Hanke

Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennuksella hyvinvointia ja terveyttä

Tutkimushankkeessa selvitetään työn imun edistämiseen tähtäävän työntekijälähtöisen työn tuunaus -verkkovalmennuksen vaikuttavuutta ja mahdollisia psykofysiologisia hyötyjä työntekijän sydämen terveydelle.

Aikataulu

2019-2021

Tavoitteet

Työn tuunaaminen on työntekijälähtöistä työn kehittämistä, jonka avulla työntekijä voi säädellä ja tasapainottaa työolosuhteitaan – työn voimavaroja ja vaatimuksia – ja siten edistää työhyvinvointiaan, työn imua.

Työn imu taas aikaansaa erilaisia terveyshyötyjä, ja työn imun tiedetään olevan yhteydessä sydämen toiminnan terveeseen autonomiseen säätelyyn (lisääntynyt parasympaattinen säätely työaikana).

Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää, voidaanko työntekijöiden työn tuunaamista edistää verkkoavusteisesti toteutetulla kehittämisvalmennuksella.

Lisäksi selvitetään, voidaanko työn tuunaamisen verkkovalmennuksen avulla lisätä työn imua ja sen myötä sydämen toiminnan parasympaattista säätelyä työaikana (suurempi sykevaihtelu).

Aineistot ja menetelmät

Tutkimuksen kohteena on Petäjäveden kunta. Tutkimuksen aineisto koostuu kaikista kunnan työpaikoista (n = 16) kattaen kaikki työntekijät (n = 268).

Kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus osallistua Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennukseen. Työntekijät jaetaan koe- (n = 167) ja kontrolliryhmään (n = 101). Tutkimuksessa hyödynnetään odotuslista-menetelmää eli kontrolliryhmä osallistuu verkkovalmennukseen tutkimuksen seuranta-ajan päätyttyä.

Työn tuunaamista ja työn imua mitataan tutkimuskyselyllä ja sydämen parasympaattista säätelyä tutkitaan sykevaihtelua mittaamalla. Sykemittaukset tehdään osana tavallista työviikkoa mittaamalla sykevaihtelua yhtäjaksoisesti kolmen vuorokauden ajan.

Kysely ja mittaukset tehdään kaikilla työntekijöillä samaan aikaan ja kolme kertaa hankkeen aikana: noin viikko ennen koeryhmän valmennusta, noin viikko sen jälkeen ja neljä kuukautta sen päättymisestä. Näin voidaan tarkastella valmennuksen välittömiä ja pidempikestoisia vaikutuksia.

Analyyseissa verrataan koe- ja kontrolliryhmän tulosten eroja.

Kysy hankkeesta

Piia Seppälä.

Piia Seppälä

erikoistutkija
Sähköpostiosoite
Piia.Seppala [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2467

Tutkimusryhmä

Piia Seppälä, Jari Hakanen, Anne Punakallio, Telma Rivinoja, Jussi Virkkala

Rahoittajat

Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos