Tietosuojaseloste: Suomalaisten museotyöympäristöjen koetut ja mitatut vaaratekijät (MUHA) -hanke

 1.9.2021–31.8.2023 

Rekisterinpitäjä 

Työterveyslaitos 
PL 40 
00032 Työterveyslaitos 
puh. 030 474 1 (vaihde) 

Tutkimuksen suorittajat 

Tutkimuksessa kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisina. Tietoja käsittelevät tutkimusryhmän jäsenet. Laki velvoittaa tutkijat vaitioloon yksittäistä vastaajaa koskevissa asioissa.  

Tutkimuksen vastuullisella johtajalla Evgeny Parshintsevillä, tutkija Henna Sinisalolla, erikoistyöhygieenikko Katriina Ylisellä, tutkimusprofessori Tiina Santosella ja erityisasiantuntija Jouko Remeksellä on oikeus käsitellä koko kysely- ja rekisteriaineistoa ja rekisterissä olevia henkilötietoja. Muilla hankkeen tutkijoilla on oikeus käsitellä tietoja pseudonymisoidussa muodossa, jolloin suorat henkilötunnisteet on poistettu.  

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

Evgeny Parshintsev 
tutkimuksen vastuullinen johtaja  
dosentti, tuotepäällikkö 
Työympäristölaboratoriot 
Työterveyslaitos 
PL 40 (Topeliuksenkatu 41 B) 
00032 Työterveyslaitos  
puh. 030 4742 198 
evgeny.parshintsev [at] ttl.fi 

Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Tutkimusrekisteri on perustettu suomalaisten museotyöympäristöjen koetut ja mitatut vaaratekijät (MUHA) -tutkimushankkeen aineistonhallintaa ja analysointia varten. 

Hankkeen tavoitteena on toisaalta selvittää suomalaisissa museoissa työskentelevien henkilöiden subjektiivisia näkemyksiä museotyön ja -työympäristöjen vaaratekijöistä ja toisaalta tunnistaa objektiivisesti tärkeimmät kokoelmiin ja museotyötiloihin liittyvät kemialliset ja biologiset vaaratekijät. Näitä vertaamalla voidaan löytää tehokkaimmat keinot kokoelmista ja työympäristöistä aiheutuvien terveysriskien ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. 

Henkilötietojen käsittelyn perusta 

Tietosuoja-asetus 6 artikla, 1a: Rekisteröidyn antama yksiselitteinen suostumus. 

Tietosuoja-asetus 9 artikla, 2a: Rekisteröitävän antama nimenomainen suostumus tietojen käsittelyyn. 

Mitä henkilötietoja tutkimusrekisteri sisältää 

Ennakkokysely (17.11.2020) kattaa seuraavat henkilötiedot: nimi, työpaikka, yhteystiedot. 

Ensimmäisen sähköisen kyselylomakkeen testiversio (alkuvuosi 2022) kattaa seuraavat kokonaisuudet: yhteystiedot, taustatiedot, kokemukset kokoelmien vaaratekijöistä, kokemukset tilojen ja työympäristöjen vaaratekijöistä, kokemukset kemikaalien vaaratekijöistä, kokemukset muista työpaikan vaaratekijöistä, kokemukset työpaikan työturvallisuuskäytännöistä, kokemukset kokoelmapoistoista ja terveydelle haitallisiin objekteihin liittyvistä asiakirjoista, kokemukset dokumentaatiosta, kokemukset torjuntatoimista, kokemukset työvaatteista ja henkilönsuojaimista, kokemukset tapaturmista ja läheltä piti -tilanteista, kokemukset työturvallisuuden kehittämisestä. Kyselylomakkeen testauksen aikana kerättyjä vastauksia ei käytetä tutkimusaineistona, vaan ainoastaan kyselylomakkeen kehittämiseen. 

Ensimmäinen sähköinen kyselylomake (alkuvuosi 2022) kattaa seuraavat kokonaisuudet: yhteystiedot, taustatiedot, kokemukset kokoelmien vaaratekijöistä, kokemukset tilojen ja työympäristöjen vaaratekijöistä, kokemukset kemikaalien vaaratekijöistä, kokemukset muista työpaikan vaaratekijöistä, kokemukset työpaikan työturvallisuuskäytännöistä, kokemukset kokoelmapoistoista ja terveydelle haitallisiin objekteihin liittyvistä asiakirjoista, kokemukset dokumentaatiosta, kokemukset torjuntatoimista, kokemukset työvaatteista ja henkilönsuojaimista, kokemukset tapaturmista ja läheltä piti -tilanteista, kokemukset työturvallisuuden kehittämisestä. 

Toisen sähköisen kyselylomakkeen testiversio (alkuvosi 2022) kattaa seuraavat kokonaisuudet: taustatiedot, näkemykset museotyöhön liittyvistä vaaratekijöistä, kokemukset kokoelmien vaaratekijöistä, kokemukset tilojen ja työympäristöjen vaaratekijöistä, kokemukset kemikaalien vaaratekijöistä, kokemukset muista työpaikan vaaratekijöistä, kokemukset työpaikan työturvallisuuskäytännöistä, kokemukset kokoelmapoistoista ja terveydelle haitallisiin objekteihin liittyvistä asiakirjoista, kokemukset dokumentaatiosta, kokemukset torjuntatoimista, kokemukset työvaatteista ja henkilönsuojaimista, kokemukset oireista, sairauksista, tapaturmista ja läheltä piti -tilanteista, kokemukset työturvallisuuden kehittämisestä. Kyselylomakkeen testauksen aikana kerättyjä vastauksia ei käytetä tutkimusaineistona, vaan ainoastaan kyselylomakkeen kehittämiseen. 

Toinen sähköinen kyselylomake (alkuvuosi 2022) kattaa seuraavat kokonaisuudet: taustatiedot, näkemykset museotyöhön liittyvistä vaaratekijöistä, kokemukset kokoelmien vaaratekijöistä, kokemukset tilojen ja työympäristöjen vaaratekijöistä, kokemukset kemikaalien vaaratekijöistä, kokemukset muista työpaikan vaaratekijöistä, kokemukset työpaikan työturvallisuuskäytännöistä, kokemukset kokoelmapoistoista ja terveydelle haitallisiin objekteihin liittyvistä asiakirjoista, kokemukset dokumentaatiosta, kokemukset torjuntatoimista, kokemukset työvaatteista ja henkilönsuojaimista, kokemukset oireista, sairauksista, tapaturmista ja läheltä piti -tilanteista, kokemukset työturvallisuuden kehittämisestä. 

Täydentävä sähköinen kysely (2022) kattaa seuraavat kokonaisuudet: yhteystiedot, taustatiedot, kokemukset kokoelmien vaaratekijöistä, kokemukset tilojen ja työympäristöjen vaaratekijöistä, kokemukset kemikaalien vaaratekijöistä, kokemukset muista työpaikan vaaratekijöistä, kokemukset työpaikan työturvallisuuskäytännöistä, kokemukset kokoelmapoistoista ja terveydelle haitallisiin objekteihin liittyvistä asiakirjoista, kokemukset dokumentaatiosta, kokemukset torjuntatoimista, kokemukset työvaatteista ja henkilönsuojaimista, kokemukset tapaturmista ja läheltä piti -tilanteista, kokemukset työturvallisuuden kehittämisestä. 

Haastattelut (2022) kattavat seuraavat kokonaisuudet: yhteystiedot, taustatiedot, kokemukset kokoelmien vaaratekijöistä, kokemukset tilojen ja työympäristöjen vaaratekijöistä, kokemukset kemikaalien vaaratekijöistä, kokemukset muista työpaikan vaaratekijöistä, kokemukset työpaikan työturvallisuuskäytännöistä, kokemukset kokoelmapoistoista ja terveydelle haitallisiin objekteihin liittyvistä asiakirjoista, kokemukset dokumentaatiosta, kokemukset torjuntatoimista, kokemukset työvaatteista ja henkilönsuojaimista, kokemukset tapaturmista ja läheltä piti -tilanteista, kokemukset työturvallisuuden kehittämisestä. Haastattelut tallennetaan esimerkiksi äänittämällä tai äänittämällä ja videokuvaamalla, ja lisäksi ne litteroidaan. 

Hengitysvyöhykemittausten (2021–2023) suostumuslomakkeet kattavat seuraavat henkilötiedot: nimi, nimike, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työpaikka, allekirjoitus. Mittausten aikana tutkimushenkilön työympäristöstä kerätään näytteitä hänen päälleen puettujen keräysvälineiden avulla ja hänen työvälineitään, käsittelemiään objekteja, työtilaansa ja liikkeitään tilassa dokumentoidaan.  

Kuvauslupa (2021–2023) kattaa seuraavat henkilötiedot: nimi, nimike, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työpaikka, allekirjoitus. Kuvaamisen aikana kuvattavista tallentuu valokuvia. 

Tiedonluovutuksen suostumus (2021–2023) kattaa seuraavat henkilötiedot: nimi, nimike, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työpaikka, allekirjoitus. 

Säännönmukaiset tietolähteet  

Tietojen saanti perustuu tutkittavan suostumukseen.  

Ammatillisten museoiden nimet ja yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot ensimmäistä yhteydenottoa varten kerätään julkisista lähteistä, kuten Museoviraston kokoamasta Museotilastosta,  Suomen museoliiton jäsenmuseoiden luettelosta  ja museoiden kotisivuilta. 

Tietoa saadaan myös tutkimuskohdeorganisaatioiden hankkeen käyttöön toimittamista taustamateriaaleista ja valokuvista sekä hankkeen tutkijoiden työhygieenisten mittausten aikana tekemistä kenttämuistiinpanoista ja ottamista valokuvista. Lisäksi tietoa saadaan tutkimuskohdeorganisaatioiden yhteyshenkilöiltä ja muilta työntekijöiltä suullisesti ja sähköpostitse.  

Henkilötietojen siirto EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle ja käytettävät suojatoimet 

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle Työterveyslaitoksen toimesta. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Haastattelut litteroidaan. Litteraatit ja kyselyaineistot pseudonymisoidaan analysointia varten, eli henkilöiden ja työpaikkojen nimet korvataan tunnistekoodeilla. Aineistoa käsitellään ja tulokset raportoidaan siten, ettei henkilöitä voida tunnistaa. 

Sähköisiä henkilötietoja sisältäviä tutkimusaineistoja säilytetään Työterveyslaitoksen tietojärjestelmissä tietoturvallisella verkkolevyllä, jonne on pääsy vain tutkimushankkeen tutkijoilla ja Työterveyslaitoksen tietohallinnolla. Tietojärjestelmien käyttö edellyttää tietohallinnon myöntämää käyttäjätunnusta ja salasanaa. 

Manuaalisia henkilötietoja sisältäviä tutkimusaineistoja säilytetään kulunvalvonnan piirissä olevassa lukitussa kaapissa Työterveyslaitoksella.  

Henkilötietojen säilytysaika ja henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille  

Helsingin yliopiston historian ja kulttuuriperinnon tohtoriohjelmassa jatko-opintojaan suorittavalle Henna Sinisalolle myönnetään oikeus tutkimusaineistojen ja niiden sisältämien henkilötietojen käyttöön, jotta hän voi hyödyntää niitä väitöskirjassaan myös hankkeen päättymisen jälkeen. Kun väitöskirja on hyväksytty, Työterveyslaitos arkistoi kaikki hankkeessa kerätyt tutkimusaineistot pysyvästi siinä muodossa kuin ne on kerätty, muun muassa niihin sisältyvine tunnistetietoineen. Koska kyselyiden 1 ja 2 testaamisen yhteydessä saadut vastaukset ja henkilötiedot eivät ole hankkeessa käytettävää tutkimusaineistoa, ne hävitetään viimeistään vuoden 2022 loppuun mennessä.  

Rekisteröidyn oikeudet  

Osallistuminen tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Tutkittavalla on oikeus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen missä tahansa tutkimuksen vaiheessa ennen sen päättymistä. Hän voi myös peruuttaa suostumuksensa, jolloin hänestä kerättyjä henkilötietoja ei käytetä enää tutkimustarkoituksessa. Tällöin tietoja ei enää käytetä uusissa analyyseissä (mikäli se on teknisesti mahdollista), mutta siihen mennessä tapahtuneen käytön pohjalta tehtyjä analyysejä ei pystytä peruuttamaan. 

Tutkittavalla on halutessaan oikeus pyytää pääsyä tietoihinsa, tietojen oikaisemista tai käsittelyn rajoittamista. Tutkittavalla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle. 

Rekisterinpitäjäorganisaation tietosuojavastaava  

Työterveyslaitoksen tietosuojavastaava seuraa tietosuojasääntöjen noudattamista. 

Tietosuojavastaava, Työterveyslaitos 
PL 40, 00032 Työterveyslaitos 
puh. 030 474 2429, tsv [at] ttl.fi (tsv[at]ttl[dot]fi) 

Kuvaus Työterveyslaitoksen tutkimustoiminnan tietosuojakäytännöstä on Työterveyslaitoksen verkkosivuilla: www.ttl.fi/tyoterveyslaitoksen-tutkimustoiminnan-tietosuojakaytanto