoja. Työterveyslaitoksen tietojärjestelmät on suojattu palomuureilla ja niiden käyttöoikeudet vaativat tietohallinnon myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan. Aineistoon on pääsy vain niillä henkilöillä, joille on myönnetty käyttöoikeus. Työterveyslaitos säilyttää henkilötiedot ja aineistot rakennuksessa, jossa on kulunvalvontajärjestelmä. Aineistoja käsitellään siten, että yksittäinen vastaaja ei ole tunnistettavissa. Analyysia varten aineistosta poistetaan nimet ja muut tunnisteet, ja tunnistetiedot korvataan koodeilla.

Tutkimushanke päättyy 31.12.2021. Aineistoa käytetään tutkimushankkeen ajan ja tarvittaessa tieteelliseen raportointiin hankkeen päätyttyä vuoden 2024 loppuun. Tämän jälkeen aineisto arkistoidaan Työterveyslaitokselle sisältäen kaikki henkilötiedot (tunnisteellisessa muodossa).

Tutkittavien oikeudet

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimukseen osallistuvilla on oikeus saada jäljennös syntyvästä tutkimusrekisterissä olevista omista tiedoista, pois lukien tiedot joita Työterveyslaitos ei voi tunnistaa sinua koskevaksi. Tutkittavalla on myös oikeus pyytää epätarkkojen tai virheellisten tietoja oikaisua. Lisäksi tutkittava voi peruuttaa suostumuksen missä tahansa tutkimuksen vaiheessa, jolloin jo kerättyä häntä koskevaa litteroitua aineistoa ei käytetä tutkimustarkoituksessa. Tehdyt analyysit perutaan siltä osin, kuin se on teknisesti mahdollista.

Tutkittavalla on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu). Viidestä työorganisaatiokohtaisesta analyysista raportoitaessa häivytetään kunkin organisaation nimi ja muut keskeiset tunnistamista koskevat tiedot, jollei kyseisen työorganisaation johto anna siihen erikseen suostumusta. Analyyseihin liittyviin haastatteluihin osallistuneilla on mahdollisuus tarkistaa tutkijoiden laatima työorganisaatiokohtainen kuvaus ja oikeus vaatia poistettavaksi mahdolliset organisaation tunnistamisen mahdollistamat tai virheelliset tiedot.

Tietosuojakäytännöt

Henkilörekisteristä vastaa Työterveyslaitos (Topeliuksenkatu 41 b, 00250 Helsinki, p. 030 4741 (vaihde).

Hankkeen vastuuhenkilönä Työterveyslaitoksella toimii tutkimusprofessori Tuomo Alasoini p. 030 474 2577 ja gsm 050 5646140 tai sähköposti tuomo.alasoini [at] ttl.fi Työterveyslaitoksen tietosuojavastaava: p. 030 474 2429 tai sähköposti tsv [at] ttl.fi.

Avainsanat