Esimiehen tehtävä – ei valtaa ilman vastuuta

Otin vuosituhannen vaihteessa työnantajalta vastaan päällikkötason tehtävän. Kysymyksessä oli luonnollinen urakehitys ja tehtävien siirto. En tuossa tilanteessa uhrannut suuresti ajatusta sille tosiasialle, että tehtävään sisältyi myös esimiehen rooli. Eipä työnantajakaan tätä erityisemmin korostanut.

Budjetin laatiminen, matka- ja lomasuunnitelmien hyväksyntä sekä kehityskeskustelut kuuluivat toimenkuvaan. Varsinaiset eväät esimiehenä toimimiseen piti kuitenkin hankkia itse.

Työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta työntekijän suojelemiseksi tapaturmilta ja terveydellisiltä vaaroilta. (Työsopimuslaki, 2. luku 3§)

Tilanne avautui konkreettisemmin seuraavassa työpaikassa. Yksikön esimiehen tehtävästä oli mainittu selkeästi hakuilmoituksessa. Olin siis asiasta tietoinen jo tehtävään pyrkiessäni. Tässäkin tapauksessa perehtyminen esimiehenä toimimiseen jäi pitkälti omalle kontolle. Olin maininnut työhakemuksessa aiemmasta esimieskokemuksesta, joten minulla kaiketi oli jo hallussa tehtävän edellyttämä osaaminen ja asioihin perehtyneisyys.

”Tässä tehtävässä toimit asiantuntijoiden esimiehenä. Sehän on sinulle jo tuttua, joten pärjäät varmasti. Onko kysyttävää? Eipä sitten muuta kuin toimeksi!”

Pienen harjoittelun jälkeen rauhanomainen rinnakkaiselo tiimin kanssa alkoikin sujua. Esimiestyön haasteet lisääntyivät kuitenkin ensimmäisen organisaatiomuutoksen yhteydessä. Aiemmin saman käytävän varrella puuhaillut tuttu porukka olikin yhtäkkiä hajasijoitettuna alueellisiin yksiköihin eri puolille valtakuntaa. En edes tuntenut suurinta osaa heistä entuudestaan. Työnantajan toimivalta ja vastuu ei kuitenkaan tunne fyysisen etäisyyden asettamia rajoitteita.

Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. (Työturvallisuuslaki, 8§)

Etäisyyden tuoma haaste on voitettavissa. Käytännössä se edellyttää säännöllistä yhteydenpitoa sekä omiin työntekijöihin että paikan päällä oleviin työnantajan edustajiin. Nurkan takana odotti kuitenkin jo seuraava haaste, kun organisaatio siirtyi matriisimuotoon. Tämä tarkoitti, että jokaiselle työntekijälle nimettiin hallinnollinen ja toiminnallinen esimies. Itse toimin projektipäällikkönä yli neljällekymmenelle henkilölle. Tein tiivistä yhteistyötä yksiköiden hallinnollisten esimiesten kanssa. Se, kummalle työturvallisuusvastuu lopulta kuului, jäi ennakkotapausten puuttuessa selvittämättä.

Työnantajan sijaisen tehtävät on määriteltävä riittävän tarkasti huomioon ottaen työnantajan toimiala, työn tai toiminnan luonne ja työpaikan koko. (Työturvallisuuslaki, 16§)

Toimiessani aktiivisemmin työsuojelukouluttajana olen päässyt perehtymään työturvallisuuslain työnantajaa koskeviin velvoitteisiin. Lain uudistamisen yhteydessä vuonna 2001 lakiin lisättiin esimiehiä koskeva pykälä, jota vanhassa laissa ei ollut. Tämä onkin ollut erittäin tarpeellinen muutos, koska se velvoittaa työnantajaa varmistamaan esimieheksi nimetyn henkilön tehtävän edellytykset.

Työnantajan on huolehdittava siitä, että sijaisella on riittävä pätevyys, hänet on riittävästi perehdytetty tehtäviinsä ja että hänellä muutenkin on asianmukaiset edellytykset tässä tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen. (Työturvallisuuslaki, 16§)

Pelkkä lain pykälä ei luonnollisesti luo edellytyksiä, jos lakia ei noudateta siten kuin on tarkoitettu. Oikeuskäytäntö toki vaikuttaa toimintakäytäntöihin, mutta tulkinnat tulevat asianosaisten kannalta liian myöhään ja sisältävät paljon jälkiviisautta. Esimiesten toimintaedellytyksistä tulee kuitenkin huolehtia tässä ja nyt. Tarkoitusta varten olemme kehittäneet esimiehille suunnattua koulutusta työnantajan työturvallisuusvastuista ja keinoista toteuttaa tämä vastuu. Koska esimiehiä on usein vaikea tavoittaa yhtä aikaa, olemme toteuttaneet sisältöä joustavasti verkossa opiskeltavaksi.

Oman kokemukseni pohjalta pidän kuitenkin esimiehen tärkeimpänä voimavarana ja keinona esimiesten keskinäistä viestintää ja säännöllistä työstä keskustelemista. Tähän tarkoitukseen olemme kehittäneet työpaja-tyyppistä ratkaisua, jossa voidaan pureutua esimiehiä askarruttaviin ja työpaikkaa koskettaviin asioihin konkreettisella, osallistavalla tavalla.

Tutustu Esimiesten työturvallisuus -verkkokoulutukseen ja voit vaikka tilata kokeilutunnukset!

 

Jaa sisältö somessa!