Tietosuojailmoitus: Työkuormitus kaupan alalla – kuormitushuipuista sujuvampaan työhön (Kauppa 2.0)

Tämä on Työkuormitus kaupan alalla – kuormitushuipuista sujuvampaan työhön -tutkimuksen tietosuojailmoitus.

Kuvaus tutkimuksessa tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä ja siihen liittyvät tutkittavan oikeudet:

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä tutkimuksessa on Työterveyslaitos, joka vastaa tutkimuksen yhteydessä tapahtuvien henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. Tutkimusrekisteriin tallennetaan vain tutkimuksen tarkoituksen kannalta välttämättömiä henkilötietoja. Tietojen kerääminen perustuu tutkimussuunnitelmaan.

Henkilötietojen käsittelyperuste

Yleinen etu muussa tieteellisessä tutkimuksessa:

Henkilötietojen käsittelyperusteena on yleisen edun mukaisessa tieteellisessä tutkimustarkoituksessa tieto-suoja-asetuksen artiklat 6.1.e ja 9.2.j. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot ja saada tiedoista jäljennös sekä pyytää tietojen oikaisemista tai käsittelyn rajoittamista. Lisäksi sinulla on tarvittaessa oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojan valvontaviranomaiselle.

Lisätietoa tietosuojasta:  


Tieteellisten tutkimusten rekisterien tietosuoja | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Tutkimukseen osallistuminen on sinulle täysin vapaaehtoista ja voit kieltäytyä osallistumasta. Voit myös tutkimuksen aikana milloin tahansa keskeyttää tutkimukseen osallistumisen tai peruuttaa suostumuksesi. Tällöin sinusta ei kerätä lisätietoja. Jos peruutat suostumuksesi, sinusta kerättyjä henkilötietoja ei käytetä uusissa analyyseissä (mikäli se on teknisesti mahdollista), mutta siihen mennessä tapahtuneen käytön pohjalta tehtyjä analyysejä ei pystytä peruuttamaan.

Henkilötietojen ja aineistojen käsittely

Noudatamme tutkimusta koskevaa lainsäädäntöä ja Työterveyslaitoksen tietoturva- ja tietosuojaohjeistusta. Käytämme IT-palveluntarjoajia, jotka tarjoavat meille tekniset ratkaisut tietojen käsittelyä varten. Käsittelemme tutkimusaineistoa ja henkilötietoja kullekin tiedolle soveltuvassa ja tietoturvallisessa IT-palvelussa. Ostamme haastatteluiden äänitallenteiden muuttamisen sähköiseen ja kirjalliseen muotoon xx Oy:ltä. Säilytämme fyysistä tutkimusaineistoa (eli suostumuslomaketta ja sykevälivaihtelumittauspäiväkirjaa) Työterveyslaitoksen Helsingin toimipisteen lukituissa tiloissa ja lukituissa kaapeissa. Työterveyslaitoksen rakennuksissa on kulunvalvonta.

Keräämme tutkimusaineiston tunnistetiedoin. Tutkimuksessa henkilötietojasi käsittelevät ainoastaan tutkimusryhmään nimetyt henkilöt, joiden työtehtäviin niiden käsittely kuuluu. Tutkimuksen rekisteriin tallennetaan vain tutkimuksen tarkoituksen kannalta välttämättömiä henkilötietoja. Tutkittavien henkilöllisyyden tietää vain tutkimuksen henkilökunta, joka on salassapitovelvollinen. Kaikkia tutkimuksessa sinusta kerättäviä tietoja käsitellään tietojen keräämisen jälkeen numerokoodattuina, joten tietojasi ei voida tunnistaa tutkimukseen liittyvistä tutkimustuloksista, selvityksistä tai julkaisuista. Tietojen koodaaminen tarkoittaa sitä, että nimesi ja sähköpostiosoitteesi poistetaan ja korvataan yksilöllisellä koodilla. Tämän jälkeen sinua koskevia tietoja ei voida tunnistaa ilman koodiavainta, jonka säilytyksestä vastaa Työterveyslaitos. Tutkimuksen ulkopuolisilla henkilöillä ei ole pääsyä koodiavaimeen. Tutkimustulokset analysoidaan koodattuna.

Mistä tietoja kerätään

Tutkimuksessa kerätään henkilötietojasi seuraavista lähteistä työnantajan Elli-työvuorosuunnitteluohjelma ja HR-järjestelmä, sähköinen Webropol-kysely, ja hengitys- ja verenkiertoelimistön ja tuki- ja liikuntaelimistön kuormituksen mittaukset ja haastattelu. 

Henkilötietojen luovutus

Tässä tutkimuksessa henkilötietojasi tai näytteitäsi ei luovuteta muille tahoille. 

Tietojen siirto EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Tutkimuksessa tietojasi ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle. 

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietojesi säilytyksestä vastaa Työterveyslaitos. Kansallisarkiston Työterveyslaitokselle antaman päätöksen mukaisesti (Kansallisarkiston seulontapäätös AL/5460/07.01.01.03.01/2015) arkistoimme kaiken tutkimuksessa kerätyn tiedon tunnistetiedoin pysyvästi Työterveyslaitoksen arkistoon. Arkistointi tapahtuu tutkimusprojektin päättymisen ja tutkimusaineistosta kirjoitettavien tieteellisten julkaisujen hyväksymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 31.12.2030.

Kansallisarkisto on määrännyt Työterveyslaitoksen tutkimusaineistot pysyvästi säilytettäviksi. Suostumuksen peruuttamisen jälkeen tietojasi ei enää aktiivisesti käytetä tutkimukseen, mutta ne arkistoidaan.

Tietosuoja-asioissa suosittelemme ottamaan yhteyttä tutkimuksen vastuuhenkilöön.

Tutkimuspaikkakohtaisen johtavan tutkijan yhteystiedot:

Titteli: Tutkimusprofessori
Nimi: Annina Ropponen
Yksikkö/klinikka: Työterveyslaitos, Työkyky ja työurat-yksikkö
Suora puhelinnumero: 043-8251392
Sähköpostiosoite: annina.ropponen [at] ttl.fi

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan yhteystiedot: tsv [at] ttl.fi 


Sinulla on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkasi sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 tai tietosuojalakia (1050/2018). Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojavaltuutetun toimisto, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, PL 800, 00531 Helsinki Puhelinvaihde: 029 566 6700, Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja [at] om.fi