Alustoituuko työ? 

Digitaaliset alustat luovat uusia tapoja järjestellä työtä. Ne muuttavat työprosesseja ja monimuotoistavat työn tekemisen ja ansainnan tapoja. Kaikki muutokset eivät kuitenkaan koske ainoastaan varsinaista alustatyötä tekeviä. 
-

Alustatyö on digitaalisten alustojen kautta jaettavaa tai organisoitavaa keikkatyötä. Työterveyslaitoksen Reilu työ alustoilla -hankkeessa (REITA) tutkittiin työtä välittäviä digitaalisia alustoja.

Hankkeessa toteutettiin myös kuvaileva ja kartoittava kirjallisuuskatsaus, jossa selvitin työn alustoitumisen käsitettä ja ilmiötä. Olin kiinnostunut erityisesti siitä, mitä kansainvälinen kirjallisuus kertoo työn alustoitumisesta laajemmin, myös alustatyön ulkopuolella.

Alustakäytännöt leviävät myös perinteiseen työhön

Sen lisäksi, että varsinaista alustatyötä tehdään yhä enemmän, käytetään digitaalisia alustoja työprosessien koordinointiin myös muissa työympäristöissä. Alustapohjaiset käytännöt laajenevat siis myös niin sanottuun perinteiseen työhön. Tämän kaltaisia havaintoja on tehty muun muassa Euroopassa toteutetuissa kyselytutkimuksissa. 

Ajatus työn alustoitumisesta voi auttaa löytämään yhtymäkohtia alustatyön ja niin sanotun perinteisen työn väliltä. Esimerkiksi algoritmisen johtamisen käytäntöjä ja niiden seurauksia olisi tärkeää tutkia sekä alustatyössä että perinteisessä työssä.

Algoritminen johtaminen viittaa erilaisten teknologisten työkalujen käyttöön työvoiman hallinnassa. Niiden avulla päätöksentekoa voidaan automatisoida osittain tai kokonaan. Töitä voidaan esimerkiksi suunnitella, valvoa ja arvioida algoritmien avulla.

Digitaalisten alustojen avulla työprosesseja voidaan pilkkoa ja standardisoida. Tämä mahdollistaa alustojen käytön hyvinkin yksityiskohtaiseen tehtävien jakamiseen tai työsuoritusten seurantaan. Tätä tapahtuu myös alustatyön ulkopuolisessa työssä. Työn pilkkominen voidaankin nähdä yhtenä keskeisenä alustoituvan työn piirteenä.

Uudet työn tekemisen tavat, ajat ja tilat muuttavat työn merkityksiä

Työn alustoituminen voi ilmetä myös uusina tuotantomuotoina ja työn uusina merkityksinä. Esimerkiksi työn ja kuluttamisen välimaastossa liikkuvan toiminnan – vaikkapa sosiaalisen median sisällöntuotannon – tunnistaminen työksi ei ole yksiselitteistä.

Työn uudet muodot ja työn joustavat ajalliset ja tilalliset järjestelyt haastavat kaikkiaan totuttuja tapoja ajatella työtä ja työllisyyttä.

Työn alustoitumisen käsite voi auttaa ymmärtämään sitä, miten digitaaliset alustat vaikuttavat monenlaiseen työhön. Talouden, työn ja yhteiskunnan alustoitumiseen liittyvät käsitteet ovat osittain päällekkäisiä, limittäisiä tai muuten vain vaikeita hahmottaa.

Käsitteissä ei kuitenkaan ole kyse vain tutkimusmaailman sisäisestä haasteesta. Käsitteiden täsmentäminen olisi tärkeää myös siksi, että niiden avulla ilmiöitä voidaan tehdä näkyviksi, ymmärrettäviksi ja niiden seurauksia ennakoitavammiksi.

  • Kirjoittaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, psykologian maisteri Leena Åkerblad on kiinnostunut työelämän murroksista ja marginaaleista sekä inklusiivisen työelämän edistämisestä. Hän työskenteli tutkijana Työterveyslaitoksen Reilu työ alustoilla -hankkeessa.

 

Lisätietoja:

Työn alustoituminen – kuvaileva kirjallisuuskatsaus (Leena Åkerblad, Työterveyslaitos, 2023, Julkarissa)

Reilu työ alustoilla – REITA (tutkimushankkeen esittely)

Listaus ja luokittelu Suomessa käytössä olevista työtä välittävistä alustayrityksistä (Työelämätieto-palvelussa)

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!