Tietosuojailmoitus: Päivystystyötä tekevien lääkäreiden työhyvinvointi, sairauspoissaolot ja työtapturmat

Hankkeen tietosuojaseloste

TUTKIMUSREKISTERIN YLLÄPITÄJÄ

Työterveyslaitos, PL 40, 00032 Työterveyslaitos
Käyntiosoite: Topeliuksenkatu 41 b, 00250 Helsinki

Yhteyshenkilö tutkimukseen liittyvissä tietosuoja-asioissa:
Työterveyslaitoksen tietosuojavastaava, sähköposti tsv [at] ttl.fi, puhelin 030 474 2429.

TUTKIMUKSEN NIMI

Lääkäreiden päivystystyöaikojen yhteys työhyvinvointiin, sairauspoissaoloihin ja työtapaturmiin

TUTKIMUKSEN JOHTAJA JA TUTKIMUKSESTA VASTAAVA RYHMÄ

  • projektipäällikkö, erikoistutkija Kati Karhula
  • tutkimusprofessori Mikko Härmä
  • tutkimusprofessori Mika Kivimäki
  • erityisasiantuntija (tilastotiede) Aki Koskinen
  • erityisasiantuntija (tilastotiede) Maria Hirvonen
  • vanhempi asiantuntija Tarja Hakola
  • vanhempi tutkija Sampsa Puttonen
  • vanhempi tutkija Annina Ropponen
  • erityisasiantuntija Jarno Turunen

TUTKIMUKSEN SUORITTAJAT

Hankkeen datamanagerit, oikeus käsitellä koko aineistoa: Aki Koskinen ja Maria Hirvonen

Tutkimusryhmässä oikeus käsitellä henkilötunnisteetonta aineistoa: Kati Karhula, Mikko Härmä, Mika Kivimäki, Tarja Hakola, Sampsa Puttonen, Annina Ropponen, Jarno Turunen

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Hankkeen osatutkimuksessa 1 tutkitaan 12 sairaanhoitopiirin (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Etelä-Pohjanmaan shp, Helsingin ja Uudenmaan shp, Kanta-Hämeen shp, Keski-Suomen shp, Pirkanmaan shp, Pohjois-Karjalan shp, Pohjois-Pohjanmaan shp, Pohjois-Savon shp, Satakunnan shp, Vaasan shp, Varsinais-Suomen shp) lääkäreiden kokonais- ja päivystystyöaikojen yhteyttä sairauspoissaoloihin ja työtapaturmiin.

Tutkimuksessa käytetään yleisen edun mukaiseen tieteelliseen tutkimuskäyttöön tarkoitettua tutkimusaineistoa (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 61 § sekä Tietosuojalain 4.1.3 § ja 6.1.7 §), joka kerätään työnantajan ja Tapaturmavakuutuskeskuksen rekisteritiedoista.

Tutkimusaineistona ovat Titania® työaikatietojärjestelmästä kerätyt toteutuneet työaikatiedot (vuodesta 2008 lähtien) sekä Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) rekisteritiedot työtapaturmista. Työaikatiedot sisältävät poissaolokoodin (mukaan lukien tiedon, jos työntekijä on ollut sairauden vuoksi poissa, mutta ei diagnoosia tai muuta terveydentilaan liittyvää tietoa) ja tähän aineistoon yhdistetään tieto kaikista korvatuista työtapaturmista (2008-2018). TVK:n tapaturmatiedot sisältävät esimerkiksi tapaturman ajankohdan ja aiheuttajan.

Rekisteritietojen siirtäminen ja tallentaminen TTL:lle on suunniteltu TTL:n tietoturva- ja tietosuojaohjeen sekä hyvän tutkimuskäytännön mukaiseksi.

Rekisteriaineistojen yhdistämistä varten henkilötunnus on välttämätön tieto (Tietosuojalaki 29.1.3 §). Tutkimusaineistoa ei analysoida tunnistetiedoin. Aineiston tilastollinen käsittely ja analysointi tehdään aineistosta, josta henkilötunnistetiedot on poistettu ja korvattu satunnaistetulla tutkimusnumerolla, jonka perusteella yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa.

Rekisteritiedot eivät sisällä arkaluontoista terveystietoa; sairauspoissaoloista tiedossa on ainoastaan sairauspoissaolojen päivämäärät. Tapaturmatiedot sisältävät päivämäärän, kehon osan, vammatyypin ja vamman aiheuttajan. Tutkittavien yksityisyyden suoja on turvattu, sillä tietoja käsitellään ja raportoidaan tilastollisessa, ryhmätason muodossa. Yksittäisiä henkilöitä ei voida tunnistaa raportoiduissa tuloksissa.

Tässä hankkeessa on varauduttu henkilötietoa sisältävän datan tietoturvalliseen siirtoon ja käsittelyyn usein eri keinoin. Tietoturvatoimet on kuvattu Tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin yhteydessä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Yksilöintitiedot: henkilötunnus, myöh. yksilöllinen tutkimustunniste

Taustatiedot: syntymäaika, sukupuoli, ammattinimike, työsuhteen tyyppi (toistaiseksi voimassa oleva, määräaikainen), työaikaprosentti

Rekisteritiedot: työnantajan rekisteritiedoista päivämääräkohtaiset työaikatiedot ja poissaolokoodit sekä Lääkäripäivystys-ohjelmasta toteutuneet päivystystyöajat. Tapaturmavakuutuskeskuksesta päivämääräkohtaiset työtapaturmatiedot sisältäen tapaturman päivämäärän, kehon osan ja aiheuttajan (esim. neulan pisto).

Tiedot kerätään takautuvasti ohjelmistoversioiden mahdollistamalta ajalta, pisimmillään 1.1.2008–31.12.2018.

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA KÄSITTELIJÄT

Tutkimusaineistoa ei käsitellä tutkimusryhmän ulkopuolella eikä tutkimusaineistoa siirretä Työterveyslaitoksen ulkopuolelle. Työterveyslaitoksen IT-palveluiden tuottaminen on ulkoistettu Data Center Finland Oy:lle.

HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN

Tutkimusaineistoa ei siirretä Työterveyslaitoksen ulkopuolelle.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Hankkeen tämänhetkinen projektirahoitus päättyy 31.10.2021, jonka jälkeen tutkimustulosten tieteellinen raportointi jatkuu. Aineistoa säilytetään tutkimusraportoinnin edellyttämän ajan, jonka jälkeen se arkistoidaan Työterveyslaitoksen arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti pysyvästi.

REKISTERÖIDYN OIKEUS PÄÄSTÄ HÄNTÄ ITSEÄÄN KOSKEVIIN TIETOIHIN, PYYTÄÄ NIIDEN OIKAISEMISTA TAI POISTAMISTA

Hankkeessa kerätään yleisen edun mukaiseen tutkimuskäyttöön työnantajan ja Tapaturmavakuutuskeskuksen rekisteritietoa, jonka kerääminen ei edellytä suostumusta tutkittavilta, jolloin myöskään suostumuksen peruuttaminen ei ole mahdollista.

Tutkimuksessa ei oteta tutkittaviin millään tavalla yhteyttä eikä heiltä kerätä muuta tietoa kuin yllä on kuvattu. Tutkittavilla on oikeus pyytää pääsy heitä itseään koskeviin tietoihin. Tutkittavilla on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen oikaisua rekisterien ylläpitäjiltä.

Tutkittavilla ei katsota olevan tähän tutkimukseen liittyen mahdollisuutta pyytää omien rekisteritietojen oikaisemista Työterveyslaitokselle jo lähetetyistä heitä koskevista rekisteritiedoista. Tutkittavilla ei ole oikeutta vastustaa tietojen käsittelyä, koska kyseessä on yleisen edun mukainen tutkimus. Tutkittavilla ei ole oikeutta pyytää häntä koskevien tietojen poistamista, koska rekisteritiedot ovat lainmukaisesti arkistoitavia tietoja.

TULOSTEN RAPORTOIMINEN

Tutkittavien yksityisyyden suoja on turvattu tulosten raportoinnissa. Tietoja käsitellään ja raportoidaan tilastollisessa, ryhmätason muodossa. Yksittäisiä henkilöitä ei voida tunnistaa raportoiduissa tuloksissa.

Kysy lisää

Kuvassa hymyilevä nainen

Kati Karhula

erikoistutkija
Sähköpostiosoite
Kati.Karhula [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2560