Hanke

Opettajat muuttuvassa koulumaailmassa - Miten uusi opetussuunnitelma vaikuttaa opettajien työhyvinvointiin?

Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman käyttöönotto on alkanut portaittain eri luokka-asteilla syksyllä 2016. Sen tavoitteena on parantaa oppilaiden osallisuutta ja oppimista. Selvitämme, miten uusi opetussuunnitelma on vaikuttanut opettajien työhyvinvointiin.
Opettaja opettaan lapsille robotiikkaa.

Aikataulu

1.9.2019–31.1.2022

Tavoitteet

Selvitämme, onko peruskoulun opettajien työhyvinvoinnissa tapahtunut muutoksia uuden opetussuunnitelman käyttöönoton myötä. Miten muun muassa johtaminen ja koulualueen haasteellisuus vaikuttavat muutokseen?

Aineistot ja menetelmät

  • Hyödynnämme hankkeessa Kunta 10 -tutkimuksen vuosien 2014−2018 kyselytuloksia. Koulujen alueiden haasteellisuutta arvioimme opetus- ja kulttuuriministeriön niin sanotun tasa-arvoavustuksen perusteena olevien indikaattoreiden avulla.
  • Työhyvinvoinnin edistämisessä hyviksi todettuja käytäntöjä eri kouluissa selvitämme teemahaastattelujen avulla. Työhyvinvointia kuvaavien indikaattoreiden muutoksia arvioidaan muun muassa keskiarvotarkastelujen avulla.
  • Johtamisen ja eri alueiden haasteellisuutta kuvaavien muuttujien yhteyttä työhyvinvointiin selvitämme regressiomallien avulla. Haastattelut analysoidaan sisällönanalyysilla.

Tulokset ja vaikuttavuus

Tutkimuksesta saatua tietoa voidaan käyttää, kun suunnitellaan opetusta ja pohditaan resurssien ja tuen tarvetta erilaisissa kouluyksiköissä. Opettajien työhyvinvoinnin turvaaminen on tärkeää paitsi opettajille itselleen, myös laadukkaan ja tasa-arvoisen opetuksen varmistamiseksi.