Hanke

Robotti-avusteinen työympäristöjen ilman laadun mittausjärjestelmä (RASEM)

RASEM –hankkeessa (Saf€ra-hanke) luodaan tilannekuva (pitoisuus- / altistumiskartat) teollisten työpaikkojen epäpuhtauksien ajallisesta ja paikallisesta vaihtelusta työympäristössä hyödyntäen sensoriverkkoja ja mittausrobotteja. Tavoitteena on työntekijöiden altistumisen arvioinnin laadun parantaminen hyödyntämällä tilannekuvan tuottamaa pidempiaikaista tietoa työympäristön muuttuvista olosuhteista. Tilannekuvaa voidaan hyödyntää myös mm. ohjaus- ja valvontatoiminnoissa, työn suunnittelussa sekä riskienarvioinnin tukena.
Työhygieenikko mittaustyössä teollisella työpaikalla

Aikataulu

2/2018 -12/2022

Tavoitteet

RASEM-hankkeen (Saf€ra-hanke) tavoitteena on saada aikaan parempi kuva teollisten työpaikkojen epäpuhtauksien ajallisesta ja paikallisesta jakaumasta työympäristössä. Tavoitteeseen pyritään rakentamalla sensoriverkkoja ja hyödyntämällä liikkuvia mittausrobotteja. Tutkimuksessa kehitettyjä sensoriverkkoja ja mittausrobotteja testataan oikeissa työympäristöissä. Samalla menetelmät validoidaan käyttämällä rinnalla perinteisiä työhygieenisiä mittauksia. Työterveyslaitos arvioi kehitettyjen menetelmien soveltuvuutta altistumisen arviointiin ja kohdennettuihin, entistä tehokkaampiin riskien hallintakeinoihin. Tavoitteena on lisäksi luoda uutta osaamista moderneista mittaustavoista ja hyödyntää uutta osaamista/teknologiaa altistumisen arviointia ja riskienhallinnan suunnittelua varten.

Aineistot ja menetelmät

Hankkeessa laaditaan työtilan kattavia dynaamisia pitoisuuskarttoja tilaan asennettavien, halpojen ilman epäpuhtaussensorien avulla. Sensorit kytketään verkostoksi ja epäpuhtauksien pitoisuuskartan ajallisen ja paikallisen vaihtelun havainnollistamiseksi laaditaan laskenta-algoritmit, joita parannetaan hyödyntäen koneoppimista. Saatujen pitoisuuskarttojen avulla luodaan altistumisen tilannekuva, jota voidaan hyödyntää sekä altistumistilanteiden hallintaan että torjuntakeinojen, kuten ilmanvaihdon, säätöön puhtaan ilman tuomiseksi oikeaan aikaan niille alueille, joissa epäpuhtauksien määrä ilmassa aiheuttaa terveys- ja turvallisuusvaaraa. Hankkeessa verrataan niiden antamia tuloksia perinteisten työhygieenisten mittausten avulla saatuihin tuloksiin.

Tulokset ja vaikuttavuus

Tietoa epäpuhtauksien pitoisuudesta hyödynnetään altistumisen arvioinnissa ja riskinhallintatoimien kohdentamisessa. Hankkeen tuotokset muodostuvat mittausdatan ja taustatekijöiden yhdistämisen avulla tehtävistä arvioinneista, joissa määritellään saatujen tulosten ja kokemusten avulla sensoriverkkojen toimivuus, käytettävyys ja saatavien tulosten hyödynnettävyys työpaikkojen tarpeisiin. Lisäksi arvioidaan saatavilla olevien antureiden soveltuvuus teollisiin mittauksiin ja laadittujen pitoisuuskarttojen käytettävyys altistumisen arviointiin ja torjuntatoimien suunnitteluun.

Hankkeen tuloksista hyötyvät ensisijaisesti teolliset yritykset, joiden työhygieenisiä olosuhteita hallitsemaan tarvitaan automatisoitua, ajantasaisen tilannekuvan antavaa järjestelmää. Saatavien kokemusten mukaan sovellutusalueet voivat laajentua muillekin alueille.  Yritysten lisäksi tuloksista hyötyvät työsuojelun ja -terveyden toimijat, työsuojeluviranomaiset, muut kemikaali- ja laitosturvallisuuden toimijat sekä lainsäädäntöä kehittävät sidosryhmät. Lisäksi robotiikan ja mittaustekniikan kehittäjät, yritykset ja yhteisöt ovat tärkeä kohderyhmä.

Kysy hankkeesta

Anneli Kangas

projektipäällikkö

Sähköpostiosoite
anneli.kangas [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2924
Arto Säämänen

Arto Säämänen

projektin vastuullinen johtaja

Sähköpostiosoite
arto.saamanen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 8642

Muu tutkimusryhmä

asiantuntija Matti Leikas, Työterveyslaitos

tutkija Mikko Poikkimäki, Työterveyslaitos

erikoismittaushygieenikko Tuija Silonsaari, Työterveyslaitos

Yhteistyökumppanit

Hankkeen yhteistyökumppaneina toimii Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM) Saksasta (koordinaattori) ja Örebron yliopisto Ruotsista. Hankkeen toteutuksesta Suomessa vastaa Työterveyslaitos. Projektin mittaukset toteutetaan yhdessä yrityskumppaneiden kanssa.

Rahoitus

Hanke tehdään osana teollisuusturvallisuuden tutkimusyhteistyön kehittämiseen keskittyvää Saf€ra-projektia. Hanketta rahoittavat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja BAM.